Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0005-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/35
Наименование: "Едно училище за всички"
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Сформиране на екип на проекта.
2.Обявление в местните медии за стартиране на проекта.
3.Организиране на кръгла маса (подготовка).
3.1.Организиране на кръгла маса.
4.Закупуване на учебници и помагала (подготовка).
4.1.Закупуване на учебници и помагала.
5.*Подпомагане на полуинтернатни форми на обучение (подготовка).
5.1.Подпомагане на полуинтернатни форми на обучение.
6.Сътрудничество на институциите за борба с противообществените прояви.
7.Подобряване на материалната база на НУ “Христо Попмарков” (подготовка).
7.1.Подобряване на материалната база на НУ “Христо Попмарков”.
8.Провеждане на курс за допълнителна квалификация (подготовка).
8.1.Провеждане на курс за допълнителна квалификация.
9.*Сформиране на извънкласни дейности (подготовка).
9.1.Сформиране на извънкласни дейности.
10.Театрално популяризиране на ромския фолклор (подготовка).
11.*Периодично отразяване реализирането на дейностите по проекта.
12.Провеждане на семинар (подготовка).
12.1.Провеждане на семинар.
13.Провеждане на форум (подготовка).
13.1.Провеждане на форум.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 628 BGN
Общ бюджет: 75 795 BGN
БФП: 75 795 BGN
Общо изплатени средства: 75 791 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 326 BGN
2009 60 466 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 791 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 027 BGN
2009 51 396 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 423 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 299 BGN
2009 9 070 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 369 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз