Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0121-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/044
Наименование: Ателие за пачуърк
Бенефициент: Фондация"Милениум"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 13.11.2009
Дата на приключване: 13.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Създаване на социално предприятие "Ателие за пачуърк"; Разработване на трудова, терапевтична и интеграционна програми за бенефициентите, включени в социалното предприятие, като алтернативна форма на социална услуга, Професионална квалификация на подбраните бенефиценти- курс „Шев и кройка”; Периодични мотивационни обучения и консултиране на бенефициентите от целевата група. Прилагане на разработените трудова, терапевтична и интеграционна терапия на ползвателите на иновативната социална услуга „социално предприятие”;
Дейности: Създаване на организационна структура на проекта. Екипът за изпълнение на проекта се състои от Ръководител, Координатор, счетоводител и технически сътрудник. Създаването на стабилна организационна структура е в основата на успешното изпълнение на проекта. Запознаването на всички заинтересовани страни извън екипа по управление (патньори, външни експерти, ръководители на дейности), приемане на длъжностни характеристики, сключване на договори и подробен времеви график е гарант за правилното изпълнение на заложените дейности. Предвижда се водене на протоколи от всяка една проведена среща, които да удостоверяват взетите решения.
Подбор на бенефициенти Дейността ще се осъществи от Партньор 1- Община Велико Търново и представител на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”. Целта на дейността е да осъществи подбор на 20 души бенефициенти, които да бъдат включени в изпълнението на проекта. Бенефициентите ще бъдат избрани от следните целеви групи – Лица с трайни физически увреждания. В обхвата на целевата група попадат лицата, които не могат да работят в обичайна среда и нямат шансове за трудова реализация. За целта ще се разработят критерии за избор на бенефициенти от целевата група (хора с трайни физически увреждания), като те ще бъдат съобразени със спецификата на предвидените в проекта дейности- професионална квалификация, мотивационни обучения, прилагане на трудова терапия. На избраните бенефициенти, ще бъде извършена социална оценка, за да се определят техните потребности и прецени доколко предвидените дейности в проекта могат да посрещнат техните нужди. Същевременно с това ще бъде разработен и типов договор за предоставяне на социална услуга „Социално предприятие”, в който ще бъдат отразени нормативните изисквания, задължения и отговорности.
Организиране на доставка и монтаж на шивашка техника и материали Помещението което ще се оборудва се намира в сградата на Дневния център за хора с физически увреждания, с. Вонеща вода. Размерите му са над 20 м2 има осигурен достъп за хора с физически увреждания (както и цялата останала база). Помещеинето е ремонтирано и не се налага допълнително ремонтни дейности, има неограничен достъп на пряка светлина и изключително подходяща за развиване на социалната услуга. Дейностите, които са пряко свързани с бенефициентите и за които е необходимо оборудване на помещението със съответната техника са основно: - обучение за придобиване на квалификационна степен „Шивач” (Дейност 4) - прилагане на разработената програма за трудова терапия. (Дейност 7) Изпълнението не дейността ще се осъществи съгласно изискванията на ПМС № 55. Ще бъдат организирани две тръжни процедури- едната за доставка на специализирана шивашка техника, другата за доставка на останалата техника Следната техника и инструменти ще бъдат доставени и монтирани- 3 прави машини, 1 оверлог, гарнитура за пико, бродировъчна машина, парна ютия, гладачна маса, маса за кроене, ножици за кроене Подробни технически характеристики на необходимото оборудване са описани в Приложение Б-4 Освен специализираната техника е предвидено закупуване на мултимедия, екран, флипчарт, преносим компютър и цифров апарат. Те ще бъдат използвани за да се онагледяват периодично постиганатите резултати., както и за управление на проектните дейности.
Професионална квалификация на подбраните бенефиценти- курс „Шев и кройка” код – 5421101 Дейността ще се осъществи от Партньор 2 по проекта- Професионална гимназия по мода и модна стилистика „Богоя”. Обучението ще се осъществи на място в помещението, обучение на място, което в максимална степен улеснява бенефициентите от целевата група. Срокът на обучение е Срок на обучение 50 дни 300 часа, като в резултат се получава І кв. степен Програмата е съобразена с Държавните образователни изисквания на Министерството на образованието. Адаптирана е за възрастни и в съответствие с рамкова програма „Д” на МОН. Курсът завършва с изпит по: Теория – окончателен тест. Практика – самостоятелно изпълнение на операция На осонвание на резултатите от изпита, Партньор 2 (Професионална гимназия по мода и модна стилистика „Богоя”) имат ангажимент да препоръчат поне 10 души, които да бъдат включени в дейностите свързани с прилагане на трудово-терапевтичните програми
Разработванене трудова, терапевтична и интеграционна програми за бенефициентите, включени в социалното предприятие, като алтернативна форма на социална услуга Разработването и прилагането на програмите има за цел постигането на по добри възможности за социално включване на бенефициентите, разгръщане на работният им потенциал, активно участие в социалното предприятие, задоволяване на техните емоционални потребности. Ще бъдат разработени следните програми 1. Терапевтична програма- Програмата е насочена към разработване на система от дейности, свързани с постигане на устойчиво емоционално и психично състояние на бенефициентите на социалното предприятие, възвръщане на социалните им умения. Програмата ще се изпълнява от психолог, който ще бъде нает към социалното предприятие. 2. Трудова терапия- Пачуърк. Целта на програмата е да се усвоят работни умения в реална работна среда, свързани с прилагане на практика на придобитата професионална квалификация, в следствие на извършеното обучение. Пачуъркът (patchwork), представлява техника на шиене, при която чрез съшиване на отделни парчета плат се получават готови орнаменти и различни видове изделия. Видовете изделия ще бъдат подбрани от специалисти в областта, като ще бъде разработена технологията на шиене, ще бъде описан технологичният процес, за да може да се улесни максимално работата на бенефициентите. Акцента при тази дейност се поставя върху ползата от художествения и работен процес, а не върху естетическата стойност на изработените продукти. Произведенията ще бъдат изложени на експозиция, която може да популяризира социалното предприятие сред местните общности. След приключване на експозицията, произведенията ще бъдат дарени на институциите с деца, лишени от родителски грижи. Програмата ще се прилага от трудов терапевт и технолог-конструктор. Трудовият терапевт ще се грижи за социалният ефект от прилагане на дейностите, докато технолога-конструктора ще има ангажимент за правилното боравене с техниката и организиране на процесите. 3. Интеграционна програма. Ще бъде разработена интеграционна програма, която да определя меотодолгията за интегриране на бенефициеннтите в общността и на пазара на труда, както и принципите на социалната интеграция.
Периодични мотивационни обучения и консултиране на бенефициентите от целевата група. Модул 1 Тема: „Самооценка – осъзнаване на нагласите и мотивация.” Времетраене: 4 дни, 1 ден: Лекция – Осъзнаване на връзката между силните страни на личността и успеха в бъдещата професия, 2 ден: Ролева игра- Оценяване на силни страни - индивидуална работа, 3 ден: Дискусии, 4 ден: Лекция и ролева игра: Изследване на професионалните възможности и нагласи за работа Този модул ще бъде проведен преди започване на професионалното обучение. Модул 2 Тема: Мотивация и труд; Времетраене: 3 дни; 1 ден: Лекция – Мотивация – основни модели, подходи, етапи, 2 ден: Лекция - Адаптация и личностна мотивация. Личностни качества и възможност за развитие на способностите, 3 ден: Решаване на казус. Ролева игра. - Т - пирамида на потребностите в работата. Самооценка на познанията., Модул 3 Тема: Конфликти и адаптиране към колектива, Времетраене: 3 дни. Описание: 1 ден: Лекция – Конфликти – същност и предпоставки за възникване. Видове конфликти. Конфликт на интереси. Причини за конфликта. Ролеви игри.; 2 ден: Лекция - Конфликтът като процес и последствията от конфликта. Ролева игра, 3 ден: Решаване на казус. Ролева игра. Промяна и адаптиране към колектива. Модул 4 Тема: Диагностика на мотивираността, Времетраене: 3 дни.Описание: 1 ден: Лекция Следване на мотивационна политика в организацията. Дискусия., 2 ден: Лекция - Мотивиране на индивидуална основа. Ролева игра, 3 ден: Индивидуализация в мотивационните подходи. Отчитане на индивидуалните различия. Тестове, анкети, Обученията по модулите 2, 3, 4 ще бъдат проведени в три последователни месеца, като всеки модул ще бъде проведен в отделен месец. Необходими са средства за - Лектори за провеждане на лекциите- 2 души - Консултанти за разработване на обучителни материали, слайдове и материали за ролева игри, презентации, дискусионни материали - 2 души - Обучители за провеждане на ролевите игри- 2 души - материали, наем на зала, кетърниг, командировъчни за лекторите
Прилагане на разработените трудова, терапевтична и интеграционна терапия на ползвателите на иновативната социална услуга „социално предприятие”. Предоставянето на социални услуги в рамките на социалното предприятие за създаването на базови социални и трудови умения е сериозна възможност за ползвателите на социалната услуга. Включването им конкретните форми на специализираната заетост дава възможност на квалифицираните ползватели да извършват реална трудова дейност, в реална работна среда под наблюдение и с помощта на специалисти (социален работник, медицинска сестра, психолог, трудов терапевт, технолог-конструктор, хигиенист). Дейността има немалко социално измерение, като в същото време не се залага реален икономически принос.. Ангажирането на тези хора в е от съществено значение за тяхното социално включване – те имат възможност за социални контакти, осмислят ежедневието си, получават правомощия и респективно отговорности. От друга страна, за техните близки това е реална възможност да работят и да се усъвършенстват, което ще допринесе за повишаване на жизнения им стандарт. Необходимите ресурси за осъществяване на дейността са - материали- описани в (Опис 3 към Бюджета на проекта) - разходи за възнаграждение на ангажирания с ползвателите на социалната услуга; Във връзка с отдалечеността на обекта- в с. Вонеща вода е необходимо осигуряването на транспорт на бенефициентите. За тази цел, ще бъде нает автобус, който сутрин ще минава по определени спирки за да събира бенефициентите и вечер ще ги връща обратно Освен този разход е необходимо и осигуряването на храна, тъй като Дневният център не разполага със собствена кухня. Дейностите ще бъдат възложени на външни изпълнители съгласно изискванията на ПМС№ 55
Информиране на обществеността за възможностите и потенциала на социалната икономика за преодоляване на социалната изолация В рамките на тази дейност са предвидени следните мероприятия 1. Организиране на тридневно изложение в гр. Велико Търново- на което да се представят творбите на ползвателите на социалната услуга, както и информация за възможностите на социалното предприемачество 2. Организиране на двудневно обучение гр. Велико Търново, с участието на 10 доставчика на социални услуги от региона, организации работещи в сферата на интеграцията на хора с физически увреждания. Целта на семинара ще бъде да се обучат доставчиците на социални услуги за същността и управлението на социалните предприятия. 3. Организиране на тридневна кръгла маса, с участието на 6 действащи социални предприятия, от които 3 извън региона, на която да се даде възможност за предаване на знание, въвеждане на добри практики и създаване на социален капитал. Дейността ще бъде възложена на фирма, която има опит в организиране на подобни инициативи. Необходимите ресурси, които подизпълнителя ще трябва да има предвид са описани в (План сметка по т.4.4. към Бюджета на проекта). Избора на подизпълнител ще се осъществи съгласно изискванията на ПМС № 55
Изграждане на система за управление и развитие на новите социални услуги и резултатите от прилаганите терапии. Предвидени се дейности свързани с 1. Проучване на възможностите за организиране на бъдещо мащабно производство на стоките, изработени от бенефициентите (бизнес план) 2. Разработване на маркетингова стратегия с цел пазарна реализация на съответните продукти. 3. Разработване на методология на предоставяне на социална услуга „социално предприятие” като иновативна форма. Дейността ще бъде възложена на фирма, която има опит в разработване на подобни продукти. Избора на подизпълнител ще се осъществи съгласно изискванията на ПМС № 55
Дейности свързани с цялостното управление на проекта 10.1. Дейности по визуализация помощта на ЕС, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1828/2006 за прилагане на Регламент (ЕО) 1083 от 11.07.2006. За популяризиарне на проекта и за постигане на устойчивост на резултатието от дейностите ще се изготвят следните материали за визуализация - публикуване на 4 прессъобщения- 2 в началото на проекта-от които едно в регинален вестник, второто в национален; 2 в края на проекта- от които едно в регинален вестник, второто в национален - информационна брошура- пълноцветна, формат А5, 8 страници- 1500 бр., съдържаща информация за предстоящите дейности, заложени цели, източник на финансиране. - Промоционална брошура- пълноцветна, формат А5, 8 страници- 1500 бр., съдържаща информация за постигнатите резултати, изпълнение цели - Плакати- 500 бр. пълноцветен, формат А3- съдържаш информация и нагледен материал за постигнатите резултати, продуктите от дейностите; - Указателни табели- 1 бр, съдържаш информация за проекта, изтомник на финасиране, номер на договор, срок на изпълнение. - Стикери за оборудването- 100 бр., съгласно изискванията за визуализация, - Тениски за бенефициентите, участващи в прилагането на разработените програми, съгласно изискванията визуализацията на помощта на ЕС- 10 бр. (+ 5 резервни) Дейността ще бъде възложена на фирма, която има опит в разработване на подобни продукти. Избора на подизпълнител ще се осъществи съгласно изискванията на ПМС № 55 10.2. Дейности свързани с управлението на проекта - изготвяне и предаване в УО по ОРРЧР на месечни технически и финансови отчети; - изготвяне и предаване в УО по ОРРЧР на междинни и финален технически и финансов отчет и искания за плащане - извършване на одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 319 183 BGN
Общ бюджет: 296 084 BGN
БФП: 296 084 BGN
Общо изплатени средства: 295 088 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 296 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 133 479 BGN
2011 161 610 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
295 088 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 251 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 113 457 BGN
2011 137 368 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
250 825 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 413 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 022 BGN
2011 24 241 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 263 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създаване на организационна структура на проекта.
Индикатор 2 Подбор на бенефициенти,
Индикатор 3 Организиране на доставка и монтаж на шивашка техника и материали
Индикатор 4 Професионална квалификация на подбраните бенефиценти- курс „Шев и кройка” код – 5421101
Индикатор 5 Разработванене трудова, терапевтична и интеграционна програми за бенефициентите, включени в социалното предприятие, като алтернативна форма на социална услуга
Индикатор 6 Периодични мотивационни обучения и консултиране на бенефициентите от целевата група. (подробно описани в Опис 1)
Индикатор 7 Прилагане на разработените трудова, терапевтична и интеграционна терапия на ползвателите на иновативната социална услуга „социално предприятие”.
Индикатор 8 Информиране на обществеността за възможностите и потенциала на социалната икономика за преодоляване на социалната изолация
Индикатор 9 Изграждане на система за управление и развитие на новите социални услуги и резултатите от прилаганите терапии
Индикатор 10 Сключени граждански договорви
Индикатор 11 Подбрани бенефициенти
Индикатор 12 Доставена и монтирана техника
Индикатор 13 Получени квалификационнии степени код – 5421101
Индикатор 14 Набични програми
Индикатор 15 Проведени мотивационни обучения
Индикатор 16 Оценка на социалния статус
Индикатор 17 1.изложение 2. обуечение 3. кръгла маса
Индикатор 18 - Проучване на възможностите за организиране на бъдещо мащабно производство на стоките, изработени от бенефициентите (бизнес план) - Разработване на маркетингова стратегия с цел пазарна реализация на съответните продукти. - Разработване на методология н
Индикатор 19 Публикувани 4 прессъобщения;
Индикатор 20 разпространени 1500 бр. Информационни брошури;
Индикатор 21 разпространение 1500 бр. Промоционални брошури;
Индикатор 22 разпространени 500 бр плакати
Индикатор 23 изработени 100 бр. стикери, маркирано съответното оборудване;
Индикатор 24 монтирана 1 бр. указателна табела
Индикатор 25 раздадени тениски на бенефициентите
Индикатор 26 предадени месечни отчети
Индикатор 27 изготвени и предатени отчети в УО на ОПРЧР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз