Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0145-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/065-02
Наименование: „Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община Горна Оряховица”
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.05.2009
Начална дата: 21.12.2009
Дата на приключване: 21.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Да се осигури подходяща социална инфраструктура, допринасяща за подобряване условията и ефективността на социалните услуги, балансираното и устойчиво територилано развитие, качествoто на живот и регионалната конкурентоспособност.
Дейности: дейност 1 „Организация и управление на проекта” Дейността включва разработване на детайлен график на дейностите – подробно времево и ресурсно разпределение на задачите и отговорностите както и определяне на отговорно лице за всяка проектна дейност; Определяне на регулярни срещи на екипа
дейност 2 „Мерки за публичност”
дейност 3 „Избор на изпълнител за изработване на работни проекти за извършване на Реконструкция покрив, ремонт отоплителна система, Вертикална планировка и озеленяване на ДВХФУ с.Г.Г.Тръмбеш
дейност 4: "Изработване на работни проекти за извършване на реконструкция покрив, Част отопление и вентилация, част Вертикална планировка и озеленяване на ДВХФУ с.Г. Г.Тръмбеш"
дейност 5 Избор на изпълнители за извършване на „Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на Домашен социален патронаж гр.Горна Оряховица” , на „Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на Дом за възрастни хора с физически увреждани
дейност 6 „Избор на изпълнители за извършване на независим строителен надзор " Дейнстта ще се извършва месеците: първи, шести и седми
дейност 7Изпълнение на Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на Дневен център за деца и възрастни с увреждания и Дневен център на деца с увреждания, на Домашен социален патронаж, гр. Горна Оряховица и на Дом за възрастни хора с физически
дейност 8 „Извършване на независим строителен надзор"
дейност 9 „Доставка и монтаж на оборудване”
дейност 10 „Отчетност на проекта”
дейност 11 „Одит”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 737 669 BGN
Общ бюджет: 834 695 BGN
БФП: 822 217 BGN
Общо изплатени средства: 822 217 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 822 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 179 188 BGN
2012 643 029 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
822 217 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 698 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 152 310 BGN
2012 546 574 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
698 884 BGN
В т.ч. Национално финансиране 123 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 26 878 BGN
2012 96 454 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
123 333 BGN
Финансиране от бенефициента 12 478 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите
Индикатор 4 Персонал, облагодетелстван от подобрената социална инфраструктура
Индикатор 5 Намалени вредни емисии - т/год.
Индикатор 6 Проведени рекламно-информационни кампании
Индикатор 7 Оборудвани социални обекти
Индикатор 8 Създаване на нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз