Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.02-0003-C0001
Номер на проект: DIR-59318-3-4
Наименование: Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 02.07.2009
Начална дата: 02.07.2009
Дата на приключване: 02.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е изработване на национална комуникационна стратегията за екологичната мрежа Натура 2000. Така ще се генерира широка обществена подкрепа и ангажираност, както и ще се популяризират целите на мрежата. Допълнителна цел на проекта е подготвяне на широката общественост и на заинтересованите страни за изработване на консенсусен подход при управлението на защитените зони.
Дейности: Дейност4: Информация и публичност Пряко отговорен за изпълнението на дейността е изпълнителят и ръководителят на проекта. Целеви групи на дейностите по информация и публичност са (1) национални и регионални медии; (2) широката общественост; (3) национални и регионални държавни институции. Предвижда се организиране на пресконференция в края на проекта, на която ще се представи националната информационна и комуникационна стратегия за Натура 2000; Регулярно ще се публикува информация на Интернет страницата на МОСВ; Ще бъде изработена мултимедийна презентация на Националната информационна и комуникационна стратегия. CD носителите ще бъдат разпространени до заинтересованите страни. Ще се поддържа архив с всички публикации свързани с проекта и други доказателства необходими за изготвянето на докладите по напредъка. Архивът ще бъде част от общия архив на проекта; При осъществяването на всички мерки ще бъдат спазени изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност. Дейностите предварително ще бъдат консултирани с междинното звено на ОПОС.
Дейност 1: Управление на проекта Управлението на проекта ще се осъществява според Вътрешните правила за управление на проекти от бенефициенти – дирекции в централната администрация на МОСВ и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ, одобрени за финансиране по ОПОС (Заповед № РД 789/29.10.2008 г.), както и според описаните отговорности и процедури в т.2.6. от настоящето проектно предложение.
Дейност 2: Разработване на техническо задание на Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000 Дейността ще се изпълнява от външен изпълнител. I етап – избор на изпълнител Изборът на изпълнител за разработване на тръжна документация за Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000 ще бъде извършено въз основа на вътрешните правила за организиране и провеждане на обществени поръчки (Заповед № РД 213/10.04.2008 г.). Експертът по обществени поръчки ще подпомага междинното звено при подготовката на избора. II етап – подготвяне на тръжната документация Избраният изпълнител първоначално ще направи анализ на наличната информация за направеното досега за комуникиране на мрежата НАТУРА 2000 в България, включително и изображения, брошури, видео и др.; Трябва да се анализира събраната информация и да се очертаят основните проблеми, от комуникационна гледна точка, свързани с мрежата НАТУРА 2000, включително основни послания, целеви групи и комуникационни стратегии; Анализът трябва да предлага и възможни индикатори за измерване успеха на бъдещи кампании за комуникиране на НАТУРА 2000, както и събиране и анализиране на опита в Европа при комуникиране на мрежата НАТУРА 2000. Избраният изпълнител трябва да изготви доклад, основан на събраната информация и направения анализ, който да представи пред Възложителя, както и да отчете корекциите нанесени от Възложителя.
Дейност 3: Разработване на Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000 Въз основа на разработеното техническо задание в резултат от дейност 2 ще бъде избран изпълнител за разработване на Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000. Изборът ще бъде извършен въз основа на вътрешните правила за организиране и провеждане на обществени поръчки (Заповед № РД 213/10.04.2008 г.) Индикативното задание за тази дейност е приложение към техническото задание към дейност 2 Приложеното към настоящия проект техническо задание е индикативно и ще бъде доразработено въз основа на дейност 2. (Приложение 1)
Дейност 5: Одит на проекта Пряко отговорен за извършването на одит на проекта е външен изпълнител. Кандидатът ще предостави всички необходими документи и пълно съдействие на одитиращата организация. Основни стъпки по реализиране на дейността от страна на кандидата: 1. Поддържане на съответен архив, съобразно процедурата за съхранение на документи по ОПОС, версия 2; 2. Предоставяне на необходимите разходно-оправдателни документи за извършването на всяка дейност по проекта на одитиращата организация; 3. Предоставяне на други документи, необходими за извършването на одитните дейности; Приемане на доклада от одита
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДИКОН ГРУП" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 173 070 BGN
Общ бюджет: 104 892 BGN
БФП: 104 892 BGN
Общо изплатени средства: 122 046 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 104 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 614 BGN
2011 30 751 BGN
2012 33 401 BGN
2013 23 280 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 046 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 422 BGN
2011 26 139 BGN
2012 28 390 BGN
2013 19 788 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 739 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 192 BGN
2011 4 613 BGN
2012 5 010 BGN
2013 3 492 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 307 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Процент от НАТУРА 2000 (защитени зони и защитени територии), които да бъдат картирани/управлявани


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз