Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0103-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0041
Наименование: Създаване на социално предприятие в Община Каолиново
Бенефициент: Сдружение "Карнобатска асоциация на производителите на еко - продукти - КОСА"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 13.11.2009
Дата на приключване: 13.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каолиново
Описание
Описание на проекта: Провеждане на информационна среща, целяща популяризиране Добрите практики в биологичното производство и възможностите, които то предоставя за преодоляване на социални икономически проблеми в Община Каолиново; Старт на дейността на социалното предприятие ,насочено към дейности в областта биологичното производство; Подбор на 20 души бенефициенти по проекта желаещи да усвоят принципите на биологичното производство и да го превърнат в свой поминък; Популяризиране на Добрите практики в социалното предприемачество, възможността за комбинирането им с биологичното производство и насърчаване на местното население за прилагането им.
Дейности: Сформиране на екип и разпределение на отговорностите при изпълнението на дейностите по проекта; Ще се определят функционалните характеристики на всички членове на екипа и ще се дефинират задълженията им при изпълнението на дейностите по проекта.
Провеждане на информационна среща, целяща популяризиране Добрите практики в биологичното производство и възможностите, които то предоставя за преодоляване на социални икономически проблеми в Община Каолиново Срещата ще бъде осъществена в конферентната зала на партньора по проекта Община Каолиново. Лекциите ще бъдат проведени от водещи специалисти в областта на биологичното земеделие, с които Асоциация „КОСА” има изградени отлични взаимоотношения. На срещата ще бъдат дискутирани възможностите, които ще предостави социалното предприятие пред уязвимите групи от общината
Разработване на Наръчник „Методи в областта на биологичното производство Наръчникът ще представи и предимствата и основните характиристики на биологичното производство, възможностите, които то осигурява за постигане на баланс между устойчива оклна среда, заетост и икономическо развитие в изостаналите общини. Предвижда се наръчника да бъде разпространен в региона, с цел по-голяма група производители да се приобщат към биологичното производство и да се подпомогне и активизира наемането на лица от уязвими групи.
Подбор на бенефициенти по проекта Подборът на бенефициенти по проекта ще се извърши да базата на попълнени анкетни карти за проследяване желанието на кандидатите да се включат в инициативата и с активната подкрепа на Бюрото по труда”
Провеждане на обучение на членовете на екипа относно работа с групи в неравностойно положение Запознаване на членовете на екипа със специфичните психологически методи за работа с рискови групи, - мотивиране, насърчаване и подкрепа за преодоляване на социалната им изолираност, създаването на социални умения у бенефициентите и възвръщането им на трудовия пазар.
Провеждане на теоретично обучение на целевите групи Подбраните 20 бенефициента по проекта ще преминат теоретично обучение в рамките на шест месеца. Теоретичното обучение ще се проведе в зала предоставена от партньора по проекта Община Каолиново. Теоретичното обучение ще въведе участниците в основните правила, стандарти и да ги запознае с неговите предимства, както и да стимулира формирането на знания и умения за отделните процеси в биологичното производство. Обучението допълнително представя основните параметри, изисквания и характеристики на съвременни пазар на биологични продукти, като разкрива някои основни маркетингови подходи, свързани с успешно реализиране на продуктите на вътрешния и външен пазар. Ще бъдат проведени множество лекционни курсове – в областта на специфичните за социалното предприятие дейности, както и общи модули по основни икономически принципи по основни икономически принципи, мениджмънт, маркетинг и др.
Провеждане на практическо обучение на целените групи Част от практическото обучение ще се проведе на опитното поле на Водещата организация, като ще бъдат показани различни техники за обработка на почвата, производство на разсад, засаждане, подхранване и т.н. Другата част от обучението на практика ще се извърши в производствената сграда на организацията партньор ИРА-ЕКО ООД, като в процеса на работа ще бъдат показани и разяснени техниките за безопасност и работа с машините за преработка на лечебни растения
Анализ на резултатите от проведеното обучение Анализа за мотивираността на бенефициентите ще се проследи на базата на подготвени анкетни карти относно степента на удовлетвореност на бенефициентите от проведеното обучение и желанието им да започнат собствена стопанска дейност. След проведения анализ на 10 лица от целевата група ще се предложи да подпишат договор и да започнат работа в социалното предприятие.
Извършване на текущ ремонт За по-прецизно изпълнение на дейностите по проекта се предвижда се извършването на текущ ремонт Помещението на организацията ще бъде използвано за изпълнението на всички проектни дейности, то ще е основното помещение за функциониране на социалното предприятие. Ще бъде снабдено с постоянна интернет връзка, ще бъде използвано за срещи и за предоставяне на консултации на стартиращите биологични производители и за организационните дейности на социалното предприятие. Ремонтът ще бъде извършен след процедура за подбор на подизпълнител за ремонта.
Организиране на дейността. Старт на дейността на социалното предприятие. Наетите лица ще започнат работа в социалното предприятие. Социалното предприятие ще извършва активна дейност в областта биологичното производство. Самата сфера на пазарна дейност и характеристиките на региона гарантират устойчивата дейност. Всички дейности на социалното предприятие, които носят печалба ще бъдат ориентирани към реинвестиране и разширяване на обхвата. Наетите лица ще работят в една защитена среда, която ще им даде възможност да се реализират в едно професионално поприще и да се измъкнат от социалната изолация, от която са заплашени. Печалбата от дейността ще бъде разпределена на първо място като стипендии за работещите в социалното предприятие лица, а след задоволяване на техните потребности и за развиване на материалната база и създаване на по-благоприятна среда за работа.
Разработване на методология за работа с рискови групи Методологията би могла да се помогне на други организации при управлението на проекти със сходна дейност, което от своя страна ще допринесе за социалното включване на по-голям брои представители на целевите групи и създаване на мултипликационен ефект.
Изработване на комуникационна стратегия Целта на изработената комуникационна стратегия е осигуряването на публичност и прозрачност на всички етапи от изпълнение на проекта. Комуникационният план предвижда различни видове дейности, предвидени за предоставяне на информация на обществото относно възможностите за финансиране по програмата, критериите, правилата и процедурите за участие на потенциалните бенефициенти в нейното изпълнение са: - срещи с медии (платени интервюта в местни радиа); - два пъти по 5 минути - платени публикации – предвиждат се да бъдат извършени в началото и в края на проекта; - отпечатване на печатни материали (брошури) – в началото за представяне на целите на проекта и втора в края – за отчет на резултатите. Ще бъдат разпространени при срещите и предоставени и на обществени места.; - изготвяне на информационни табели, разположени в района на изпълнение на проекта;
Мониторинг на дейностите Мониторинга на проекта е ангажимент на водещата организация – Асоциация „КОСА”, която чрез Ръководителя на проекта ще следи за:  Спазване на сроковете за изпълнение на дейностите, съгласно планът за действие;  Правилно и целесъобразно изразходване на средствата по проекта;  Контрол на индикаторите, измерващи въздействието и постигането на целите на проекта;  Анализ на постиганите резултати на всеки етап от реализация на проекта.
Отчитане на проведените дейности. Счетоводно отразяване Подготвяне на счетоводни отчети на всеки етап от изпълнението на проекта
Провеждане на заключителна среща Срещата ще се проведе в гр. Каолиново в рамките на един ден. В нея ще участва целия екип на Асоциация КОСА, представители на партньорите по проекта, кмета на Община Каолиново, представители на Бюро по труда – Каолиново. На срещата ще присъстват и организации, работещи в областта на биологичното производство. На срещата ще бъде направен кратък преглед на постигнатото по проекта, успехите и трудностите в хода на неговото изпълнение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 165 233 BGN
Общ бюджет: 168 629 BGN
БФП: 152 845 BGN
Общо изплатени средства: 145 919 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 152 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 61 111 BGN
2011 84 808 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
145 919 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 918 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 51 945 BGN
2011 72 087 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 031 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 167 BGN
2011 12 721 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 888 BGN
Финансиране от бенефициента 17 070 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 1.Брой обучени хора;
Индикатор 3 2.Брой бенефициенти започнали собствен бизнес в областта на биологичното земеделие
Индикатор 4 Обучен един екип
Индикатор 5 Проведени информационни срещи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз