Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0006-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/39
Наименование: "Постепенна десегрегация на обособените училища за ромски деца в Пазарджик"
Бенефициент: ФОНДАЦИЯ ЗА МУЛТИЕТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО "НАПРЕДЪК" ГР. ПАЗАРДЖИК
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Равен достъп за децата от ромски произход до интегрираните приемни училища (подготовка).
1.1.Равен достъп за децата от ромски произход до интегрираните приемни училища.
2.Наставнически екипи за работа с учениците (подготовка).
2.1.Наставнически екипи за работа с учениците.
3.Учебна подкрепа (подготовка).
3.1.Учебна подкрепа.
4.Допълнителна подкрепа (подготовка).
4.1.Допълнителна подкрепа.
5.Подготовка за работа в мултикултурна среда на учители от приемните училища и наставническия екип по проекта (подготовка).
5.1.*Подготовка за работа в мултикултурна среда на учители от приемните училища и наставническия екип по проекта.
6.*Мотивиране на ромските родителите за оказване на подкрепа в процеса на интеграция в приемното училище (подготовка).
6.1.Мотивиране на ромските родителите за оказване на подкрепа в процеса на интеграция в приемното училище.
Партньори
Партньори:
Община Пазарджик
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 822 BGN
Общ бюджет: 72 483 BGN
БФП: 72 483 BGN
Общо изплатени средства: 72 703 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 606 BGN
2009 54 157 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 060 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 703 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 665 BGN
2009 46 033 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 901 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 798 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 941 BGN
2009 8 124 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 159 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 905 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз