Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0025-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-02/30
Наименование: Инициативи за привличане, насърчаване и повишаване качеството на младия научен потенциал в приоритетни области на градинарската наука
Бенефициент: Институт по зеленчукови култури "Марица" Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на дейност 1.1
Изпълнение на дейност 1.1 „Предоставяне на допълнителни средства на докторанти за осъществяване на научни цели и задачи, за осигуряване на оборудване и за повишаване на мотивацията им”
Подготовка на дейност 1.2
Изпълнение на дейност 1.2 „Използване на експертизата на хабилитирани лица и достъп до специализирана апаратура за подготовка на дисертационния труд”
Подготовка на дейност 1.3
Изпълнение на дейност 1.3 „Участие в международни и научни форуми и експериментална дейност във водещи научни центрове”
Подготовка на дейност 2.1
Изпълнение на дейност 2.1 „Подкрепа за научни пуб-ликации в международно признати списания”
Подготовка на дейност 2.2
Изпълнение на дейност 2.2 „Участие в конференции, семинари и научни посе-щения на национално и европейско ниво”
Подготовка на дейност 2.3
Изпълнение на дейност 2.3 „Предоставяне на средства за провеждане на научни изследвания за повишаване на научния потенциал и за създаване на връзки между научни и частни структури за трансфер на знания”
Подготовка на дейност 2.4
Изпълнение на дейност 2.4 „Осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки”
Партньори
Партньори:
Аграрен университет - Пловдив
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 196 683 BGN
Общ бюджет: 53 074 BGN
БФП: 53 074 BGN
Общо изплатени средства: 53 074 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 39 337 BGN
2009 21 675 BGN
2010 27 190 BGN
2011 - 35 127 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 074 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 33 436 BGN
2009 18 423 BGN
2010 23 111 BGN
2011 - 29 858 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 113 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 901 BGN
2009 3 251 BGN
2010 4 078 BGN
2011 - 5 269 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 961 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз