Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0129-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0045
Наименование: Професионална реализация чрез развитие на социално предприемачество
Бенефициент: Фондация "Дете и бъдеще"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 13.11.2009
Дата на приключване: 13.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Създаване на социално предприятие, което ще извършва активна дейност в областта на ресторантьорството и кетъринга. Ще предлага обедно меню на специални цени, с работно време до 22 часа. Соц. предприятие ще изготви и кетъринг меню, което ще обяви с цел да бъде обхванат още един сегмент при организирането на тържества, приеми и др. извън предприятието.Повишаване на обществения интерес и ангажираност на всички заинтересовани страни. Създаване на възможност за мултиплициране на добрите практики от проекта.
Дейности: Създаване на екип за изпълнение на проекта. Разпределяне на задължения и отговорности. Ще бъде изграден екип по проекта. Той ще включва мениджър на проекта, координатор и счетоводител. Създаването на добър екип ще бъде предпоставка за ефективното изпълнение на дейностите по проекта и спазване на сроковете и изпълнение на заложените индикатори. Екипът ще бъде отговорен за за цялостната организация, координация и управление на дейностите по Проекта. - За финансовото управление по изпълнението на Проекта и работи в тясно сътрудничество със счетоводителя на Проекта. За правилното разходване на средствата по Проектa, в рамките на предвидения бюджет по съответните пера. За навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график. За изготвяне на отчети към Договарящия орган, управление на риска и вземане на решеня за мерки и действия, който да минимизират риска За отразяване и представяне на резултатите от изпълнението на Проекта.
Разработване на информационна кампания по проекта, разясняваща спецификата на дейностите по създаване на социално предприятие. За целите на проекта ще бъде проведена информационна кампания, която да информира обществеността за дейностите по проекта, да създаде прозрачност при взимането на решения и тяхното изпълнение, да даде възможност на заинтересованите лица да получат информация за проекта и дори да станат част от него. - Отпечатване на брошури, плакати информационни табла и рекламни материали - Информиране на обществеността относно стартирането на проекта чрез местни медии. - Провеждане на семинари за популяризиране на проекта - Изработване на интернет страница за целите на проекта
Извършване на ремонт и доставка на оборудване – чрез провеждане на съответните процедури. С цел подготовка на базата, с която разполага фондацията за изпълнение на дейностите по проекта е необходимо да се направи ремонт и да се достави оборудване. Базата ще бъде използвана за предвиденото обучение на крайните бенефициенти, а след това и за стартиране на дейността на социалното предприятие. Оборудването, което се предвижда да бъде закупено е необходимо за залата за теоретична подготовка. За нея предвиждаме да бъдат закупени учебни бюра, столове плазмен, LCD монитор и лаптоп за провеждане на демонстративни лекции. Предвиждаме закупуване и на необходимите за провеждане на практиката съдове за кухня, които са описани в бюджета.
Подбор и оценка на преките бенефициенти чрез идентифициране на специфичните им потребности и възможности. За целите на проекта ще бъдат подбрани младежи над 18 години напускащи специализирани институции на територията на областта, както и представители на малцинствени групи в същата възрастова група. С подбора ще бъде ангажиран екипът за изпълнение на проекта, като ще бъде потърсено съдействие от Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора и Дирекция „Бюро по труда”. Ще се работи в тясно сътрудничество и със социалните институции за младежи на територията на областта. На всеки потребител ще бъде направена оценка на потребностите, специфичните нужди, възможностите за включване в проекта. На избраните за участие в проекта лица ще бъдат направени и индивидуални досиета. Принципите при подбор на лицата ще са изцяло съобразени със същността на програма, а именно - равни възможности, превенция на дискриминацията по пол, възраст, етническа принадлежност и др.
Обучение на лицата за работа според спецификата на дейността на социалното предприятие. Обучението по настоящото проектно предложение се предвижда да бъде разделено на четири модула, както следва: 1. Модул теория - Ще бъдат наети трима лектори по теория 2. Модул практика - Ще бъдат наети трима лектори по практика 3. Модул изграждане на административен и управленски капацитет, за работа в социално предприятие - Ще бъде нает лектор юрист - Ще бъде нает лектор социален педагог - Ще бъде нает лектор психолог 4. Модул изграждане на административен и управленски капацитет по специалности за реализация на свободният пазар на труда - Ще бъде нает лектор юрист - Ще бъде нает лектор социален педагог Ще бъде нает лектор психолог За нуждите на теоретичната подготовка на целевата група през целият период на обучение предвиждаме да бъде ремонтирана и оборудвана зала за обучение в част от помещенията на Фондация „Дете и бъдеще”. Оборудваната в рамките на проектното предложение зала за теоретично обучение ще се използва през целият период. За нуждите на практическото обучение е осигурена кухня, в която да се провежда част от практическото обучение преди реалният старт на обучаемите в работна среда. Кухнята разполага със следното оборудване: готварска печка с четири котлона, конвектомат, фритюрник, хладилник с фризер 3 броя, колбасорезачка. За практическото обучение е необходимо да бъдат закупени материали във вид на хранителни продукти, които са описани в бюджетът към настоящото проектно предложение т.3.1. По модули за обучение 3 и 4 от настоящото проектно предложение се предвижда участниците от целевата група да бъдат подготвени за активно включване в социалното предприятие и в реалният пазар на труда. В тези модули ще бъдат проведени лекции по теми трудово-правни отношения, поведение в работна среда и общество, работа в екип и др. За провеждане на изпитите след приключване на курсовете на обучение и издаване на сертификат за завършен курс на обучение ще бъде проведена за избор на обучаваща организация притежаваща лиценз от НАПОО. Процедурата ще бъде извършена според действащите в момента законови разпоредби.
Оценка на възможностите на потребителите, подбор на 6 подходящи лица за работа в социалното предприятие. След приключване на обучението всички лица ще минат през заключителна проверка на придобитите знания и умения и от обучителната организация ще им бъдат издадени сертификати. Екипът на фондацията ще определи 6 лица, на които ще бъде предложен договор и постоянна трудова заетост в рамките на социалното предприятие. Лицата ще получат съответната длъжност в социалното предприятие според собствените си предпочитания, показаните умения и придобити знания по време на проведеният обучителен курс. Договорите с наетите лица ще бъдат сключени според трудовото законодателство в страната. Останалите лица, преминали обучение, но не подписали договор за заетост в социалното предприятие ще бъдат подпомогнати от екипа по проекта за намиране на алтернативи за професионална реализация. Това предполага максимална ефективност на проведения обучителен курс по проекта.
Организиране на дейността. Старт на дейността на социалното предприятие Наетите лица ще започнат работа в социалното предприятие. Социалното предприятие ще извършва активна дейност в областта на ресторантьорството и кетъринга. Ще предлага обедно меню на специални цени, с работно време до 22 часа. Соц. предприятие ще изготви и кетъринг меню, което ще обяви с цел да бъде обхванат още един сегмент при организирането на тържества, приеми и др. извън предприятието. Това ще увеличи възможностите за предоставяне на специфични услуги, което пък от своя страна да гарантира устойчивата дейност. На домовете, които са били приемна институция за участващите в проекта преки бенефициенти ще бъде предложено да извършват съвместни инициативи в рамките на описаните дейности на социалното предприятие. Всички дейности на социалното предприятие, които носят печалба ще бъдат ориентирани към реинвестиране и разширяване на обхвата. Наетите лица ще работят в една защитена среда, която ще им даде възможност да се реализират в едно професионално поприще и да се измъкнат от социалната изолация, от която са заплашени. Тази работа освен своебразна трудотерапия ще подпомогне младежите да започнат своето професионално развитие, като полезни на себе си и обществото. Печалбата от дейността ще бъде разпределена на първо място като стипендии за работещите в социалното предприятие лица, а след задоволяване на техните потребности и за развиване на материалната база и създаване на по-благоприятна среда за работа.
Счетоводно отразяване на проекта. Одит Тази дейност е свързана със следните отговорности: - Правилно отчитане на Проекта, съгласно действащото законодателство, принципите и регулациите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. -Разработвана на счетоводната политика на Проекта -Организиране на счетоводната дейност в екипа за управление. Контрол върху спазването на цялостния бюджет на Проекта. Организиране на финансовата дейност и реализира счетоводната политика по Проекта. - Разработване на индивидуален сметкоплан по Проекта, който да се използва в счетоводната дейност. - Обобщаване и изготвяне на исканията за средства на ниво Проект. - Организиране и систематизиране на счетоводната информация – регистри, папки, файлове и др., както и тяхното съхраняване. - Изготвяне на необходимите анализи на счетоводната информация. - Изготвяне на платежни нареждания за разплащане на получените първични документи и др. Поради искания размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта се предвижда и извършването на одит в края на проекта. Одитът ще бъде извършен от дипломиран одитор и ще има за резултат одитен доклад.
Административно обслужване на проекта. Мониторинг и вътрешен контрол Тази дейност е свързана с организирането на цялостната дейност по проекта. Специфичните отговорности са свързани с организацията на работа на екипа за управление. Съблюдаване за спазване на сроковете. Надлежно документиране на всички дейности и процеси свързани с проекта. Контрол върху счетоводната активност. В рамките на тази дейност ще бъде разработена и използвана система за наблюдение и вътрешен контрол върху дейностите по проекта, която да гарантира правилното, ефективно, срочно и прозрачно изпълнение на дейностите. Системата ще бъде базирана на редовни проверки и отчетност.
Провеждане на семинари за осведомяване на обществото за напредъка по проекта и постигнатите резултати и ползи. За целите на проекта е предвидено организирането на 3 семинара в началото средата и края на проекта с цел популяризиране на проекта, дейностите по него, очакваните резултати, напредъка и в последствие и създадените добри практики. Семинарите ще бъдат проведени със участието на широк кръг представители на местната власт в Стара Загора, представители на неправителствения сектор, общественици и заинтересовани лица. Задачата на първият семинар по проекта е да бъде създадена положителна нагласа в обществото при стартирането на проекта. Той ще даде информация на всички заинтересовани страни и ще създаде равни възможности на представителите на целевата група за участие в дейностите по проекта. Вторият семинар е планиран в средата на проектния цикъл с цел да се представи на широката общественост напредъка по проекта, да се демонстрира прозрачност при взимането на решения и изпълнение на проектните дейности. Третият финален семинар е планиран в края на изпълнение на проектното предложение. Неговата цел е да покаже постигнатите резултати, да представи полезността на иновативната идея за социално предприятие. Семинарът ще бъде полезен и за неправителствения сектор от областта и съседните региони, заради възможността да се сподели опит, да се сподели ноу хау и да се потърси възможност за мултиплициране на ефекта от проекта и подпомагане на бъдещи инициативи в социалната сфера в региона.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 336 952 BGN
Общ бюджет: 299 721 BGN
БФП: 299 721 BGN
Общо изплатени средства: 299 405 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 299 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 104 946 BGN
2011 194 458 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
299 405 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 254 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 89 205 BGN
2011 165 289 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
254 494 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 742 BGN
2011 29 169 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 911 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Създаване на социално предприятие..
Индикатор 4 Проведени минимум 3 информационни кампании


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз