Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0363-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността на РИНКО-ИНТЕРИОР ЕООД чрез модернизиране на технологичното оборудване и диверсифициране на продукцията"
Бенефициент: "РИНКО-ИНТЕРИОР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 28.12.2009
Дата на приключване: 28.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на РИНКО-ИНТЕРИОР ЕООД посредством инвестиционна подкрепа за технологична модернизация на производството на компанията.
Дейности: Избор на доставчик/ци за оборудването Провеждане на процедура за определяне на изпълнител за доставка на планираното за закупуване оборудване.
Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за производство на мебели от естествени материали. Доставка и пускане в експлоатация на предвиденото за закупуване оборудване.
Информиране и публичност на проектните резултати. Изработване на обозначителна табела и поставяне на стикери на закупеното оборудване.
Одит на проекта Извършване на одит от лицензиран одитор относно допустимостта на направените разходи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ”
"МВМ" ООД
"Ракомс-2" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 853 440 BGN
Общ бюджет: 1 414 900 BGN
БФП: 848 940 BGN
Общо изплатени средства: 848 940 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 848 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 847 740 BGN
2012 1 200 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
848 940 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 721 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 720 579 BGN
2012 1 020 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
721 599 BGN
В т.ч. Национално финансиране 127 341 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 127 161 BGN
2012 180 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 341 BGN
Финансиране от бенефициента 568 960 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз