Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0001-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/51
Наименование: "Различни - Заедно"
Бенефициент: Фондация "Бъдеще"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Ракитово
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Организиране и провеждане на обща среща с партньори за представяне на проекта.
2. Провеждане на обща среща с родители за представяне на проекта.
3.Набелязване на родители, чиито деца престоят за подготвителна група. (подготовка)
3.1. Работа на терен с родители на деца, престоящи за подготвителна група.
4. Записване на деца в смесени подготвителни групи.
6.- оферти за закупуване на учебни помагала - подготовка на списъците на децацата, които ще получат учебни помагала - Закупуване на учебни помагала на децата (подготовка)
6.1.Предоставяне на учебни помагала на първокласници.
7.Набелязване на родители на деца от 2 – 8 клас , с цел пренасочване в смесено училище (подготовка).
7.1. Работа на терен с родители на деца от 2 – 8 клас, с цел пренасочавене.
8. Записване на деца от 2- 8 клас в смесено училище.
9.- Оферти за закупуване на учебници и учебни пособия - Заявка за учубници и учебни пособия (подготовка)
9.1. Предоставяне на учебници и учебни помагала на пренасочени деца от 2 – 8 клас.
10. Интервю за ангажиране на медиатор.
10.1 Ангажиране на медиатор.
11. Набелязване на децата с пропуски и изготвяне на график за провеждане на допълнителната работа (подготовка).
11.1 Провеждане на допълнителна работа за пренасочени деца с пропуски.
12.(подготовка) Проучване на нуждите на децата за сформиране на клубове по интереси наемане на лектори Сформиране на клубове по интереси : - художествено слово / 12 деца / - етнофолклор / 20 деца / - клуб творец / 12 деца / - изработване
12.1.Стартиране на дейностите в клубовете.
13. Събиране на информация за традициите, бита и културата на етническите групи (подготовка).
13.1.Провеждане на беседи в часа на класния ръководител по събрания материал от деца и родители.
14. Подготовка за честване на Коледа в приемното смесено училище (подготовка).
14.1. Честване на Коледа с деца, родители от различни етнически групи и учители.
15. Подготовка за провеждане на кръгла маса за обсъждане на проблемите в гр.Ракитово (подготовка)
15.1. Провеждане на кръглата маса за обсъждане на проблемите в гр.Ракитово.
16. Подготовка за провеждане на работни срещи за анализ на резултатите по проекта (подготовка).
16.1. Провеждане на работни срещи за анализ на резултатите по проекта.
17. Подготовка за годишен анализ.
17.1. Провеждане на годишен анализ.
18. Подготовка за създаване на етнокътове в смесеното училище (подготовка) - материали - експонати
18.1. Създаване на етнокътове в смесеното приемно училище.
19. Работа с родители за сформиране на родителски ядра (подготовка) - индивидуални срещи - групови срещи
19.1. Провеждане на обща среща с родители за сформирането на родителски ядра.
20. Обменно посещение на ромски родители в приемното училище.
21. Провеждане на обща среща между родителските ядра и родители от други етнически групи за опознаване и приемане / дискусии на теми предложени от тях /
22.Провеждане на индивидуални и групови срещи с родителските ядра за сформиране на “ Клубове “ - плетене - готвене - бродерия - танцoва група (подготовка)
22.1. Стартиране на клубовете на родителите.
23. Подготовка за обучение на родителските ядра.
23.1. Обучение на родителските ядра “Интеркултурно образование“.
24.Среща с родителските ядра за анализ на обучението и набелязване на други , с които родителските ядра ще работи за мотивация - родител мотивира родители.
25. Среща за сформиране на група от учители, които ще бъдат включени в обучение за работа в мултикултурна среда (подготовка).
25.1. Подготовка за провеждане на обучението - база - лектор - обучителни пакети (подготовка)
25.2. Провеждане на обучение учители за работа в мултикултурна среда.
26. Подготовка на традиционни и религиозни празници - Василица
26.1. Честване на Василица.
27. Подготовка за провеждане на 2 / две / Зелени училища за деца от 1 – 4 клас и 5 до 8 клас / с общ брой 64 деца - за деца с пропуски/
27.1. Провеждане на Зелено училище за деца от 1 – 4 клас 5 до 8 клас / за 64 деца с пропускии стимулиране на деца, показали добър успех/.
28.*Набелязване на родители, чиито деца предстоят за подготвителна група, работа на терен (подготовка).
28.1. Записване на деца в смесени Подготвителни групи.
29. Подготовка за честване на 8 април Международен ден на ромите.
29.1. Честване на 8 април Международен ден на ромите.
30. Подготовка за честване на Великден.
30.1. Честване на Великден.
31. Подготовка за честване на Курбан Байрам.
31.1. Честване на Курбан Байрам.
32. Подготовка за провеждане на кръгла маса за актуализиране на местната образователна стратегия и разработване на план за действие по нея.
32.1. Провеждане на кръгла маса за актуализиране на местната образователна стратегия и разработване на план за действие по нея.
33. Подготовка за създаване на етнокътове – материали, информация, експонати и др.
33.1. Изработване на кoлажи от деца от 1 – 8 клас, свързани с културата на етносите.
33.2. Създаване на етнокътове в училище.
34. Работа на терен с родители от ромски произход цел мотивация за пренасочване на деца от 2 – 8 клас в приемни училища / 30 деца/ (подготовка).
34.1. Пренасочване на деца от ромски произход от 2 – 8 клас в приемни училища / 30 деца за учебната 2009 – 2010 г./
35. Ангажиране на медиатор.
36.*Допълнителна работа за пренасочени деца с пропуски по учебния материал.
37.*Продължение дейността на клубовете по интереси в училище.
38. Обменно посещение на ромски родители в приемното училище.
39. Предоставяне на учебници от библиотечния фонд на пренасочени деца, закупени от предишната година и предоставяне на спомагетлни материали и учебни пособия за пренасочени деца от 2 -8 клас /30 деца за учебната 2009-2010/.
40. Записване на деца в първи клас за учебната 2009 – 2010.
41. Предоставяне на помагала на записалите се в 1 - ви клас деца за учебната 2009 – 2010 година.
42.Подготовка за детски футболен междуучилищен турнир - изработване на грамоти - наемане на стадион - закупумане на награди - уточняване на отборите, които ще участват (подготовка).
42.1. Провеждане на детски футболен междуучилищен турнир.
43. Подготовка за провеждане на турнир по лека атлетика – осигуряване на награди – наемане на стадион – уточняване на участниците
43.1 Провеждане на турнир по лека атлетика.
44.*Провеждане на дни на културата на различните етноси в училище.
45.*Провеждане на беседи в приемното училище в часа на класния ръководител на теми свързани с опознаването и приемането на различието.
46. Подготовка за честване на Коледа в премното училище.
46.1. Честване на Коледа.
47.*Изяви на клуба по “ Музика и танци “/по време на всички празници в училище и в града/.
48.*Изяви на клуба по “ Етнофолклор “ /по време на всички празници в училище и в града/.
49. Подготовка за изработване на брошури – информация, текст, снимки на деца от 5 – 8 клас.
49.1.*Отпечатване на брошурите, представяне и разпространение.
50.*Разширяване на ядрата от родители – родител мотивира родител.
51.*Провеждане на обща среща между родителските ядра и родители от други етнически групи за опознаване и приемане / дискусии на теми предложени от тях/.
52.*Продължение на клубовете за родителските ядра.
53.*Подготовка на работни срещи за анализ на постигнатите резултати по проекта.
53.1.*Провеждане на работни срещи за анализ на постигнатите резултати по проекта.
54. Подготовка на краен анализ.
54.1. Провеждане на краен анализ на дейностите.
Партньори
Партньори:
община Ракитово
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 833 BGN
Общ бюджет: 94 480 BGN
БФП: 91 011 BGN
Общо изплатени средства: 90 069 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 18 000 BGN
2009 60 417 BGN
2010 11 652 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 069 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 300 BGN
2009 51 354 BGN
2010 9 904 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 559 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 700 BGN
2009 9 063 BGN
2010 1 748 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 510 BGN
Финансиране от бенефициента 4 783 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз