Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.02-0002-C0001
Номер на проект: DIR-59318-2-3
Наименование: Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 02.07.2009
Начална дата: 02.07.2009
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да се подпомогне опазването и управлението на екологичната мрежа от защитени зони в България по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, част от европейската екологична мрежа Натура 2000, чрез разработването и внедряването на единна информационна система, осигуряваща възможности за лесен достъп до и актуализация на данните свързани със: - Границите и разположението на защитените зони спрямо административното деление на страната и териториалния обхват на регионалните структури на МОСВ и останалите институции, имащи отношение към управлението на зоните, наложените административни режими и ограничения на дейности в границите на защитените зони; - Разположението, териториалния обхват, характеристиките на плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения, които подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие, както и за проведе
Дейности: Дейност 1: Анализ на наличните ресурси, разработки и капацитет в системата на МОСВ Начин на изпълнение: Избор на изпълнител по реда на ЗОП, съгласно приложените технически спецификации (Техническите спецификации за избор на изпълнител по реда на ЗОП могат да бъдат изменени след одобрението на проекта във връзка с отразяване на бележки, получени от Дирекция ФЕСОС при подготовката на документацията в съответствие с „Вътрешни правила за организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, а също и организиране сключването на договори с избраните изпълнители на обществени поръчки, свързани с финансиране от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” от бенефициенти на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, които са дирекции в централната администрация на МОСВ или са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ”, както и при констатиране на грешки в тях, които могат да доведат до опорочаване на изпълнението на проекта.) Описание: Изготвяне на анализ на наличните в системата на МОСВ (вкл. централна администрация, ИАОС, РИОСВ и ДНП) ресурси и капацитет за поддръжка, управление и ползване на информационни системи (вкл. ГИС), предмет на разработка на настоящия проект. Следва да бъдат идентифицирани основните нужди и пропуски към момента на стартиране на проекта, да се дадат предложения за тяхното посрещане и мерки за преодоляване на идентифицираните проблеми, включително препоръки за последващи действия извън рамките на проекта. Анализ на наличните данни, както и на наличните и разработваните в страната към момента на стартиране на проекта софтуерни разработки и интернет приложения, свързани с екологична мрежа Натура 2000 и набелязване на най-подходящите начини за тяхното включване в рамките на информационната система.
Дейност 6: Одит на проекта Начин на изпълнение: Избор на изпълнител по реда на ЗОП, Предвижда се провеждането на обща процедура за избор на изпълнител за трите проектни предложения по настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Описание: Пряко отговорен за извършването на одит на проекта е външен изпълнител. Кандидатът ще предостави всички необходими документи и пълно съдействие на одитиращата организация. Основни стъпки по реализиране на дейността от страна на кандидата: 1. Поддържане на съответен архив, съобразно процедурата за съхранение на документи по ОПОС, версия 2; 2. Предоставяне на необходимите разходно-оправдателни документи за извършването на всяка дейност по проекта на одитиращата организация; 3. Предоставяне на други документи, необходими за извършването на одитните дейности; 4. Приемане на доклада от одита.
Дейност 7: Управление и контрол на изпълнението на проекта Управлението на проекта ще се осъществява според Вътрешните правила за управление на проекти от бенефициенти – дирекции в централната администрация на МОСВ и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ, одобрени за финансиране по ОПОС (Заповед № РД 789/29.10.2008 г.), както и според описаните отговорности и процедури в т.2.6. от настоящето проектно предложение. Необходими подготвителни стъпки за изпълнението на дейността: - определяне на поименния състав на екипа за управление на проекта от началника на отдел „Натура 2000” в Дирекция „НСЗП”; - организация на работата на екипа; Екипът за управление на проекта ще отговаря за подготовката на документацията за избор на изпълнители по ЗОП за предвидените в проектното предложение дейности от страна на бенефициента.
Дейност 3: Въвеждане на наличната информация за проведените процедури по ОС и административните режими и ограничения на дейности в защитените зони Начин на изпълнение: Избор на изпълнител по реда на ЗОП, съгласно приложените технически спецификации (Техническите спецификации за избор на изпълнител по реда на ЗОП могат да бъдат изменени след одобрението на проекта във връзка с отразяване на бележки, получени от Дирекция ФЕСОС при подготовката на документацията в съответствие с „Вътрешни правила за организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, а също и организиране сключването на договори с избраните изпълнители на обществени поръчки, свързани с финансиране от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” от бенефициенти на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, които са дирекции в централната администрация на МОСВ или са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ”, както и при констатиране на грешки в тях, които могат да доведат до опорочаване на изпълнението на проекта.) Описание: След разработване на информационната система и в частност на географската информационна система, базата данни за защитените зони и регистъра на процедурите по оценка на съвместимостта, изпълнителя следва да въведе наличната към момента на реализация на проекта информация за: - Разположението, териториалния обхват, характеристиките на плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения, за които са проведени или стартирали процедури по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и др.; - Проведените и стартираните процедури по оценка на съвместимостта за посочените по-горе обекти – етапи на процедурите, тип и съдържание на издадените административни и други актове в хода на процедурата, наложени условия, данни от проведен контрол по изпълнение на решенията и др.; - Данни от заповедите за обявяване на защитените зони и стандартните формуляри, предмета и целите на опазване, наложените забрани и ограничения на дейности; - Данни от планове за управление на защитени зони, ако към момента на реализация на проекта има утвърдени такива.
Дейност 4: Провеждане на курс за обучение на служители от системата на МОСВ за работа с информационната система за защитените зони Начин на изпълнение: Избор на изпълнител по реда на ЗОП, съгласно приложените технически спецификации (Техническите спецификации за избор на изпълнител по реда на ЗОП могат да бъдат изменени след одобрението на проекта във връзка с отразяване на бележки, получени от Дирекция ФЕСОС при подготовката на документацията в съответствие с „Вътрешни правила за организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, а също и организиране сключването на договори с избраните изпълнители на обществени поръчки, свързани с финансиране от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” от бенефициенти на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, които са дирекции в централната администрация на МОСВ или са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ”, както и при констатиране на грешки в тях, които могат да доведат до опорочаване на изпълнението на проекта.) Описание: Общо в рамките на проекта ще бъдат обучени 56 експерти от системата на МОСВ за работа със специализирания софтуер, сървърните програми и администрирането на потребителите. Обхвата на програмите за обучение и подготвените към тях материали ще бъдат съгласувани от работната група по т. 2.6 от проектното предложение. Дейността включва: 1. Подготовка на документация и разработване на програма за обучение на служители от системата на МОСВ за работа със специализирания софтуер, администрирането и поддръжката на системата; 2. Обучение на системни администратори на базата данни, за работа със сървърните програми и администриране на интернет базата данни, обучение за инсталиране и работа със закупения софтуер – мин. 4 експерта; 3. Обучение на администратори на базата данни – администриране на специализирания софтуер, създаване на потребители, валидиране и одобряване на въведена информация, експорт и импорт на данни чрез ХМL и GML протоколи – мин. 4 администратори; 4. Обучение на потребителите за работа със специализирания софтуер – мин. 52 експерти от Дирекция „НСЗП” на МОСВ, РИОСВ, ДНП, БД и ИАОС; 5. Практическа проверка на получените знания.
Дейност 5: Мерки за информация и публичност Начин на изпълнение: Съвместно от екипа за управление на проекта и избрания изпълнител по реда на ЗОП, съгласно приложените технически спецификации Описание: Изпълнението на дейността е включено в задълженията на външния изпълнител, осъществяващ описаните по-горе дейности. Това се налага поради спецификата на предвидените в проекта дейности и необходимостта от наличие на задълбочени технически познания при подготовката на информационни материали и провеждането на информационни срещи. При планирането на конкретните мероприятия и дейности изпълнителя ще се подпомага от експертът за публичност и информация в екипа за управление на проекта. Дейностите предварително ще бъдат консултирани с междинното звено на ОПОС. Дейността ще се изпълнява в съответствие с изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност към „Вътрешните правила за управление на проекти от бенефициенти – дирекции в централната администрация на министерство на околната среда и водите и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Министерство на околната среда и водите, одобрени за финансиране по приоритетни оси 1, 2,3 и 4 на оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”” и ще включват: - Подготвяне и изпращане на прес-съобщение; - Публикуване на информация на Интернет страницата на МОСВ; - Изработване на банер, който ще бъде поставян в залите, където се провеждат работни срещи, обучения и информационни срещи по проекта; - Организиране на информационна среща за представяне на целите на проекта пред заинтересованите ведомства и информационна среща за представяне на резултатите от проекта; - Подготовка и разпространение на информационни материали – брошури, листовки, презентации на CD и Интернет страницата на информационната система.
Дейност 2: Разработване и внедряване на единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000 Начин на изпълнение: Избор на изпълнител по реда на ЗОП, съгласно приложените технически спецификации (Техническите спецификации за избор на изпълнител по реда на ЗОП могат да бъдат изменени след одобрението на проекта във връзка с отразяване на бележки, получени от Дирекция ФЕСОС при подготовката на документацията в съответствие с „Вътрешни правила за организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, а също и организиране сключването на договори с избраните изпълнители на обществени поръчки, свързани с финансиране от фондовете на Европейския съюз по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” от бенефициенти на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, които са дирекции в централната администрация на МОСВ или са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ”, както и при констатиране на грешки в тях, които могат да доведат до опорочаване на изпълнението на проекта.) Описание: 1. Доставка на техническо оборудване (хардуер и софтуер) Закупуване на специализиран хардуер и софтуер за целите на изграждане, поддръжка и управление на Информационната система за защитените зони от Натура 2000. - Закупуване и инсталиране на софтуер: Сървърна операционна система, система за управление на бази от данни (CУБД), ГИС сървърен софтуер, Десктоп ГИС софтуер; - Закупуване и инсталиране на специализиран Хардуер: Блейд aрхитектура, оборудвана с всички необходими хардуерни компоненти за пълното и функциониране, сървърен компютър, архивиращ компютър със софтуерна система за архивиране и възстановяване на информацията, дискова подсистема, UPS. 2. Изграждане на информационната система - разработване на специализиран софтуерен продукт и бази данни, осигуряване на връзката им с други софтуерни разработки и интернет приложения, свързани с екологична мрежа Натура 2000 Разработваните бази данни и софтуерни продукти трябва да работят в средата на операционните системи, използвани в системата на МОСВ. При разработването на базата данни следва да бъдат осигурени възможности за последващо развитие на софтуерния продукт. Към разработката следва да бъде приложена и подробна документация. Изграждането на информационната система включва: а) Разработване и представяне за одобрение от страна на работната група към екипа за управление на проекта на структура и функционалност на информационната система, съобразени с резултатите от проведения анализ по дейност 1, включително на начините за обмен на данни между нея и други приложения, свързани с управлението на защитените зони, като: Регистрите на процедурите по ОВОС и ЕО, Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, Натура 2000 базата данни и др. Предложение за нива на достъп в системата, като съвместно с администрацията на МОСВ следва да бъде определен и достъпа до информация – информация със свободен обществен достъп; информация, достъпна единствено за администрацията на МОСВ, информация, достъпна за администрацията на МОСВ, която се предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация. б) Разработване на специализирани бази данни за обслужване на различни потребности на администрацията, отговорна за управлението на защитените зони и географска база данни към тях. База данни за регистър на процедурите по оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения. База данни за регистър на защитените зони, свързана с Натура 2000 базата данни (формуляри и предмет на опазване) и съдържаща информация от заповеди за обявяване и планове за управление на защитените зони (цели, административни забрани, ограничения на дейности и др.) База данни за нуждите на картирането на типовете природни местообитания и местообитанията и разпространението на видовете и оценка на природозащитното им състояние. Тази база данни е пряко свързана с дейностите по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза І”. Географска база данни, достъпна за управляващите и контролните органи МОСВ, ИАОС, РИОСВ, ДНП, ДПП, БД, съдържаща, например: - граници на защитените зони, административни граници и други географски обекти; - готови слоеве от моделиране на разпространението на типовете природни местообитания, местообитанията и разпространението на видове; - данни от извършено реално картиране на защитените зони с оценки на природозащитно състояние; - данни за планове, програми проекти и инвестиционни предложения подлежащи на ОС и етапи на процедурата. Всички разработени бази данни следва да бъдат функционално свързани помежду си в рамките на информационната система. в) Разработване на специализиран софтуерен продукт за въвеждане на данни и различни нива на достъп до тях през Интернет. Продуктът трябва да осигури възможности за въвеждане и актуализация/корекция на информация от ограничен кръг потребители за: - Границите на защитените зони и други географски данни; - Характеристики на защитените зони - данни от заповедите за обявяване и стандартните формуляри на защитените зони, като предмета и целите на опазване, наложените забрани и ограничения на дейности; - Данни от планове за управление на защитени зони; - Разположението, териториалния обхват, характеристиките на плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения, които подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони; - Проведените и стартираните процедури по оценка на съвместимостта за посочените по-горе обекти; -Разпространението и характеристиките на типовете природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в Натура 2000 (приложение 1 и 2 на Закона за биологичното разнообразие), включително оценки за природозащитно състояние. Следва да бъдат предвидени още възможности за конвертиране и обработка в процеса на въвеждане и изход на географски данни (напр. между координатен регистър/ линия/ полигон и добавяне към вече съществуващ общ слой). По отношение на достъпа до данни, следва да бъдат предвидени възможности за: - Визуализация на част от наличните географски данни с широк обществен достъп, вкл. възможност за сваляне на част от тях (напр. в Shape формат); - Визуализация на пълния набор от географски данни за ограничен кръг потребители и възможности за извършване на справки и анализи с тях(напр. в Shape формат); - Визуализация на непространствени данни (регистър на процедурите по ОС и на режимите и ограниченията в защитените зони) за широк кръг потребители, с възможности за търсене по различни показатели; - Визуализация на всички налични непространствени данни (регистър на процедурите по ОС и на режимите и ограниченията в защитените зони) за ограничен кръг потребители, с възможности за търсене и справки по различни показатели; 3. Внедряване на информационната система в МОСВ, тестване и коригиране Преди да бъде внедрена информационната система е необходимо тя да бъде тествана, както на ниво разработка така и на всеки един етап от изграждането на заложените в нея модули, както на настолни машини с различни възможности, така и чрез интеренет от отдалечена работна станция. В процеса на тестване следва да се използва и информацията предвидена за въвеждане по дейност 3, както и наличните данни от проведените картирания по проектно предложение „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза І”. Също така, в тестването следва да бъдат включени и обучените експерти по дейност 4. Изпълнителят следва да води протоколи за резултатите от направените тестове, както и за получените въпроси и коментари от експертите от администрацията на МОСВ и след извършване на необходимите корекции да представи справка за начина, по който е разрешен всеки един от констатираните проблеми. Дейността включва още инсталирането на софтуера и публикуване в Интернет чрез разработването на интернет страница към страницата на МОСВ. Изготвяне и публикуване на страницата на мета данни за наличните към момента пространствени данни, в съответствие с изискванията на Директива INSPIRE.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„НАТУРА-ГИС”ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 324 000 BGN
Общ бюджет: 1 226 315 BGN
БФП: 1 226 315 BGN
Общо изплатени средства: 1 241 221 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 226 315 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 264 800 BGN
2011 47 141 BGN
2012 290 400 BGN
2013 638 880 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 241 221 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 042 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 225 080 BGN
2011 40 070 BGN
2012 246 840 BGN
2013 543 048 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 055 038 BGN
В т.ч. Национално финансиране 183 947 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 720 BGN
2011 7 071 BGN
2012 43 560 BGN
2013 95 832 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
186 183 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Процент от НАТУРА 2000 (защитени зони и защитени територии), които да бъдат картирани/управлявани


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз