Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.05-0001-C0001
Номер на проект: МИКСИ номер на заповед РД08-1/07.01.2010
Наименование: Социална услуга за качествен живот - фаза 2
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.12.2009
Начална дата: 07.01.2010
Дата на приключване: 07.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си, както и подобряване качеството на живот на семействата, в които има лица с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи.
Дейности: Организация работата на екипа за управление на Проекта на национално ниво. За изпълнението на Фаза - 2 на Проекта ще бъде сформиран екип на национално ниво, който ще координира и ще бъде отговорен за изпълнението на Проекта и разпределение на отговорностите. За предоставянето на услугата се предвижда участие на дирекции „Социално подпомагане” от територията на цялата страна.
Подаване и оценка на заявления от дирекции "Социално подпомагане" за участие във втората фаза на Проекта. дирекциите „Социално подпомагане” изготвят и подават заявления по образец за участие във Фаза – 2 на Проекта. Постъпилите заявления за участие във втората фаза ще бъдат оценени от Екипа на национално ниво.След приключване на оценяването се съставя протокол, който съдържа и становище за одобрение или отказ за включване и го представя на Ръководителя за вземане на крайно решение. Ръководителят на Проекта издава Заповед за всяка дирекция „Социално подпомагане”, подала заявление за включване или мотивиран отказ, който се съобщава своевременно на териториалното звено. В Заповедта за включване в Проекта се определя броя на потребителите на услугата и се предлага на директора сключване на договор.
Провеждане на работна среща за създаване организация работата на екипите на териториално ниво. Предвижда се провеждане на двудневна работна среща между екипа на национално ниво и представители на одобрените териториалните звена на АСП
Информиране на обществеността, относно стартирането на Проекта чрез местните медии и информационни материали. Провеждане на процедура по реда и условията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Чрез разработените съобщения , свързани с реализирането на Проекта, издаване и разпространение на информационни материали, обществеността и потенциалните участници ще бъдат запознати с фаза – 2 на Проекта за предоставянето на социалната услуга в семейна среда, условията за реализирането й, реда за подаване на документи за участие и др. Обществеността ще бъде информирана чрез местните и регионални медии за стартирането и реализацията на втора фаза на Проекта през целия период на изпълнението му.
Приемане на Заявления от кандидат - потребителите за включване в Проекта. Желаещите да ползват социалната услуга или техни законни представители подават заявление придружено със съответната документация в дирекция „Социално подпомагане”. Заявлението ще бъде разработено в два варианта – за деца и за възрастни. Документите ще се приемат в специално обособено за целта помещение в съответната дирекция.
Пряка работа с кандидат-потребители нуждаещи се от социалната услуга. Изготвяне на идентификационни карти на кандидат-потребителите, оценка и подбор чрез идентифициране на специфичните им потребности. Ръководителят на Проекта ще възложи на координаторите изработване на Формуляр за оценка на потребностите за предоставяне на социалната услуга ,,Личен асистент” .Администраторът издава Заповед за сформиране на Комисия от служители на дирекция “Социално подпомагане” (извън екипа), с доказан професионален опит и познания в областта на социалните услуги. Комисията ще направи оценка на кандидат-потребителите в 10-дневен срок след приемане на заявленията и ще ги класира по низходящ ред. Всеки кандидат-потребител ще бъде уведомен за резултатите от класирането.
Приемане на заявления от кандидатите за лични асистенти, интервюиране и наемането им Желаещите да предоставят социалната услуга подават заявление придружено със съответната документация в дирекция „Социално подпомагане”. Заявлението ще бъде разработено от екипа на национално ниво и предоставено на дирекциите. Документите ще се приемат в специално обособено за целта помещение в съответната дирекция.Комисията сформирана със заповед на администратора за оценяване на кандидат - потребителите провежда и интервюто с кандидатите за лични асистенти. Комисията интервюира кандидатите за лични асистенти и ги включва в списък, съобразно желанията на потребителите, при спазване реда на класираните потребители
Обучение на социални работници за изготвяне на индивидуални планове за потребителите на услугата. Изготвяне на индивидуални планове. За изпълнението на дейността ще се обяви процедура по реда и условията на Наредбата по възлагане на малки обществени поръчки: • за обучение на социални работници за изготвяне на индивидуални планове за потребителите на услугата и за изработване на Наръчник за изготвяне на индивидуални планове на потребителите
Обучения на личните асистенти и потребителите. Супервизия. През периода на реализиране на Проекта се предвиждат въвеждащо, 2 поддържащи и обучения по заявка. На личните асистенти, назначени за първи път в Проекта се предвижда задължително въвеждащо обучение. На новите лични асистенти и на включените от първата Фаза - поддържащи обучения- един път на три месеца. Чрез предвидената по Проекта супервизия ще бъде представена възможност на личния асистент за място за привилегировано слушане.
Предоставяне на социалната услуга и оценка на риска за потребителите и личните асистенти при предоставянето й. Дейността стартира със сключване на договори за ползване на социалната услуга. Ще се предоставя на 5200 потребители в продължение на 12 месеца.В зависимост от социалната оценка на индивидуалните потребности се подбира подходящ личен асистент, съобразно желанието на потребителя на социалната услуга и след проведена среща с лицето, на което ще се предоставя услугата.За предоставяне на социалната услуга на крайно нуждаещи се лица, живеещи в отдалечени от местонахождението на дирекцията райони се предвижда обучение от мобилни екипи или обучителите на личните асистенти . Оценката на риска за потребителите и личните асистенти при предоставяне на услугата се извършва преди да започне предоставянето на услугата и се актуализира по преценка на екипа за управление на териториално ниво. Консултантите по социална работа извършват оценка на потенциалните опасности при предоставяне на услугата.
Индивидуална социална работа със семействата на представители на целевите групи и предоставяне на комплексни социални услуги за подкрепа на социалното включване на членовете на семействата на преките потребители на услугата с акцент върху възможностт За изпълнението на дейността ще се обяви процедура по реда и условията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за разработване на Ръководство за извършване на индивидуална социална работа и обучение на социотерапевти. Индивидуалната социална работа с членове на семействата е специфична и съобразена с конкретните потребности на лицата и семействата, основана е на индивидуален подход към всеки конкретен случай .
Организиране и водене на задължителната документация. Всички документи, необходими за ефективно управление на процеса по предоставянето на услугата и за защита на потребителите се създават и се съхраняват в посочения от българското и общностното законодателство срокове.Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и съхраняват подредени .Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Цялостна отговорност за спазване на общностното и национално законодателство при изпълнението и управлението на дейностите носят всички участници в екипа както на национално, така и на териториално ниво.
Наблюдение, контрол, оценка и анализ на дейностите. Независим външен одит. Проекта ще се осъществява мониторинг и контрол от екипа за управление на Проекта, както и оценка на ефективността чрез отчитане на индикатори за изпълнение и индикатори за резултат и оценка на качеството на предоставяната услуга. Екипът за управление на териториално ниво контролира качеството на предоставяната социална услуга от всички лични асистенти, а екипа на национално ниво контролира изпълнението на индикаторите. На всеки два месеца консултантите по социална работа представят пред администратора доклад за изпълнението на индивидуалния план и качеството на услугата. Администраторът представя пред екипа на национално ниво 6 месечния анализ. Задължително прави посещения на място в дома на потребителя в присъствието на личния асистент, преди изготвянето на 6 – месечния анализ.Предвижда се извършване на независим външен одит на счетоводната документация, като за целта ще бъде обявена обществена поръчка по НВМОП.
Отчет за изпълнението на Проекта. Заключителна конференция за представяне на резултатите и информиране на обществеността. За изпълнението на дейността ще се обяви процедура по реда и условията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за наемане на външна фирма за организиране на заключителната конференция.Екипът за управление на национално ниво ще представи резултатите от изпълнението на Проекта. Ще се даде възможност за споделяне на добри практики от изпълнителите на Проекта от териториалните звена. За осигуряване на публичност на резултатите ще се подготвят писмени материали за публикуване в централни и местни вестници.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 387 082 BGN
Общ бюджет: 24 408 499 BGN
БФП: 24 408 499 BGN
Общо изплатени средства: 24 401 502 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 408 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 638 199 BGN
2011 7 768 492 BGN
2012 0 BGN
2013 - 5 189 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 401 502 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 749 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 142 469 BGN
2011 6 603 218 BGN
2012 0 BGN
2013 - 4 410 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 741 277 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 659 314 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 495 730 BGN
2011 1 165 274 BGN
2012 0 BGN
2013 - 778 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 660 225 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой териториални поделения, в които се предоставя социалната услуга по проекта.
Индикатор 2 Брой териториални поделения, в коитосе прилагат модели за индивидуална социална работа със семейства, в които има лица с увреждания
Индикатор 3 брой потребители на услугата Личен асистент, получили грижа в семейна среда
Индикатор 4 Брой лица, назначени за предоставяне на услугата Личен асистент
Индикатор 5 Брой лица, включени във въвеждащо обучение и в обучение за индивидуална социална работа
Индикатор 6 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки и индивидуална социална работа и консултиране


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз