Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0088-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0040
Наименование: Нови възможности
Бенефициент: Сдружение "Регионален център за евроинтеграция"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 13.11.2009
Дата на приключване: 13.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Бобов дол
Описание
Описание на проекта: Създаване на социално предприятие извършващо дейност в областта на услуги свързани със сервизни дейности за гуми за автомобили и почистването на автомобили.Нуждата от предоставяне на такива специфични услуги в общината ще гарантира устойчивата дейност. Социалното предприятие ще поддържа и автомобилния парк на общината в рамките на изготвения списък с услуги.
Дейности: Създаване на екип за изпълнение на проекта. Разпределяне на задължения и отговорности. Ще бъде изграден екип по проекта. Той ще включва мениджър на проекта, координатор, технически сътрудник и счетоводител. Създаването на добър екип ще бъде предпоставка за ефективното изпълнение на дейностите по проекта и спазване на сроковете и изпълнение на заложените индикатори. Екипът ще бъде отговорен за цялостната организация, координация и управление на дейностите по Проекта. - За финансовото управление по изпълнението на Проекта и работи в тясно сътрудничество със счетоводителя на Проекта. За правилното разходване на средствата по Проектa, в рамките на предвидения бюджет по съответните пера. За навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график. За изготвяне на отчети към Договарящия орган, управление на риска и вземане на решения за мерки и действия, който да минимизират риска За отразяване и представяне на резултатите от изпълнението на Проекта.
Разработване на информационна кампания по проекта, разясняваща спецификата на дейностите по създаване на социално предприятие. За целите на проекта ще бъде проведена информационна кампания, която да информира обществеността за дейностите по проекта, да създаде прозрачност при взимането на решения и тяхното изпълнение, да даде възможност на заинтересованите лица да получат информация за проекта и дори да станат част от него. - презентация на предоставяната от проекта услуга с цел запознаване обществеността и потенциалните кандидати за възможностите за включване в програмата - отпечатване на брошури, плакати информационни табла и рекламни материали - информиране на обществеността относно стартирането на проекта чрез местни медии. - Провеждане на семинари за популяризиране на проекта - Изработване на интернет страница за целите на проекта - Провеждане на маркетингово проучване свързано с дейността на социалното предприятие. Анализ на пазара за подобрен род услуги. Бизнес план. Проучването ще бъде извършено с наемането на специализиран подизпълнител.
Извършване на ремонт и доставка на оборудване – чрез провеждане на съответните процедури. За да бъде готова базата, за бъдещето изпълнение на дейностите по проекта е необходимо да се направи ремонт и да се достави оборудване. Базата ще бъде използвана за предвиденото обучение - практическо на крайните бенефициенти, а след това и за стартиране на дейността на социалното предприятие. За доставка на оборудване и подбор на подизпълнител за провеждане на ремонтните дейности ще бъдат спазени законовите изисквания за провеждане на тръжни процедури. Това ще гарантира прозрачност при разходване на средствата и осигуряване на оптимални цени и качество. След като бъде определен подизпълнител с него ще бъде сключен договор за изпълнение на ремонтните дейности.
Подбор и оценка на преките бенефициенти чрез идентифициране на специфичните им потребности и възможности. За целите на проекта ще бъдат подбрани лица напускащи или наскоро напуснали изправителната институция в гр. Бобов дол. С подбора ще бъде ангажиран екипът за изпълнение на проекта, като ще бъде потърсено съдействие от Дирекция „Бюро по труда”. На всеки потребител ще бъде направена оценка на потребностите, специфичните нужди, възможностите за включване в проекта. На избраните за участие в проекта лица ще бъдат направени и индивидуални досиета. Принципите при подбор на лицата ще са изцяло съобразени със същността на програма, а именно - равни възможности, превенция на дискриминацията по пол, възраст, етническа принадлежност и др.
Обучение на лицата за работа според спецификата на дейността на социалното предприятие. Обучението (теоретичното) ще се извърши в третия месец. То включва: Общ модул – включващ основните познания необходими за осъществяване на дейността. Поради спецификата на дейността а именно специфично услуги за почистване на автомобили и сервиз за гуми– като към този модул са включени теоретична подготовка и се предвижда и провеждането на практика на територията на помещенията предвидени след това за изпълнение на дейността на соц. предприятие. Предвиден е и специфичен модул– обучение за създаване на управленски капацитет за администриране на социалното предприятие. За по добра организация на обучението обучаваните лица ще бъдат разделени на 2 групи по 10 лица. Обучението ще бъде теоретично и практическо, като обхватът му ще бъде 4 месеца и ще бъде комбинация от теория и практика, предимно за първия модул на обучението. Предвижда се след всеки етап на теоретичните занимания да се провеждат и практически занимания с цел затвърждаване на усвоените знания и увеличаване на концентрацията и мотивацията на лицата. За първия модул ще бъдат използвани 4 ма лектори, които да бъдат и ментори при практическата част на обучението. За вторият модул - обучение за създаване на управленски капацитет за администриране на социалното предприятие ще бъде нает лектор икономист и юридически съветник. След обучението ще бъде проведен изпит и успешно представилите се лица ще получат сертификат.
Оценка на възможностите на потребителите, подбор на 6 подходящи лица за работа в социалното предприятие. След приключване на обучението всички лица ще минат през заключителна проверка на придобитите знания и умения и ще им бъдат издадени сертификати. Екипът на сдружението ще определи 6 лица, на които ще бъде предложен договор и постоянна трудова заетост в рамките на социалното предприятие. Лицата ще получат съответната длъжност в социалното предприятие според собствените си предпочитания, показаните умения и придобити знания по време на проведеният обучителен курс. Договорите с наетите лица ще бъдат сключени според трудовото законодателство в страната. Останалите лица, преминали обучение, но не подписали договор за заетост в социалното предприятие ще бъдат подпомогнати от екипа по проекта за намиране на алтернативи за професионална реализация.
Организиране на дейността. Старт на дейността на социалното предприятие. Наетите лица ще започнат работа в социалното предприятие. Социалното предприятие ще извършва активна дейност в областта на услуги свързани със сервизни дейности за гуми за автомобили и почистването на автомобили. След извършено проучване е установено, че такъв род услуги са необходими на територията на общината във връзка с недостатъчните такива. Соц. предприятие ще изготви ценова листа и списък с услуги, които ще се предлагат на клиентите. Нуждата от предоставяне на такива специфични услуги в общината ще гарантира устойчивата дейност. Социалното предприятие ще поддържа и автомобилния парк на общината в рамките на изготвения списък с услуги. Всички дейности на социалното предприятие, които носят печалба ще бъдат ориентирани към реинвестиране и разширяване на обхвата. Наетите лица ще работят в една защитена среда, която ще им даде възможност да се реализират в едно професионално поприще и да се измъкнат от социалната изолация, от която са заплашени. Тази работа освен своебразна трудотерапия ще подпомогне лицата напускащи специализирани институции да започнат своето професионално развитие, като полезни на себе си и обществото. Печалбата от дейността ще бъде разпределена на първо място като стипендии за работещите в социалното предприятие лица, а след задоволяване на техните потребности и за развиване на материалната база и създаване на по-благоприятна среда за работа.
Провеждане на семинари за осведомяване на обществото за напредъка по проекта и постигнатите резултати и ползи. За целите на проекта е предвидено организирането на 3 семинара в началото средата и края на проекта с цел популяризиране на проекта, дейностите по него, очакваните резултати, напредъка и в последствие и създадените добри практики. Семинарите ще бъдат проведени със участието на широк кръг представители на местната власт в Бобов дол, представители на неправителствения сектор, общественици и заинтересовани лица. Задачата на първият семинар по проекта е да бъде създадена положителна нагласа в обществото при стартирането на проекта. Той ще даде информация на всички заинтересовани страни и ще създаде равни възможности на представителите на целевата група за участие в дейностите по проекта. Вторият семинар е планиран в средата на проектния цикъл с цел да се представи на широката общественост напредъка по проекта, да се демонстрира прозрачност при взимането на решения и изпълнение на проектните дейности. Третият финален семинар е планиран в края на изпълнение на проектното предложение. Неговата цел е да покаже постигнатите резултати, да представи полезността на иновативната идея за социално предприятие. Семинарът ще бъде полезен и за неправителствения сектор от областта и съседните региони, заради възможността да се сподели опит, да се сподели ноу хау и да се потърси възможност за мултиплициране на ефекта от проекта и подпомагане на бъдещи инициативи в социалната сфера в региона
Счетоводно отразяване на проекта.. Одит Тази дейност е свързана със следните отговорности: - Правилно отчитане на Проекта, съгласно действащото законодателство, принципите и регулациите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. -Разработвана на счетоводната политика на Проекта -Организиране на счетоводната дейност в екипа за управление. Контрол върху спазването на цялостния бюджет на Проекта. Организиране на финансовата дейност и реализира счетоводната политика по Проекта. - Разработване на индивидуален сметкоплан по Проекта, който да се използва в счетоводната дейност. - Обобщаване и изготвяне на исканията за средства на ниво Проект. - Организиране и систематизиране на счетоводната информация – регистри, папки, файлове и др., както и тяхното съхраняване. - Изготвяне на необходимите анализи на счетоводната информация. - Изготвяне на платежни нареждания за разплащане на получените първични документи и др. Поради исканият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта се предвижда и извършването на одит в края на проекта. Одитът ще бъде извършен от дипломиран одитор и ще има за резултат одитен доклад
Административно обслужване на проекта. Мониторинг и вътрешен контрол Тази дейност е свързана с организирането на цялостната дейност по проекта. Специфичните отговорности са свързани с организацията на работа на екипа за управление. Съблюдаване за спазване на сроковете. Надлежно документиране на всички дейности и процеси свързани с проекта. Контрол върху счетоводната активност. В рамките на тази дейност ще бъде разработена и използвана система за наблюдение и вътрешен контрол върху дейностите по проекта, която да гарантира правилното, ефективно, срочно и прозрачно изпълнение на дейностите. Системата ще бъде базирана на редовни проверки и непрекъснато рапортуване и отчетност.
Партньори
Партньори:
Община Бобов дол
Изпълнители:
"ЕМВЕКО" АД
„Памела” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 224 BGN
Общ бюджет: 100 928 BGN
БФП: 96 396 BGN
Общо изплатени средства: 96 348 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 96 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 604 BGN
2011 61 744 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 348 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 414 BGN
2011 52 482 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 896 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 459 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 191 BGN
2011 9 262 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 452 BGN
Финансиране от бенефициента 6 780 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Подбор на бенефициенти
Индикатор 3 Старт на работата на соц. предприятие
Индикатор 4 Провеждане на семинари


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз