Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0008-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/136
Наименование: ДА УЧИМ И ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО
Бенефициент: Ромски обществен съвет "Купате" - Младежка програма Ромска Обществена Младежка Инициатива
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 4.* Индивидуална работа с родители от мнозинството и малцинствата.
5.* Привличане и включване на родители от различните етноси в подготовката на извънкласните и извънучилищните дейности.
6.*Привличане и включване на родители от различните етноси в подготовката на дейностите в детските градини.
7.* Организиране и провеждане на два квалификационни курса за педагогическия персонал на приемните училища и детските градини (подготовка).
7.* Организиране и провеждане на два квалификационни курса за педагогическия персонал на приемните училища и детските градини.
8. Педагогическа подкрепа - допълнителни часове и извънурочни форми както на изоставащите, така и на изявените ученици.
9.* Въвеждане на целодневна организация на учебен процес.
10.* Сформиране на подготвителни групи и класове от деца.
11. Професионално ориентиране и допълнителна подготовка.
12.* Включване в учебното съдържание на елементи от историята, културата и традициите на ромите.
13.* Организиране на срещи с известни български и ромски (и други етноси) дейци от науката и културата.
14.* Организиране на вечери и конкурси за ученическо творчество, с тематика от различни култури.
15.* Разширяване на извънкласните и извънучилищните форми, – музика, танци, приложни изкуства и др.
16. Обзавеждане на класни стаи и кабинети с необходимите пособия за интеркултурна среда.
17. Осигуряване на пособия и материали за извънкласните дейности
17. Осигуряване на пособия и материали за извънкласните дейности.
18. Подобряване на училищния интериор - нагледни материали с тематика от историята и културата на етносите (подготовка).
18.* Подобряване на училищния интериор - нагледни материали с тематика от историята и културата на етносите.
20.* Включване в училищните правилници на клаузи за толерантни отношения.
21.* Превантивни мерки, съгласно ЗНП и правилникът за неговото приложение и съгласно вътрешния правилник на всяко училище, срещу нередовното посещение на училището, повтарянето на класа и отпадането от системата на образованието на деца до 16 годишна
22. Подпомагане на учениците от социално слаби семейства с учебници и учебни помагала (подготовка).
22. Подпомагане на учениците от социално слаби семейства с учебници и учебни помагала.
23.*Създаване на Информационни табла в училищата и детските градини.
24.* Посещения на изложби, концерти, музеи, театрални постановки.
25.* Съвместно отбелязване на бележити дати, събития, празници на различните етноси с участието на родителите.
26.* Включване на родителите от малцинствата в училищните настоятелства и класните активи.
27. Родителска лектория.
28. Запознаване на децата със Закона за защита на детето – разработване на информационна брошурка, адаптирана за ползване от деца (подготовка).
28. Запознаване на децата със Закона за защита на детето – разработване на информационна брошурка, адаптирана за ползване от деца.
29.* Провеждане на беседи и дискусии по повод актуални събития, на прояви на дискриминация и насилие, на примери за толерантно отношение - час на класа.
30. Екскурзии.
31. Организиране и провеждане на кръгла маса (подготовка).
31. Организиране и провеждане на кръгла маса.
32.* Разработване и отпечатване на 2000 броя брошури по проекта.
32.* Разработване и отпечатване на 2000 броя брошури по проекта.
33.*Публикуване на информация за проекта в специализирани печатни издания, вестници и медии.
34. Публикуване на информация за изпълнението на проекта в сайта на организацията.
1. Организиране и провеждане на пресконференции по проекта.
2.* Разширена работна среща с партньорите – НПО и Община, както с училища, детски градини.
3. Вътрешен мониторинг
19.* Подготовка за отпечатване на информационни материали.
19.* Отпечатване на информационни материали.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 348 BGN
Общ бюджет: 64 965 BGN
БФП: 62 648 BGN
Общо изплатени средства: 43 859 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 270 BGN
2009 31 846 BGN
2010 16 507 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 18 764 BGN
43 859 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 129 BGN
2009 27 069 BGN
2010 14 031 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 7 975 BGN
45 254 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 140 BGN
2009 4 777 BGN
2010 2 476 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 10 789 BGN
- 1 396 BGN
Финансиране от бенефициента 5 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз