Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.06-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони"
Бенефициент: Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2009
Начална дата: 23.10.2009
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: -„Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда,чрез активни действия на социалните партньори"
Дейности: Дейност 12 Дейности, осигуряващи информираност и публичност 12.1 Дейности при стартиране на проекта в т.ч.: - Подготовка на Комуникационен план за изпълнение на проекта, за ефективно планиране на дейностите за популяризиране и прозрачност при изпълнението на проекта. - Изработка на лого на проекта; - Подготовка, печат и разпространение рекламно-информационни плакати за стартирането на проекта, информационна дипляна и транспаранти за популяризиране на проекта и ОП”РЧР”, целите, основните дейности и очаквани резултати по проекта; - Печат на рекламни материали, за бенефициентите, за популяризиране на проекта, според изискванията за визуализация: папки, химикалки, бележници, флаш памети, стикери, чанти; - Организиране на встъпителна пресконференция за представяне на Проекта пред медиите и обществеността 12.2 Дейности при изпълнение на проекта в т.ч.: Изготвяне и разпространение на прессъобщения в сайта на БСК и в СМИ (вкл. пресклипинг) за: - създаване на Звено за оценяване компетенциите на работната сила - проучванията и анализите за състоянието и тенденциите на пазара на труда и работната сила; чуждия опит и добри практики; - провеждането и резултатите от работните срещи и дискусии в референтната мрежа; - провеждане на национален форум за обсъждане на структурата, функциите на Националната референтна мрежа и звена за оценяване на компетенциите на работната сила (дейност по етап трети). - учредяване на Национален съвет за оценяване компетенциите на работната сила; - др. информации по етапи 1-5. Редакция, печат, популяризиране в сайта на БСК на: - Аналитичен материал „Обща концепция, насоки, подходи и механизми за оценка на компетенциите на работната сила по основни браншове и региони” - Аналитичен материал „Оценяване на компетенции на работната сила: състояние, проблеми, аналитични системи и инструменти” по етап първи; - „Методически указания за проектиране, апробация, тестване и верифициране на фирмени и секторни модели и карти за оценка на компетенциите на работната сила” - „Наръчник за работа на референтните звена и комитети в националната референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила”; - Подготовка, печат и разпространение на информационна дипляна за референтна мрежа от секторни и регионални звена - „Ръководство на потребителя за работа с информационната система” - Платени публикации в печатни или електронни издания. Популяризиране на информационната система, в т.ч.: - Изработка на лого на информационната система; - Изработка на банери на информационната система и реклама в портални сайтове; - Изработка и разпространение на рекламно-информационен видеоклип; - Изработка и разпространение на информационна дипляна за популяризиране на Информационна система; - Подготовка, печат и разпространение на плакат за Информационната система. 12.3 Заключителни дейности в т.ч.: Подготовка, печат и разпространение на информационна - диплянка за резултатите по проекта. Редакция и печат на Заключителен доклад по проекта Организиране на заключителна пресконференция за информиране на обществеността за осъществените по проекта дейности и за постигнатите резултати. Дейността се извършва с вътрешни експерти на Бенефициента и провеждане на процедура по ПМС 55/12.03.2007г. за подготовка, печат и разработване на информационни и други материали.
Дейност 2 Планиране на управлението и изпълнението на дейностите Разработване и утвърждаване на: - провеждане на работна среща на екипа за управление и координатори на изпълнението на основни дейности; подробен график за изпълнение на дейностите; - допълнително съгласуване с партньорите по проекта с цел недопускане на припокриване на дейности и очаквани резултати (вкл. с дейности по компонент 4 на приоритетна ос 2 – изследвания на пазара на труда); - график за докладване на хода на изпълнението и резултатите на проекта пред УС на БСК); - предварителен план-график за подбор и контрактуване на експерти вкл., на работни срещи с координатори и ключови експерти, (актуализиране при необходимост); - план-график за подготовка и изпълнение на процедури по ПМС 55/2007г. (актуализиране при необходимост); - наръчник за управление, контрол, изпълнение и отчитане на проекта. Планираните дейности, очаквани резултати, системи за контрол и разработвани инструменти информационна система, индикатори ще се съобразят изцяло с необходимостта и изискванията за осигуряване на равенство между половете и защита от дискриминация, добро управление и партньорство.
Дейност 6 Разработване на обща концепция на информационна система и тестване на индикатори и модели за оценка на компетенциите на работната сила по основни браншове и региони. 6.1. Разработване на Обща концепция, и, насоки, подходи и механизми за оценка на компетенциите по основни браншове и региони, вкл.: - методи, параметри и индикатори за оценяване на компетенциите, сектори, ключови длъжности и за оценка; - визия и за разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по основни браншове и региони (ИС), цели, обхват, функционалности, възможности за бъдещо развитие, - определяне на целеви групи потребители, роля на референтната мрежа и отговорни звена в регионални и браншови организации в избраните сектори и икономически дейности, основни потребители на услугите, водещи оценители, разработващи оценките; - на „Карта за оценка на компетенциите на работната сила“ (КО), вкл. за основни и по избран пилотен сектор и ключови длъжности; - формат на секторен модел за оценяване на компетенциите на работната сила; - правила и методики за разработване, тестване и верификация на КО; 6.2. Провеждане на анкетно проучване за функционалност, приложимост и съвместимост на разработената КО със системите за управление на човешки ресурси и атестация на персонала и национални държавни и европейски изисквания към професии, специалности и длъжности; Провеждане на работна експертна среща за обсъждане на разработената концепция и резултатите от анкетното проучване. 6.3. Тестване на разработения и карти за оценка на компетенциите на работната сила и актуализация на разработената концепция на информационна система, индикатори и карта за оценка на компетенциите на работната сила по основни браншове и региони вкл.: - обучение на екип от водещи оценители в пилотно референтно секторно звено и тестване на общия модел на КОК в поне пет пилотни предприятия за избран обхват ключови длъжности; - Верификация на резултатите от теста и проучванията на КОК в поне пет пилотни предприятия; 6.4. Обсъждане и приемане на концепцията за оценка на компетенциите на работната сила с водещи експерти от браншови организации, фирми, отдели Човешки ресурси, държавни институции, Националния съвет за оценка на компетенциите на работната сила (от етап трети) и внасяне на промени в концепцията за на КО и ИС. Подготовка и печат на Методически указания за проектиране, апробация, тестване и верифициране на фирмени и секторни и карти за оценка на компетенциите на работната сила. Дейността се извършва с вътрешни експерти на Бенефициента.
Дейност 9 Проектиране, разработване, тестване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила с индикатори за оценка на браншово и регионално ниво. 9.1. Проектиране и разработване с помощта вътрешни експерти на Интернет портал „Оценка на компетенциите на работната сила” (Развитие на човешките ресурси), вкл., подготовка на задание и изпълнение. Изработване, тестване и публикуване в интернет портала на интерактивния модул за работа на потребителите с „Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила“. 9.2. Подготовка на задание за разработка и внедряване на „Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила “ (ИС) и „Карта за оценка на компетенциите на работната сила“ (КО), в т.ч.: - брой сектори, брой длъжности, брой карти за оценка - формат, реквизити, параметри, критерии и количествена оценка; - функционалности, програмна платформа и обслужващ софтуер на информационната система; - задание за разработване на софтуер вкл.: - за оценка на компетенциите, - за сертифициране и валидиране на компетенциите. Заданието ще бъде разработено с помощта на вътрешни/външни експерти и обсъдено в координационния експертен съвет и в Националния съвет за оценка на компетенциите на работната сила. 9.3.Разработване и внедряване на основните модули на информационната система оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони, в т.ч.: - разработка, тестване и внедряване на специализирани софтуерни решения; - доставка и инсталация на необходимия хардуер и базов софтуер необходими за референтната мрежа и информационната система; - разработка на техническа и потребителска информация вкл. подготовка на „Ръководство за потребителя за работа с информационната система” мин. 50 стр., тираж 1000 бр. Разработването и внедряването на основните софтуерни модули на ИС ще бъде разработено с помощта на вътрешни/външни експерти. За доставката и инсталацията на необходимия хардуер и базов софтуер и офис техника, за нуждите на екипите за управление и изпълнение на проекта, на звената от референтната мрежа и информационната система ще бъде стартирана процедура по ПМС 55/2007г. 9.4. Пилотно тестване и въвеждане в експлоатация на изградените модули на информационната система вкл.: - въвеждане на данните от разработеният пилотен секторен модел и картите за оценка на компетенциите на работната сила (резултат от етап втори); - проверка за функционална съвместимост с информационната система; - настройване и внедряване за текуща експлоатация; - верификация и въвеждане на разработените секторни модели и карти за оценка на компетенциите (резултат от етап трети) по основни ключови длъжности (20 сектора, 10 ключови длъжности в 200 пилотни предприятия от референтните звена, при общ брой карти за оценка 2000); - въвеждане в експлоатация на изградените модули на информационната система, в т.ч. • за оценяване на компетенциите • за удостоверяване на компетенциите и • функционално съвместяване с Интернет портала за оценка на компетенциите на работната сила на сайта на БСК • аналитичен модул. 9.5. Обсъждане в Националния съвет за оценка на компетенциите на работната сила и на Национална работна среща на разработената Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила “ (ИС) и „Карта за оценка на компетенциите на работната сила“ (КО): - първи етап на ИС - на работна среща на Националния съвет, референтните звена и експертен съвет; - втори етап на ИС - на национална кръгла маса.
Дейност 3 Мониторинг, контрол и отчитане - създаване на вътрешна система за оценка и критерии за постигане на резултатите, наблюдение и контрол вкл. от страна ръководителя на проекта и координаторите по изпълнението на основата на план-графиците и наръчника на проекта и периодичните отчети; - подготовка и периодични докладвания по хода на изпълнението и резултатите в УС на БСК; - подготовка на месечен технически отчет и периодичен финансов отчет; - подготовка на междинен и краен финансов и технически отчети в съответствие с изискванията.
Дейност 10 Експлоатация, развитие, национално признаване и създаване на предпоставки за интегриране в електронното правителство на информационната система за оценка на компетенциите на работната сила 10.1. Експлоатация и поддържане на ИС, вкл.: - оценяване, сертифициране и валидиране на компетенции на работници и служители, заемащи ключови длъжности в пилотните предприятия след приключване на предварителните обучения (резултат от етап пети) по внедрени секторни модели и ключови длъжности със съдействието на партньорите по проекта КНСБ и КТ Подкрепа и секторни федерации; - осигуряване на устойчивост и последващо мултиплициране на достигнатите резултати, вкл. чрез провеждане на обучения и популяризиране (дейности и резултати на етапи пети и шести); - разработка и внедряване на нови секторни модели и карти за оценка на ключови длъжности в други сектори предприятия за осигуряване на устойчивост и мултиплициране на постигнатите резултати. (Извършва се в нови сектори с цел мултиплициране на резултатите след приключване на изпълнението на проекта); - текуща експлоатация и поддръжка на информационната система; - верифициране на действието, функционалните приложения и съвместимост на информационната система спрямо заданието проектиране и изграждане на информационната система. 10.2. Интегриране и национално признаване на информационната система вкл.: - провеждане на проучване и подготовка на анализ на резултатите от оценката на компетенциите и функционирането на ИС; - провеждане на национална кръгла маса и секторни срещи с участие работодателите, партньора по проекта КНСБ и КТ Подкрепа, отговорни държавни институции, МОН, МТСП, НАПО, Агенция по заетостта, ВУЗ, професионални училища за обсъждане на промени в политиките и предприемане на мерки на национално, секторно, регионално и фирмено равнище, подготовка на предложения за нормативни промени - при необходимост (резултат от етап втори); - интегриране на действащата система за оценка на компетенциите на работната сила с действащи информационни системи на държавните институции, МОН, МТСП, НАПО, Агенция по заетостта, ВУЗ, агенции за набиране на персонал и създаване на предпоставки за функционално съвместяване с т.н. „електронното правителство”; - подготовка на заключителен доклад, обобщаващ постигнатите резултати от проекта (вкл. дейности на етап шест); - разработване на допълнителни функционалности, модели и приложения, обслужващи ново възникнали потребности на целевите групи (извън времевата рамка на изпълнение на този проект); Дейността се извършва с вътрешни експерти на Бенефициента и партньоритеq като при необходимост ще бъдат стартирани процедури по ПМС 55/2007г.
Дейност 5 Подготовка на основни анализи и проучвания 5.1. Подготовка на периодични анализи на: - икономическите дейности и продуктови сектори, в т.ч.: - структура и очаквани промени, основни продуктови направления по износа, принос към БДС и БВП, брой заети, оборот, тенденции в преструктурирането, вкл. влияние на иновациите, новите технологични платформи, т.н. „най-добри достъпни техники”, развитие на т.н. „нисковъглеродна икономика” и др.; - проучване и определяне на критерии за избор на икономически дейности, продуктови сектори, БК, пилотни предприятия. 5.2. Проучване и анализ на изходно състояние и тенденции на пазара на труда и работната сила; Проучване на професионалната и образователна структура на заетите и работната сила; Проучвания и анализи за състоянието и очаквани тенденции на пазара на труда в секторен и регионален разрез (ежегодно 2011 - 2013), в т.ч основни параметри, демографски тенденции, образователна, професионална, квалификационна структура, очаквани промени и водещи тенденции; Обхвата на проучванията и анализите се съгласуват с партньора по проекта (КНСБ и КТ Подкрепа), така че да не се допусне припокриване на дейности и очаквани резултати. Експерти на партньора по проекта се включват в разработващия екип. 5.3. Провеждане на ежегодни секторни анализи и проучвания, проведени от избраните референтни звена по специфициран обхват, основни показатели, очаквани резултати, вкл., относно уменията и квалификацията и компетенциите на заетите и работната сила по браншове и региони, текущи тенденции и проблеми и потребности. Осъществява със съдействие на партньора по проекта КНСБ и КТ Подкрепа. 5.4. Провеждане на анализ на основните проблеми при развитие и управление на национално, секторно, регионално ниво на оценяването на компетенциите на работната сила в т.ч., държавни политики, стратегии, мерки, програми, информационни системи и отговорни институции; 5.5. Проучване на действащи системи и инструменти за оценка на компетенциите на работната сила на корпоративно, регионално и браншово ниво; 5.6. Проучване на опита в страните от ЕС - „добри практики”, информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила, вкл. провеждане на експертна работна среща. 5.7. Провеждане на анкетни проучвания и интервюта за състоянието, проблемите, очакванията, потребностите и изискванията към компетенциите, професионалната квалификация и образователно ниво на работната сила на фирмено, регионално и браншово ниво в т.ч. на: - работодатели вкл., ръководители на отдели по човешки ресурси в избраните водещи пилотни предприятия с участието на референтни звена браншови и регионални организации, членуващи в БСК; - отговорни държавни институции - МТСП, Агенция по заетостта, ГИТ, МОН, НАПО, НСИ; - заети лица и организациите на работниците и служителите, вкл. браншови федерации на партньорите по проекта КНСБ и КТ Подкрепа; - регистрирани безработни и обезкуражени лица в координация с Регионалните служби по заетост и бюра по труда; Оценка на необходимостта за подготовка и провеждане на тръжна процедура по ПМС 55/2007г. за избор на изпълнител за изпълнение на част от дейностите (допълнителна преценка в графика за изпълнение на проекта и за провеждане на тръжните процедури). 5.8. Проучване и тестване на иновативни подходи за оценка на компетенциите на работната сила, вкл.: - симулационен метод за оценка на компетенциите на работната сила; - пилотен секторен квалификационен профил. 5.9. Обобщаване на основните заключения и препоръки от анализите на пазара на труда, квалификационната и образователна структура, чужд опит, анкетните проучвания, системи и инструменти за оценка на компетенциите на работната сила и подготовка за печат на аналитичен материал „Оценяване на компетенции на работната сила: - състояние, проблеми, аналитични системи и инструменти”. Провеждане на експертна работна среща с участие на браншови регионални организации и референтни звена, ръководители управление на човешки ресурси от целева група предприятия и обсъждане н Националния съвет за оценка на компетенциите на работната сила (резултат от етап три). Дейността се извършва с вътрешни експерти на Бенефициента.
Дейност 8 Подготовка и изграждане на референтна мрежа от секторни и регионални звена 8.1. Разработване на концепция, и план за изграждане и развитие на Национална референтна мрежа за оценка на компетенциите на работната сила“ в т.ч.: - Цели, обхват, функционалности, възможности за бъдещо развитие, основни участници, роля на Националния съвет за оценяване на компетенциите, на референтните звена (фокусни точки) и пилотните предприятия, на оценителите, разработващи и карти за оценка на компетенциите (КО), участие на партньорите (КНСБ и КТ ПОДКРЕПА и секторни федерации) и отговорните държавни институции; - Подготовка на база данни (контактни лица, предприятия, икономически дейности, сектори, БК и ИСА, ключови експерти, ръководители “ ЧР“); - Определяне на потенциални референтни отговорни звена по изпълнение на проекта; - подробен план за изграждане на референтната мрежа; - Подготовка на „Наръчник за работа на референтните звена и комитети в националната референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила ” (мин. 100 страници, тираж 1000 бр.) - Учредяване на Национален съвет за оценяване компетенциите на работната сила (приемане на правила и план за работа). 8.2. Организация и провеждане стартови работни форуми за изграждане на национална референтна мрежа за оценяване на компетенциите на работната сила вкл.: - поне две работни срещи с водещи БК и ИСА, партньори по проекта (КНСБ и КТ ПОДКРЕПА и секторни федерации) с участие на ръководители на Човешки ресурси от водещи предприятия и представители на отговорни държавни институции, консултанти и агенции за заетост за обсъждане на структурата функциите на националната референтна мрежа и отговорни референтни звена; - определяне на вътрешни експерти от браншови и регионални организации. 8.3. Национална кръгла експертна маса за обсъждане и приемане на Обща концепция за изграждане и развитие на Национална информационна система за оценка на компетенциите на работната сила с участие на ИСА, БК, държавни институции - МТСП, МОН, НАПО, ГИТ, АЗ, Бюра по труда, фирмени ръководители ЧР, Агенции ЧР и консултантски фирми; 8.4. Разработване и тестване на секторни и карти за оценка на компетенциите (КО) на работната сила от отговорните секторни референтни звена във значими сектори в т.ч. - избор и контрактуване на поне 80 водещи оценители от браншови и регионални референтни звена, водещи експерти и поне 320 ръководители човешки ресурси от пилотни предприятия по правилата и методиките за разработване, тестване и верификация на КО; - разработване на секторни и КО от водещи оценители от 20 секторни референтни звена ; - тестване на секторните КО по минимум 10 ключови длъжности в избрани пилотни сектори и водещи ръководители по човешки ресурси; - обсъждане, верификация и приемане на разработените и КО от страна референтните звена и комитети и Националния съвет за оценяване на компетенциите на работната сила; - провеждане на консултации вкл. при оценяване и тестване на секторни модели и карти за оценка на компетенциите, - при изграждане и използване на информационната система за оценка на компетенциите - разработване на заключителен аналитичен доклад и внасяне на промени и актуализация на основната концепция за изграждане и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по основни браншове и региони (при необходимост). 8.5. Административно укрепване на Националната мрежа и референтните звена вкл.: - осигуряване на компютърно оборудване за част от референтните центрове на база проведени проучвания и идентифицирани нужди, вкл. подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител по ПМС № 55/2007г.; - изграждане на поне 10 центъра и обучаване на водещи оценители за сертифициране и валидиране на компетенции на работната сила в референтните звена; - предоставяне на обучения на работните места (резултат от етап пети) и консултации; - регулярни работни срещи на ръководителите на референтни звена и Националния съвет за оценяване на компетенциите на работната сила по хода и постигнатите резултати при изпълнение на проекта, вкл. по две ежегодни срещи на регионални звена и организации. Дейностите се извършват с вътрешни експерти на Бенефициента и партньорите, като при необходимост ще бъдат предприети процедури по ПМС/2007г.
Дейност 7 Подготовка на предложения за промени в приложимата нормативна уредба (периодично), съвместно с партньора по проекта КНСБ и КТ Подкрепа и браншови федерации и обсъждане в Националния съвет за оценка на компетенциите на работната сила. При подготовка на предложенията, усилията ще бъдат насочени към: - прилагане и признаване на резултатите от информационната система (резултат от етап четвърти) на национално равнище и създаване на предпоставки за интегриране в т.н. „електронно правителство” ; - повишаване на информираността на работодателите, заетите лица и държавните институции - разработване на политики за недопускане на недостиг на работна сила; - повишаване на адаптивността, ефективността и качеството на работната сила; - насърчаване на ученото през целия живот и кариерното развитие като основен компонент на т.н. „гъвкавата сигурност”. Дейността се извършва с вътрешни експерти на Бенефициента и партньорите.
Дейност 4 Създаване и функциониране на Звено за оценка на компетенциите на работната сила - координация на прилаганата методология, изисквания към целите, обхвата, критерии и очаквани резултати от проучванията и анализите; - аналитична обработка на резултатите от проведените проучвания и анализи, информационно и методологическо осигуряване на референтната мрежа и звена (изградена на етап три), вкл. координация на водещите оценители и секторни комитети, на информационната система за оценяване на компетенциите на работната сила (етап четири) и свързаните обучения (етап пети); - събиране и публикуване на информация в т.ч. за нормативни изисквания, стандарти, добри практики, чужд опит и инструменти за оценяване на компетенциите на работната сила; - приемане на правила за създаване, събиране, обработка на експертни разработки и информация и насочването им към референтната мрежа, информационната система и звената за обучение; - координира развитието и управлението на информационната система и методологическата работа. Дейността се извършва с вътрешни експерти на Бенефициента.
Дейност 1 Подготвителни и стартови дейности 1.1. Организационна подготовка вкл.: - стартиране на проекта, контрактуване на екипа за организация и управление с участие на представител на партньора - КНСБ; - осигуряване на офиси, компютърна и офис техника; - формиране на екип, координационен и експертен съвет по хода на изпълнение с участие на представител на партньора - КНСБ (правила за работа съгласно общия наръчник); 1.2. Обучение на екипите за организация и управление и за изпълнение на проекта вкл., по проектно управление при ОП „РЧР”, правна рамка, финансова отчетност и контрол. 1.3. Провеждане на стартови кръгли маси по планирането и хода на изпълнение на проекта на браншово и регионално ниво. Подготовка и печат на основни информационни материали.
Дейност 11 Провеждане на обучения за осигуряване изграждането и функционирането на информационната система за оценяване на компетенциите по браншове и региони 11.1. Разработване и комуникиране до заинтересованите страни на подробен план-график за подготовка и провеждане на обученията. 11.2. Провеждане на първоначални обучения на: - оценители и екипи от звеното за оценяване на компетенции, отговорните браншови и референтните звена на мрежата вкл. на експерти и представители на партньорите по проекта - КНСБ и КТ Подкрепа и браншови федерации (ключови компетенции), необходими за изпълнението на дейност 8.4 - оценители от пилотните предприятия. 11.3. Обучения на работно място на водещи оценители (ключови компетенции) от референтните звена - минимум 625, вкл.: - за разработване и тестване на секторните модели и карти за оценка на компетенции; -за използване на изградената информационна система. 11.4. Обучение на секторно и браншово ниво за използване на информационната система за оценка на длъжностните компетенции (ключови компетенции - 2100 д. общо 105 браншови и регионални обучения и представители на целевите групи пилотни предприятия, от държавната администрация, експерти в партньорство с КНСБ и КТ Подкрепа и секторните федерации. Дейността се извършва с вътрешни експерти на Бенефициента и партньорите, като при необходимост се стартират процедури по ПМС 55/2007г..
Партньори
Партньори:
Конфедерация на независимите синдикати в България
Конфедерация на труда "Подкрепа"
Изпълнители:
"Интелекти" ООД
Офис Експрес Сървисис ООД
Фондация "Право и интернет"
Информационно обслужване АД
Национален статистически институт
"Група технология на металите" ООД
Сдружение “Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси – БАУРЧР”
"Ай Би Ес - България" ЕООД
Национален осигурителен институт
"КПМГ Адвайзъри" ЕООД
СДРУЖЕНИЕ ДРУЖЕСТВО "НАУКА И ЗНАНИЕ"
"Синектика консулт" ООД
"Девелор България" ООД
„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА” ООД
Застрахователно акционерно дружество „Армеец” АД
Интернешънъл Консултинг Груп ООД
Ол ченълс комюникейшънс ЕООД
"ДР. ПЕНДЛ И ДР. ПИСВАНГЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД
"ЕВРОКОНСУЛТАНТС БЪЛГАРИЯ С.А" АД
Грант Торнтон ООД -
Хорайзънс България
"Ин Йор Хендс" ООД
„Меркурий – 97” ЕООД
КЮ ЕМ ЕС- консултинг
''Виртех'' ООД
"Галмар" ЕООД
ДЗЗД "Консепта Кларити"
Тугедър
Георги Илиев Стоянов
СюстемЦЕРТ Цертифициерунгсгезелшафт
Веселка Йорданова Йоткова
Пенка Георгиева Спасова
Анета Бенкова Димитрова
Весела Недялкова Георгиева
„Синектика интер рекрутмънт” ООД
„Експерт Партнершип” ООД
„Инт Консултинг“ ЕООД
Консепта БП ЕООД
"Кредо Хюман Рисорсинг" ЕООД
Георги Димитров Георгиев
Тийм билдинг ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 920 459 BGN
Общ бюджет: 9 452 225 BGN
БФП: 9 452 225 BGN
Общо изплатени средства: 9 467 099 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 452 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 906 340 BGN
2011 1 108 481 BGN
2012 1 704 302 BGN
2013 2 115 819 BGN
2014 2 582 017 BGN
2015 50 141 BGN
9 467 099 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 034 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 620 389 BGN
2011 942 209 BGN
2012 1 448 657 BGN
2013 1 798 446 BGN
2014 2 194 715 BGN
2015 42 620 BGN
8 047 034 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 417 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 285 951 BGN
2011 166 272 BGN
2012 255 645 BGN
2013 317 373 BGN
2014 387 303 BGN
2015 7 521 BGN
1 420 065 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 3 Брой обучения на работното място
Индикатор 4 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 5 Брой лица, получили професионална информация и ориентиране от кариерни центрове
Индикатор 6 брой изследвания/проучвания и анализи - не по-малко от 16 броя
Индикатор 7 брой разработени и внедрени информационни системи - не по-малко от 1
Индикатор 8 брой експертни разработки - анализи, доклади, позиции, становища - не по-малко от 60
Индикатор 9 брой мероприятия - конференции, кръгли маси, дискусионни форуми, семинари, работни срещи - не по-малко от 24
Индикатор 10 брой разработени материали - публикации, образователни пакети, дипляни, листовки, плакати и др.
Индикатор 11 (Д) Брой пакетни предложения за нормативни промени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз