Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0016-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/146
Наименование: Интеграция на ромските деца чрез подобряване на достъпа до качествено образование
Бенефициент: Община Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Запознаване на обществеността(подготовка +изпълнение).
2.Отечатване на материали.
3.Мотивационни беседи.
4.Набиране на лица.
5.Обучение.
6.Оборудване танц. зала (подготовка + изпълнние).
7.Оборудване комп. зала.
8.Отворени врати (подготовка).
8.Отворени врати.
9.Междинни резултати (подготовка + изпълнение)
10.Създаване на групите по колоездене, ВИГ, футбол, компютри, музикално-инструмантална.
11.Назначаване на лица.
12.Екскурзия.
13.Представление Коледа(подготовка + изпълнение).
14.Участие в ученически игри.
15.Състезание футбол.
16.Фестивал на православната християнска младеж (подготовка).
16.Фестивал на православната християнска младеж
17.Беседи – професионално ориентиране.
18.Участие в състезание по приложно колоездене.
19.Отпечатване на брошури .
20.Медийни изяви.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 099 BGN
Общ бюджет: 76 519 BGN
БФП: 76 519 BGN
Общо изплатени средства: 76 373 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 18 219 BGN
2009 53 383 BGN
2010 4 771 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 373 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 486 BGN
2009 45 375 BGN
2010 4 055 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 917 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 733 BGN
2009 8 007 BGN
2010 716 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 456 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз