Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.10-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Повишаване на конкурентоспособността на работната сила със средствата на социалния диалоог"
Бенефициент: Сдружение "Съюз за стопанска инициатива"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.12.2009
Начална дата: 22.12.2009
Дата на приключване: 31.12.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда, чрез активни действия на социалните партньори”
Дейности: Дейност 1 Управление и мониторинг на проекта Началото на проекта ще бъде дадено с организиране на работна среща между членовете на експертния екип по проекта. Екипът по проекта ще бъде съставен от следните длъжности: ръководител на проекта, главен счетоводител, оперативен счетоводител, национален координатор, регионален координатор, секторен координатор, координатор по обученията, организационен секретар и технически сътрудник. Целта на тази среща е определяне начините за координация и комуникация между членовете на екипа за управление по настоящото проектно предложение с цел обезпечаване и ефективност на изпълнението на дейностите по проекта. Като начало ще бъдат разпределени задачите, ще се определят конкретните задължения, както и дейностите, за които ще отговаря всеки член на екипа по проекта. На работната среща ще бъде отделено специално внимание на разписаните в проекта дейностите и плащанията по тях. Ще се уточнят междинните срокове за дейностите по проекта и ще се обсъди времето за изпълнение на всяка задача на членовете на екипа, съобразено с останалите дейности и задачи. Участниците в срещата ще определят методите за отчитане на резултатите след приключването на всяка предвидена дейност. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя на Договарящия орган междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. В хода на срещата ще се определи практиката на съхранение на документите, техните оригинали и копия. Ще бъде определен член на екипа, който ще отговаря за изготвянето и съхранението на проектното досие. След тази първа среща екипа по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, извършените до момента дейности и планирането на оставащите такива за успешната реализация на проекта. Ще бъде организиран двудневен семинар за членовете на екипа по проекта за запознаване с техническата процедура за изпълнение и отчитане на проектните дейности, съгласно изискванията на ЕСФ. Екипът ще изготви и утвърди адресен списък за разпространение на отпечатаните доклади и помагала, който ще включва основно: - обучаемите по всички модули - посочени от социалните партньори лица - абонати на специализираните издания - държавни и общински институции - библиотеки и институции от сферата на науката и образованието - студенти - НПО
Дейност 2 Изследване на тенденциите при така наречените нови дискриминации и тяхното проявление в България 2.1. Изследване и анализ върху състоянието на проблема “нови дискриминации” в световен и европейски контекст. То ще се базира на официални документи на МОТ, Европейската обсерватория по индустриални отношения, Европейската фондация за подобряване качеството на живот и условията на труд и др., ще бъдат взети под внимание изследвания и анализи на компетентни европейски, национални и академични институции. Изследването ще съдържа и сравнение на състоянието и проблемите на отдавна признатите диксриминации и наскоро признатите такива (отдавна признати, наскоро признати и нови дискриминации са термини, които се използват в контекста на публикациите на МОТ по въпроса). 2.2. Изготвяне на Доклад с обем не по-малко от 65 (шестдесет и пет) стандартни страници. Докладът ще бъде рецензиран от поне две хабилитирани лица, публикуван и разпространен на хартиен и електронен носител по предварително изготвен и утвърден адресен списък. 2.3. Организиране на Встъпителна конференция за запознаване с резултатите от изследването и разясняване на проблема “нови дискриминации”, както и за популяризиране на предвидените мероприятия по тази проектна дейност. Задаване на рамката на проявление на проблема в България. Формулиране на концепция за провеждане на социологическо изследване на нагласите на работодатели и работници. 2.4. Провеждане на социологическо изследване на нагласите на работници и работодатели по отношение на различните прояви на дискриминация. 2.5. Изследване на практиката на Комисията по дискриминация в РБългария по отношение на изброените по-горе дискриминации в сферата на труда и индустриалните отношения. 2.6. Изготвяне на Обобщителен доклад за състояние на проблема с посочените по-горе дискриминации, включително с т.нар. “нови дискриминации” в България. Докладът задължително трябва да съдържа анализ как проблемът се вписва в управлението на човешките ресурси у нас. Докладът ще бъде рецензиран от поне две хабилитирани лица и ще бъде публикуван и разпространен на хартиен и електронен носител по адресния списък. 2.7. Организиране и провеждане на двудневна Конференция с участието на социалните партньори по актуалните проблеми на посочените по-горе дискриминации, включително с т.нар. “нови дискриминации” в България. Изготвяне на предложения за съвместни инициативи и законодателни промени в тази сфера. Популяризиране на резултатите от конференцията. 2.8. Разработване на преподавателски модули, план и програма за провеждане на обучения по проблемите на посочените по-горе дискриминации, включително с т.нар. “нови дискриминации” в България. 2.9. Разработване, отпечатване и разпространение на хартиен и електронен носител на Учебно помагало/наръчник с терминологичен речник. 2.10. Организиране и провеждане на един двудневен семинар за сформиране, институционализиране, методологическо и техническо обезпечаване на експертна група от минимум 15 обучители-мултипликатори за провеждане на обучения и консултации в предприятията, областите и общините. 2.11. Провеждане на 12 (дванадесет) двудневни обучителни семинара организирани на регионален принцип, относно проблемите свързани с посочените по-горе дискриминации, включително и с т.нар. “нови дискриминации” в България. 2.12. Провеждане на обучения и консултации на място в предприятията по проблемите, превенцията и преодоляването на “новите дискриминации”. 2.13. Организиране и провеждане на двудневна заключителна национална кръгла маса.
Дейност 3 Разработване на предложения за законодателно уреждане и за стартиране на социалния диалог в сферата на работата от разстояние 3.1. Изготвяне на Доклад за състоянието на социалния диалог в сферата на работата от разстояние в европейски контекст – преди и след сключването на доброволното рамково споразумение между социалните партньори на европейски ниво 3.2. Изследване на степента на приложение на работата от разстояние (telework) в България и на възможностите за прилагане на добрите европейски практики на социален диалог в тази област. 3.3. Изготвяне на Обобщен доклад по точки 1 и 2. Докладът ще бъде рецензиран от поне две хабилитирани лица и ще бъде публикуван и разпространен на хартиен и електронен носител по адресния списък. 3.4. Организиране и провеждане на встъпителна конференция за генериране на предложения за предприемане на мерки, действия и инициативи в посока - стартиране на социалния диалог в сферата на работата от разстояние. Задаване на рамка за възможните форми на прилагане на “Европейското рамково доброволно споразумение” между работници и работодатели. 1. 3.5. Организиране и провеждане на 3 (три) работни срещи /workshop-ове/ с продължителност 3 (три) дни всяка с участие на представители на социалните партньори за предлагане на: 2. - проект за споразумение между национално-представителните организации; 3. - изготвяне на предложения за законодателни изменения с цел регулиране на работата от разстояние при наетите по трудово правоотношение, както и наетите по служебно правоотношение държавни служители. 3.6. Разработване на преподавателски модули, план и програма за провеждане на обучения по проблемите на работата от разстояние. 3.7. Разработване, отпечатване и разпространение на хартиен и електронен носител на Учебно помагало/наръчник с терминологичен речник. 4. 3.8. Провеждане на 9 (девет) двудневни Обучителни семинара по проблемите на работата от разстояние, организирани на регионален принцип. 5. 3.9. Провеждане на двудневна заключителна национална конференция за представяне и популяризиране на постигнатите резултати – предложения за споразумение между национално-представителните организации и предложения за законодателни изменения с цел регулиране на работата от разстояние
Дейност 4 Организиране на обучения на журналисти от национални и регионални медии по проблемите на социалния диалог 4.1. Идентификация на бенефициентите – локализиране на различните групи бенефициенти и създаване на база данни с възможно най-широк обхват: телевизии, радиа, печатни издания, интернет медии, специализирани издания. 4.2. Разработване на преподавателски модули, план и програма за провеждане на обучения по проблемите на социалния диалог и индустриалните отношения в България и ЕС, включващи специфичната им роля при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. 4.3. Разработване, отпечатване и разпространение на хартиен и електронен носител на Учебно помагало/наръчник с терминологичен речник. 4.4. Организиране и провеждане на 1 (един) двудневен семинар за сформиране, институционализиране, методологическо и техническо обезпечаване на експертна група от минимум 15 обучители-мултипликатори за провеждане на обучения. 4.5. Изграждане на WEB-базирана информационна система, подсигурена със самостоятелен комуникационен канал и съвременна информационна и комуникационна техника, хардуер и софтуерни приложения. Системата трябва да дава възможност за: изграждане на платформа за дистанционно обучение в интернет-среда; e-mail комуникация и форум в реално време; поддържане на интегрирана база данни (персонални, учебни програми и модули, учебни материали, ролеви игри, задачи и тестове); “качване” и “сваляне” на цифрова информация; публикуване и гледане на видеоклипове и филми; поддържане на видеоархив 4.6. Организиране и провеждане на 24 (двадесет и четири) двудневни Обучителни семинара, реализирани на регионален принцип. 4.7. Провеждане на дистанционни обучения, базирани на изградената информационна система. Дистанционно тестване на натрупаните знания. 4.8. Изработване, верифициране и разпращане на сертификати за завършено обучение. 4.9. Организиране и провеждане на двудневна заключителна национална конференция за представяне на постигнатите резултати и популяризиране на проблемите на социалния диалог и индустриалните отношения, с цел надхвърляне на рамките на целевата група обучаеми и тясно свързаните с проблема лица и институции.
Дейност 5 Развитие на социалния диалог в сферата на временната работа с оглед повишаване на конкурентоспособността на работниците и служителите в агенциите за временна работа 5.1. Изследване и анализ на съществуващите практики в “стара” и “нова” Европа. Очертаване на картината на добрите и негативните европейски практики в тази сфера. 5.2. Изследване и анализ на нагласите на работодатели, работници и служители, както и на отговорни лица от организаците на социалните партньори /на национално и браншово равнище/ по отношение на нормативното уреждане на функционирането на агенциите за временна работа. 5.3. Изследване и анализ на функционирането и практиката на досега опериралите в България агенции за временна работа. 5.4. Изготвяне на Обобщен доклад по точки 1, 2 и 3. Докладът ще съдържа анализ на условията за повишаване на конкурентоспособността на човешките ресурси в сферата на агенциите за временна заетост. Докладът ще бъде рецензиран от поне две хабилитирани лица и ще бъде публикуван и разпространен на хартиен и електронен носител по адресния списък. 5.5. Организиране и провеждане на 1 (една) еднодневна работна среща /workshop/ с участието на социалните партньори за създаване на смесена експертна група за изработване на комплект предложения за законодателни промени и действия в сферата на временната работа. 5.6. Организиране и провеждане на 3 (три) работни срещи /workshop-ове/ с продължителност 3 (три) дни всяка, с участието на експерти от страна на социалните партньори, за съгласуване на принципните им позиции и за създаване на проект за “пътна карта” за внасяне на предложения за законодателни инициативи и за стартиране на социалния диалог в тази сфера. 5.7. Организиране и провеждане на двудневна кръгла маса с участието на социалните партньори, на която да бъде приета “пътна карта” за внасяне на предложения за законодателни инициативи и за стартиране на социалния диалог в тази сфера. 5.8. Организиране и провеждане на 5 (пет) еднодневни работни срещи /workshop-ове/ с участието на социалните партньори за разработване на национална рамка за реализиране на социалния диалог в сферата на временната работа. Създаване на политическа и нормативна подложка (правилници, наредби, програми) за създаване на “Тристранен съвет по проблемите на временната работа към МТСП” 5.9. Организиране и провеждане на двудневна заключителна национална конференция за потенциала на социалния диалог и добрите европейски практики в тази област за повишаване на конкурентоспособността на човешките ресурси в сферата на агенциите за временна работа.
Дейност 6 Търсене на иновационни подходи при КТД в това число на регионално и местно ниво и развитие на социалния диаог 6.1. Изследване и анализ на тенденциите в развитието на социалния диалог и колективното договаряне в национален и европейски контекст. В изследването ще бъдат поставени акценти върху следните области, където сме свидетели на голям брой иновации в развитието на индустриалните отношения: - трансграничното и транснационалното колективно договаряне, като последица от развитието на глобализацията и интеграционните процеси - използване на инструментите на социалния диалог (на ниво предприятие, на секторно равнище и при транснационални компании) и колективното договаряне за запазване на работните места при кризи от различен характер - развитието на секторния диалог на европейско равнище и сключването на доброволни споразумения на интерсекторно европейски ниво - ролята на социалния диалог при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 6.2. Изготвяне на Доклад с обем не по-малък от 80 (осемдесет) стандартни страници. Докладът ще бъде рецензиран от поне две хабилитирани лица и ще бъде публикуван и разпространен на хартиен и електронен носител по адресния списък. 6.3. Изследване и анализ на състоянието на КТД на отраслово и общинско равнище в РБългария. Поставяне на акцент върху иновационни практики в колективното договаряне в РБългария. 6.4. Изготвяне на Доклад за състоянието на КТД у нас. Като приложение към доклада ще бъда съставена и издадена актуална “Христоматия” на колективните трудови договори на отраслово равнище, сключени след 2001 година. Докладът ще бъде рецензиран от поне две хабилитирани лица и ще бъде публикуван и разпространен на хартиен и електронен носител по адресния списък. 6.5. Разработване на преподавателски модули, план и програма за провеждане на обучения по проблемите на прилагането на иновативни подходи при колективното трудово договаряне (КТД) и индустриалните отношения в България и ЕС. 6.6. Разработване, отпечатване и разпространение на хартиен и електронен носител на Учебно помагало с терминологичен речник и наръчник по прилагане на отраслово и общинско ниво. 6.7. Организиране и провеждане на 5 (пет) еднодневни работни срещи /workshop-ове/ с представители на социалните партньори за обсъждане на необходимостта и възможностите за популяризиране на различни форми на социален диалог - регламентирани и нерегламентирани в Кодекса на труда. Изготвяне на меморандуми и предложения в тази сфера. 6.8. Организиране и провеждане на 1 (един) двудневен семинар за сформиране, институционализиране, методологическо и техническо обезпечаване на експертна група от минимум 20 обучители-мултипликатори за провеждане на обучения и консултации в предприятията, областите и общините. 6.9. Организиране и провеждане на регионален принцип на 55 (петдесет и пет) двудневни Обучителни семинари върху актуалното състояние на колективното договаряне (с особен акцент на регионално и отраслово равнище), с оглед подобряването на “слабите звена” в социалния диалог чрез иновативното му прилагане. 6.10. Провеждане на обучения и консултации на представители на целевите групи по проекта в предприятията, областите и общините 6.11. Организиране и провеждане на двудневна заключителна национална кръгла маса, на която ще се обобщят постигнатите резултати в хода на осъществяване на дейността. На конференцията ще се поставят акценти върху: - потенциала на колективното договаряне и социалния диалог, като ефикасни и съвременни средства за разрешаване на спорове - ролята и мястото на помирението и арбитража в общия контекст на социалния диалог - ролята на колективното договаряне и социалния диалог за запазване на работните места при кризисни ситуации
Дейност 7 Насърчаване и развитие на социалния диалог в сферата на социалното образование и обучение 7.1. Организиране и провеждане на 1 (една) тридневна Работна среща за провеждане на дискусии и консултации със социалните партньори за създаване на Тристранен /Двустранен/ Съвет в подкрепа на развитието на ПОО, фокусиран върху: - Динамизиране и оптимизиране на процеса на актуализиране на ДОИ и прилагането им в обученията - Осъществяване на партньорски контрол върху центровете за обучение и внедряване на модел за доброволно сертифициране - Консолидиране на позициите на социалните партнори относно минималните образователни изисквания и/или допълнителни компетенции към отделните професии 7.2. Организиране и провеждане на 1 (една) еднодневна Работна среща за институционализирането на Съвета, които ще има двукамарна структура: – “политическа” камара, която се занимава със стратегическите и концептуалните въпроси - експертна камара, състояща се от експертни групи, разполагащи с необходимите компетентности да решават въпроси от технически и методически характер 7.3. Изследване и анализ на съответствието между СПОО и разработените до момента ДОИ; адекватността на съществуващите ДОИ; състоянието на социалния диалог в системата на ПОО; анализ на конфликтите в системата на ПОО 7.4. Изготвяне на доклад за идентифициране на ДОИ по професии, разделени в две основни групи, върху които да се съсредоточи развитието на социалния диалог в ПОО - вече остарели и имащи нужда от актуализиране ДОИ и липсващи такива за модерни професии. 7.5. Организиране и провеждане на еднодневна работна среща /workshop/ за постигане на консенсус в политическата камара по списъка на двете групи, визирани по-горе, на база на аналитичния доклад. 7.6. Разработване на предложения за двустранни споразумения от експертната камара на тристранния /двустранния/ съвет относно съдържанието на ДОИ в двете основни групи, идентифицирани по дейност 7.4. 7.7. Организиране и провеждане на 150 еднодневни съвместни работни срещи /workshop-ове/ между членове на експертната камара за обсъждане и приемане на споразуменията, на които ще бъдат поканени представители на НАПОО, МТСП, Центрове за професионално обучение и други ангажирани институции. 7.8. Организиране и провеждане на 5 еднодневни съвместни работни срещи /workshop-ове/ на “политическата” камара за подписване на споразуменията относно препоръчителното съдържание на ДОИ, от гледна точка на социалните партньори. Представяне и връчване в НАПОО на съвместно изработените предложения относно препоръчителното съдържание на ДОИ. 7.9. Организиране и провеждане на двудневна заключителна национална кръгла маса, на която ще се обобщят, представят и популяризират постигнатите резултати в хода на осъществяване на дейността.
Дейност 8 Публичност и визуализация на проекта Дейността предвижда действия за осигуряване на добра информираност на обществеността по отношение на проекта и предвидените в него дейности и публичност на резултатите, както и за съблюдаване изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд. В рамките на дейността са предвидени основно следните мерки за публичност и визуализация: 8.1. Организиране на 4 пресконференции 8.2. Отпечатване и разпространение на материали (афиши, дипляни, транспаранти, табели, банери, флаери и т.н.) 8.3. Изработване и разпространение на рекламни материали с лого (визитници, флаш-памети, ключодържатели) 8.4. Създаване и поддържане на интернет страница на проекта 8.5. Публикуване на информационни карета в национални и регионални печатни медии 8.6. Участия в радио и телевизионни предавания 8.7. Подготвяне и разпращане на прессъобщения за медиите с информация за проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 896 178 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 3 Брой обучения на работното място
Индикатор 4 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз