Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.5.02-0003-C0001
Номер на проект: К09-15-1
Наименование: Укрепване на капацитета на Прокуратурата на Република България при взаимодействие с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите
Бенефициент: Прокуратура на Република България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 20.07.2009
Начална дата: 30.11.2009
Дата на приключване: 30.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Активизиране на прокурорския надзор за законност върху работата на различните държавни контролни органи, с цел по-пълноценно използване на контролните им правомощия в съответните професионални области и утвърждаване ролята на прокуратурата като координатор и коректив на дейността на контролните институции.
Дейности: Дейност 1 - Проучване на състоянието на съвместната работа на Прокуратурата и четири групи, обхващащи петнадесет държавни контролни звена; Ще се изследва регулаторната рамка на включените в настоящия проект централни звена на контролната система и техните териториални поделения, с които прокуратурите по места - апелативни, окръжни и районни, имат конкретни взаимоотношения: Група 1 Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/; Агенция за социално подпомагане /АСП/; Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”/ИА “ГИТ”/; Група 2 Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/; Регионални инспекции по околната среда и водите /РИОСВ/; Държавна агенция по горите /ДАГ/; Дирекции на националните паркове Група 3 Национална ветеринарномедицинска служба /НВМС/; Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/; Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/; Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”; Група 4 Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/; Комисия за защита на потребителите /КЗП/; Агенция “Митници”; Агенция за следприватизационен контрол /АСК/. Изследването ще се концентрира върху установяване на евентуални нормативни несъответствия в конкретните сфери на контролни дейности, препятстващи ефективното упражняване на функциите на прокуратурата при взаимодействие с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите, както и до степента, в която контролните органи изпълняват/не изпълняват резултатно своите правомощия
Дейност 2 - Провеждане на изследване за установяване на две европейски държави, прилагащи най-добри практики в конкретната сфера На базата на сравнителния анализ от дейност 2 ще се извърши допълнително проучване, открояващо най-добри практики в две от държавите-членки на ЕС със сходна организация на взаимодействие на прокуратура и държавни контролни органи, като се търсят иновации и прилагане на политики, доказали своя успех и дали положителни резултати в тези държави.
Дейност 3 - Анализ на установените проблеми във взаимодействието на прокуратурата с избраните контролни органи Изготвяне на анализ на причините за установените проблеми; анализът ще включва проверка на съответствието със стандартите на ЕС и сравнителна оценка спрямо практиките в други държави-членки, прилагани в съвместната работа на прокуратура и конкретни държавни контролни органи
Дейност 4 – Поддейности 4.1. и 4.2. - Посещения в установените и препоръчани в рамките на дейност 3 две държави-членки на Европейския съюз Влизане в пряк контакт с отговорните лица в съответните държави-домакини, за да се уговори в подробности програмата на посещенията и определяне на експертите от конретните институции, които да участват в срещите. Подготвяне на списъка от български участници за всяка визита, тяхната роля, координацията по логистиката и административните дейности на посещенията. Изготвяне на типова анкетна карта за попълване от участниците за обратна връзка с организацията, отразяваща качеството на срещите, впечатления от експертите и добитите знания и опит, т.н. За целта се предвижда техническа, организационна, функционална и методологическа експертиза във връзка с изпълнението на двете учебни посещения по качествен и ефективен начин, съответстващ на европейските стандарти. В рамките на тези дейности се предвижда участието на целия екип на проекта, както и на прокурори, определени от ръководителя на проекта. Всяка от групите, които ще посетят две държави-членки на ЕС ще е от 16 човека, включително двама преводачи. Изборът на двете страни ще се определи въз основа на резултатите от изследването в дейност 2.
Дейност 5 – Поддейности 5.1., 5.2, 5.3 и 5.4. - Организиране на четири дискусии във фокусни групи от представители на Прокуратурата и експерти на съответните групи контролни органи за оценка на резултатите от предходните дейности по проекта и за фор Поддейност 5.1. - Организиране на дискусия във Фокусна група 1, включваща представители на Прокуратурата и на /ДАЗД/; /АСП/; ИА “ГИТ”/; Поддейност 5.2. - Организиране на дискусия във Фокусна група 2, включваща представители на Прокуратурата и на /ДНСК/; /РИОСВ/; /ДАГ/.; Дирекции на националните паркове. Поддейност 5.3. - Организиране на дискусия във Фокусна група 3, включваща представители на Прокуратурата и /НВМС/; /РИОКОЗ/; /ДАМТН/; ИА “Автомобилна администрация”; Поддейност 5.4. - Организиране на дискусия във Фокусна група 4, включваща представители на Прокуратурата и на съответните контролни звена, за оценка на резултатите от предходните дейности и за формулиране на теми за обсъждане на кръгла маса по въвеждане на устойчиви механизми за подобряване взаимодействието на Прокуратурата с Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/; Комисия за защита на потребителите /КЗП/; Агенция “Митници”; Агенция за следприватизационен контрол /АСК/.
Дейност 6 - Поддейност 6.1. Провеждане на кръгла маса и Поддейност 6.2. – публикуване на доклада от проведената кръгла маса Поддейност 6.1. - Организиране и провеждане на кръгла маса с участието на широк експертен форум, включващ и неправителствени организации Поддейност 6.2. – Изготвяне и публикуване на доклад от проведената кръгла маса
Дейност 7 - Изработване на методика за взаимодействие на прокуратурата с контролни органи; Поддейност 7.1. - Изготвяне на методиката Поддейност 7.2. - Оформление и отпечатване на методиката в 3000 екземпляра Поддейност 7.1. - Изготвяне на методика за взаимодействие на прокуратурата с контролни органи Изготвяне на методика за ефективно упражняване на надзора за законност от прокуратурата върху дейността на четирите групи, обхващащи петнадесет контролни органи. Поддейност 7.2. - Оформление и отпечатване на методиката в 3000 екземпляра. Отпечатването на методиката, разпространението й за ползване в правните библиотеки в прокуратурите от петте апелативни района и предоставянето на екземпляри на Учебно-информационния център на Националния институт на правосъдието е дейност, чрез която се осигурява устойчиво развитие на заложените в проекта дейности.
Дейност 8 : Поддейности 8.1.-8.6. – Цикъл пилотно обучение под формата на семинари Провеждане на шест тридневни семинари за по тридесет участника всеки, в петте апелативни района на страната. Хронологията на обучението е следната: първият тридневен семинар ще се проведе в София, за аудитория от прокурори от апелативен район София с участието на прокурори от Върховна административна прокуратура. Следващите четири семинара ще се провеждат по места в останалите апелативни райони- Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. В третия ден от обучението на всеки семинар ще се провежда обучение на обучители. Накрая, в София ще се проведе шестия семинар за прокурори от районните прокуратури на петте апелативни района, които ще бъдат обучени от прокурорите, обучени да преподават върху материята.
Дейност 9 - Дейности за информация и публичност Поддейност 9.1 - Встъпителна пресконференция за откриване и започване изпълнението на проекта. Организиране на пресконференция за представяне на идеята, целите и начина на изпълнение на проекта, неговия незабавен, както и дългосрочен ефект върху управлението на процеса на взаимодействие на прокуратурата с държавните контролни органи. Поддейност 9.2 - Заключителна пресконференция за отчет на изпълнението на проекта и постигнатите резултати. Осъществяването на реформи във всички системи на обществото е свързано с усилия, средства и стриктна организация. Обществото трябва да бъде осведомявано за активността на Прокуратурата на Република България и стремежа й да използва по най-рационален начин времето, средствата и подкрепата на програмите на Европейската комисия за постигането на набелязаните цели в новата реалност на членство на страната в Общността, заложени в проекта, както и за дългосрочния ефект за качеството на работа на прокурорите.
Дейности 10: Разходи за организация и управление
Дейност 11: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 858 000 BGN
Общ бюджет: 731 699 BGN
БФП: 731 699 BGN
Общо изплатени средства: 733 397 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 731 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 513 213 BGN
2011 128 877 BGN
2012 120 076 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 28 769 BGN
733 397 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 621 945 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 436 231 BGN
2011 109 546 BGN
2012 102 064 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 24 454 BGN
623 388 BGN
В т.ч. Национално финансиране 109 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 76 982 BGN
2011 19 332 BGN
2012 18 011 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 315 BGN
110 010 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д9.1 - Активно участие на всички, около 60 поканени представители
Индикатор 2 По Д1 - Подробен доклад
Индикатор 3 По Д2. - Доклад
Индикатор 4 По Д3. - Сравнителен анализ
Индикатор 5 По Д4. - Обобщен подробен доклад от участниците в посещението
Индикатор 6 По Д5. - Четири подробни, специализирани доклада, съдържащи предложения за обсъждане на широк форум
Индикатор 7 По Д6.1 - Протокол относно протичането на кръглата маса
Индикатор 8 По Д6.2 - Изработен подробен доклад с препоръки
Индикатор 9 По Д7.1 - Изготвена качествена методика
Индикатор 10 По Д7.2 - 3000 отпечатани книги с методиката
Индикатор 11 По Д8. - Осъществени шест семинара и около 180 успешно обучени прокурори в сферата на специфичната допълнителна квалификация
Индикатор 12 По Д9.2 - Заключителна конференция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз