Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0032-C0001
Номер на проект: РД-02-14-2102/25.11.2009
Наименование: Обезпечаване на служебните пътувания в страната на служителите от УО на ОПРР, пряко свързани с изпълнение на основните им задължения.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 25.11.2009
Начална дата: 25.11.2009
Дата на приключване: 25.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: • Ефективно функциониране на администрацията за осъществяване на дейностите и постигне на резултати по прилагането на структурната политика на ЕС, чрез ОПРР и по принцип; • Повишаване на уменията на служителите на Управляващия орган за правилно и ефективно управление, наблюдение, оценка и контрол на процеса по усвояване на финансовите средства по ОП „Регионално развитие” 2007-2013; • Възприемане и прилагане на добри практики в процеса на управление и изпълнение на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 чрез осъществяване на контакти, запознаване с опита на други оперативни програми и структури; • Чрез актуални указания и насоки, да се подобрят знанията и уменията на експертите на Управляващия орган за взаимодействие и сътрудничество в работата при изпълнението на проекти в съответствие с новостите и практиките на действащото българско законодателство; • Участие на експерти от УО на ОПРР в срещи, кръгли маси, и други мероприятия съвместно с институционалните партньори (национални и
Дейности: Организация за изпълнението на проекта
Информация и публичност
Обезпечаване участието на служителите от УО на ОПРР в семинари, съвместни работни групи, комисии и комитети и др.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 501 000 BGN
Общ бюджет: 132 523 BGN
БФП: 132 523 BGN
Общо изплатени средства: 132 569 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 132 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 713 BGN
2011 23 224 BGN
2012 49 271 BGN
2013 16 639 BGN
2014 21 329 BGN
2015 7 393 BGN
132 569 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 645 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 506 BGN
2011 19 740 BGN
2012 41 880 BGN
2013 14 143 BGN
2014 18 130 BGN
2015 6 284 BGN
112 684 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 207 BGN
2011 3 484 BGN
2012 7 391 BGN
2013 2 496 BGN
2014 3 199 BGN
2015 1 109 BGN
19 885 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 обучени служители на УО (вкл. регуоналните му отдели) и бенефициенти
Индикатор 2 (Д) Изготвени доклади за мероприятията от участниците в тях


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз