Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.02-0022-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-02/8
Наименование: Механизми за осигуряване качествено израстване на научните кадри (МОКИНК)
Бенефициент: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 17.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1.* Разработване или усъвършенстване на научните планове на лицата от целевите групи.
Дейност 2.* Подпомагане допълнителни проучвания за състоянието и тенденциите по темата, целите и задачите на науч-ните изследвания
Дейност 3. Разработване на нови и усъвършенствани модели и методики за теоретичните изследвания.
Дейност 4. Подпомагане провеждането на съвременни експериментални изследвания.
Дейност 5.* Мотивиране участието на лицата от целевите групи в специализирани обучителни и образователни курсове.
Дейност 6. Подпомагане на лицата от целевите групи при подготовката на научните материали и за реализиране на на-учни изяви.
Дейност 7.* Изграждане на механизми и подпомагане мобилността на учените на национално и европейско нива.
Дейност 8.* Подпомагане на лицата от целевите групи чрез периодичен анализ и оценка на резултатите от работата и взе-мане на мерки за изпълнение на научния им план.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 769 BGN
Общ бюджет: 170 108 BGN
БФП: 170 108 BGN
Общо изплатени средства: 170 108 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 170 108 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 39 953 BGN
2009 38 919 BGN
2010 80 938 BGN
2011 10 298 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
170 108 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 144 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 33 960 BGN
2009 33 082 BGN
2010 68 797 BGN
2011 8 753 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
144 592 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 993 BGN
2009 5 838 BGN
2010 12 141 BGN
2011 1 545 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 516 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз