Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.01-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-01/2008/001/2
Наименование: „Консервация, реставрация и експониране на Ески джамия и създаване на музей на религите, гр. Стара Загора”
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.10.2009
Начална дата: 12.11.2009
Дата на приключване: 20.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Проектът си поставя за основна цел създаването на условия за устойчиво културно, социално и икономическо развитие чрез реновиране на културната инфраструктура на град Стара Загора. Възстановяването на облика на Ески джамия и обособяването на музей на религиите се очаква да стимулира активна културна дейност, която да насърчи социалната интеграция и икономическия напредък. Духовното и културно израстване на местното население обуславя неговта по-високата конкурентноспособност.
Дейности: Дейност 1 – Създаване на екип за управление на проекта
Дейност 2 – Управление на проекта
Дейност 3 – Осъществяване на мерки за информация и публичност
Дейност 4 – Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнители – КРР и СМР и Строителен надзор
Дейност 5 – Изпълнение на консервационно-реставрационни работи (КРР) и строително-монтажни работи (СМР)
Дейност 6 – Археологическо наблюдение
Дейност 7 Авторски надзор
Дейност 8 Инвеститорски контрол
Дейност 9 – Строителен надзор
Дейност 10 – Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 11 – Изработване и разпространение на рекламни материали и сувенири за туристически обект Ески джамия
Дейност 12 – Независим финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 368 381 BGN
Общ бюджет: 1 970 633 BGN
БФП: 1 970 633 BGN
Общо изплатени средства: 1 970 633 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 970 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 429 641 BGN
2012 542 011 BGN
2013 - 1 020 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 970 633 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 675 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 215 195 BGN
2012 460 710 BGN
2013 - 867 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 675 038 BGN
В т.ч. Национално финансиране 295 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 214 446 BGN
2012 81 302 BGN
2013 - 153 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
295 595 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз