Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-4.3.01-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Усъвършенстване на системата за стандартизация в България"
Бенефициент: Български институт за стандартизация
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 10.07.2009
Начална дата: 20.11.2009
Дата на приключване: 20.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на Проекта е да допринесе за подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия в рамките на Общия пазар на ЕС, чрез развитие на националната стандартизационна система в рамките на националната инфраструктура по качеството, ориентирана пряко към нуждите на стопанските субекти и допринасяща за ефективното функциониране на предприятията.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1 ПРОУЧВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО СТАНДАРТИЗА-ЦИЯ И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИС Поддейност 1.1. – Подготовка на конкурсно досие и провеждане на процедура за избор на доставчик на услуга Поддейност 1.2. Провеждане на социологическо проучване и анализи
ДЕЙНОСТ 2 ПОДГОТОВКА, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ШИРОКОМАЩАБНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА, НАСОЧЕНА КЪМ ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БИС И ОРГАНИТЕ ОТ НИК
ДЕЙНОСТ 3 ПОДГОТОВКА И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОН-НИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
ДЕЙНОСТ 4 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРА-НЕ РОЛЯТА И ДЕЙНОСТТА НА БИС, ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ НА БИС И ПОПУЛЯРИЗИРА-НЕ РОЛЯТА НА СТАНДАРТИТЕ
ДЕЙНОСТ 7 РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН И МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БИС ЗА ПЕРИОДА ДО 2017 г.
Сформиране на екип, пряко ангажиран с дейности по управлението и/или изпълнението на проекта Включително разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и командировъчни
ПРОУЧВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ КОМПОНЕНТ 1
Реконструкция и реонт
Оборудване за обзавеждане на бизнес информационен център на БИС
Разработване на софтуер за автоматично генериране на новите стандарти в електронен формат
Организиране на електронен фонд от стандарти
РАЗШИРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАНА БАЗА ДАННИ НА БИС (Relational Data Base)
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА С ВИСОКО КАЧЕСТВО ЧРЕЗ КОМУНИКАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БИС
ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕРИЯ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРА-НИ ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ОТ БИС
ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В БИС В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТ БДС EN ISO 9001:2008
Сертификация на системата за управление на качеството в БИС
ПОДПОМАГАНЕ УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ И ИНТЕГРИРАНЕ НА БИС В ЕВРОПЕЙСКИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ
ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕТО НА БИС В ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Визуализация на проекта
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 445 418 BGN
Общ бюджет: 3 529 311 BGN
БФП: 3 529 311 BGN
Общо изплатени средства: 3 512 120 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 529 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 889 083 BGN
2011 187 234 BGN
2012 619 157 BGN
2013 2 130 721 BGN
2014 - 241 993 BGN
2015 - 72 083 BGN
3 512 120 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 999 915 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 755 721 BGN
2011 159 149 BGN
2012 526 284 BGN
2013 1 811 113 BGN
2014 - 205 694 BGN
2015 - 61 270 BGN
2 985 302 BGN
В т.ч. Национално финансиране 529 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 133 363 BGN
2011 28 085 BGN
2012 92 874 BGN
2013 319 608 BGN
2014 - 36 299 BGN
2015 - 10 812 BGN
526 818 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дял на приходите от собствена дейност, различни от продажбите на стандарти
Индикатор 2 Дял на приходите от он лайн продажби на стандарти и стандартизационни документи
Индикатор 3 Участие на експерти и делегати в технически комитети и работни групи на CEN/CENELEC
Индикатор 4 Участие на експерти и делегати в технически комитети и работни групи на ISO/IEC
Индикатор 5 Проведени заседания на CEN/CENELEC и ISO/IEC в България
Индикатор 6 Членове на БИС
Индикатор 7 Специализирани издания на БИС
Индикатор 8 Комплексни услуги на БИС
Индикатор 9 СУК
Индикатор 10 Обслужени клиенти
Индикатор 11 Предоставени справки и консултации
Индикатор 12 Организирани обучения за предприятията и представители на бизнеса
Индикатор 13 Дял на предприятията напълно запознати с изискванията по отношение на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз