Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0026-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-02/33
Наименование: Обучението на докторантите в базови изследователски умения – предпоставка за динамична кариера в съответствие с потребностите на пазара на труда
Бенефициент: Институт за изследване на обществата и знанието - Българска академия на науките
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Среща на екипа на проекта и изготвяне на план-графика на курсовете за обучение
Подготовка за изпълнение на Дейност 1* Курсове за обучение
Изпълнение на Дейност 1* Курсове за обучение
Подготовка на Дейност 2 Закупуване на литература
Изпълнение на Дейност 2* Закупуване на литература
Подготовка на Дейност 6 Създаване и поддържане на дискусионна група в Интернет
Изпълнение на Дейност 6* Създаване и поддържане на дискусионна група в Интернет
Подготовка на Дейност 3* Обучение във Великобритания
Изпълнение на дейност 3 Обучение във Великобритания
Подготовка на дейност 4 Организиране на работна среща посветена на уменията за комуникация с широка аудитория
Изпълнение на дейност 4 Организиране на работна среща посветена на уменията за комуникация с широка аудитория
Подготовка на дейност 7* Публикуване на информационни материали за проекта
Изпълнение на дейност 7* Публикуване на информационни материали за проекта
Изготвяне на междинни доклади*
Подготовка на дейност 5 Организиране на работна среща посветена на заетостта на бъдещите изследователи
Изпълнение на дейност 5 Провеждане на работна среща посветена на заетостта на бъдещите изследователи
Подготовка на Дейност 8 Организиране на кръгла маса „Професията на изследователя в съвременните условия на единен европейски пазар на труда“
Провеждане на дейност 8 Организиране на кръгла маса „Професията на изследователя в съвременните условия на единен европейски пазар на труда“
Подготовка на дейност 9 Презентация пред обучаващи институции
Изпълнение на дейност 9 Презентация пред обучаващи институции
Изготвяне на заключителен доклад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 160 805 BGN
Общ бюджет: 145 065 BGN
БФП: 145 065 BGN
Общо изплатени средства: 145 226 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 145 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 32 000 BGN
2009 46 805 BGN
2010 41 865 BGN
2011 0 BGN
2012 24 557 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
145 226 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 123 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 27 200 BGN
2009 39 784 BGN
2010 35 585 BGN
2011 0 BGN
2012 20 873 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
123 442 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 800 BGN
2009 7 021 BGN
2010 6 280 BGN
2011 0 BGN
2012 3 684 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 784 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз