Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0132-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0046
Наименование: „Ателие- Млад дизайнер”
Бенефициент: Сдружение "Ние сме едно семейство"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 13.11.2009
Дата на приключване: 13.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обучение на лицата за работа според спецификата на дейността на социалното предприятие.Разпределение на групите за обучението: Група по шев и кройка, Група по изработка на изделия от дърво; Група по рисуване и художествено оформление на стени и тавани; Група по изработка на малки елементи от хартия, дърво и плат; Група по озеленяване на интериора; Обучение за основните познания необходими за осъществяване на дейността и за създаване на управленски капацитет за администриране на социалното предприятие. Практически занимания според специфичните за отделните групи дейности. Подготовка на проекти за интериорен дизайн.
Дейности: Създаване на екип за изпълнение на проекта. Разпределяне на задължения и отговорности. Ще бъде изграден екип по проекта. Той ще включва мениджър на проекта, координатор, технически сътрудник и счетоводител. Създаването на добър екип ще бъде предпоставка за ефективното изпълнение на дейностите по проекта и спазване на сроковете и изпълнение на заложените индикатори. Екипът ще бъде отговорен за цялостната организация, координация и управление на дейностите по Проекта. Ще отговаря : - За финансовото управление по изпълнението на Проекта и за счетоводната отчетност по него. - За правилното разходване на средствата по Проектa, в рамките на предвидения бюджет по съответните пера. - За навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график. - За изготвяне на отчети към Договарящия орган, управление на риска и вземане на решения за мерки и действия, който да минимизират риска - За отразяване и представяне на резултатите от изпълнението на Проекта.
Разработване на информационна кампания по проекта, разясняваща спецификата на дейностите по създаване на социално предприятие. За целите на проекта ще бъде проведена информационна кампания, която да информира обществеността за дейностите по проекта, да създаде прозрачност при взимането на решения и тяхното изпълнение, да даде възможност на заинтересованите лица да получат информация за проекта и дори да станат част от него. - отпечатване на брошури, плакати информационни табла и рекламни материали - информиране на обществеността относно стартирането на проекта чрез местни медии. - Провеждане на конференции за популяризиране на проекта - Изработване на интернет страница за целите на проекта
Закупуване на оборудване и материали За да се стартира дейността е необходимо да се закупят основни инструменти и материали, необходими за провеждане на практическите занятия в обектите – домовете за деца на територията на Столична община.Там ще се изготвят проектите за интериорен дизайн и ще се осъществява тяхната реализация под ръководството на преподавателите.
Подбор и оценка на преките бенефициенти чрез идентифициране на специфичните им потребности и възможности. За целите на проекта ще бъдат подбрани младежи от специализирани институции на територията на общината. С подбора ще бъде ангажиран екипът за изпълнение на проекта, като ще бъде потърсено съдействие от Дирекция „Бюро по труда”. Ще се работи в тясно сътрудничество и със социалните институции и специализираните домове за младежи на територията на общината - ДД „П. Славейков”, ДД ‘Надежда”, ДД №7 „Св.Иван Рилски”,ДД „Христо Ботев”, ДД „Асен Златаров”. На всеки потребител ще бъде направена оценка на потребностите, специфичните нужди, възможностите за включване в проекта. На избраните за участие в проекта лица ще бъдат направени и индивидуални досиета. Принципите при подбор на лицата ще са изцяло съобразени със същността на програма, а именно - равни възможности, превенция на дискриминацията по пол, етническа принадлежност и др.
Обучение на лицата за работа според спецификата на дейността на социалното предприятие. Обучението по настоящото проектно предложение предвиждаме да се сформира в следните основни модули: І. Модул – теория по следните специалности: 1.Група по шев и кройка 2.Група по изработка на изделия от дърво 3.Група по рисуване и художествено оформление на стени и тавани 4.Група по изработка на малки елементи от хартия, дърво и плат 5.Група по озеленяване на интериора За извършването на дейността по този модул от обучението предвиждаме да бъдат назначени преподаватели по всяка специалност, които да запознаят младежите и девойките от целевата група с материалите и инструментите за работа. ІІ. Модул – практика по следните специалности: 1.Група по шев и кройка 2.Група по изработка на изделия от дърво 3.Група по рисуване и художествено оформление на стени и тавани 4.Група по изработка на малки елементи от хартия, дърво и плат 5.Група по озеленяване на интериора За извършването на дейността от този модул Столична община се задължава да даде съгласие деца и младежи от Домове за деца „Асен Златаров”, ДД „Петко Р. Славейков”, ДД „Христо Ботев”, ДД „Надежда” и ДД „Св. Иван Рилски”, да бъдат обучени по проекта като целева група; дейностите по проекта, свързани с обучението на младежите, да бъдат реализирани на територията на горепосочените домове, както и интериорните решения и изработените продукти да бъдат използвани за подобряване на средата в самите домове. Необходимите за извършването на дейността по този модул материали се предвижда да бъдат закупени със средства от бюджета на настоящото проектно приложение, които са описани в опис 3.1. от бюджета. С тази дейност обучаемите се предвижда да получат необходимите им практически умения за работа в сферата на интериорният дизайн, а ползвателите от техният труд ще бъда отново групи от деца и младежи в неравностойно положение. За осъществяване на дейностите и по двата модула имаме подкрепата на Художествена Академия /приложение подкрепящо писмо/. Ще бъдат наети лектори по всички специалности, които да провеждат теоретичното и практическото обучение. Трети модул – обучение за създаване на административни и управленски умения в обучаемите с цел по-успешното им бъдещо реализиране на пазара на труда. За него ще бъдат наети лектор- икономист и лектор-юрист. По време на цялото обучение бенефициентите ще бъдат обследвани от обучители -социални работници и обучители-психолози, които ще проследяват тяхното развитие, социални умения, адаптивност, интереси и др. и в края на обучителния период ще изготвят становища за резултатите от обучението. След приключване на обучението ще бъде изработен и отпечатан наръчник за лицата от целевата група и наръчници за лица, желаещи да се включат в подобни дейности.
Оценка на възможностите на потребителите, подбор на 10 подходящи лица за работа в социалното предприятие. След приключване на обучението всички лица ще минат през заключителна проверка на придобитите знания и умения и ще им бъдат издадени сертификати. Екипът на сдружението ще определи 10 лица, на които ще бъде предложен договор и постоянна трудова заетост в рамките на социалното предприятие. Лицата ще получат съответната длъжност в социалното предприятие според собствените си предпочитания, показаните умения и придобити знания по време на проведения обучителен курс. Договорите с наетите лица ще бъдат сключени според трудовото законодателство в страната като заплащането ще бъде определено според приходите реализирани от социалното предприятие след приключването на дейностите по настоящото проектно предложение. Останалите лица, преминали обучение, но не подписали договор за заетост в социалното предприятие, ще бъдат подпомогнати от екипа по проекта за намиране на алтернативи за професионална реализация. Това предполага максимална ефективност на проведения обучителен курс по проекта.
Организиране на дейността. Старт на дейността на социалното предприятие. Наетите лица ще започнат работа в социалното предприятие. Социалното предприятие ще извършва активна дейност в областта на интериорния дизайн. Социалното предприятие ще работи в партньорство със Столична община. Това ще увеличи възможностите за предоставяне на специфични услуги, което пък от своя страна да гарантира устойчивата дейност. На домовете, които са били приемна институция за участващите в проекта преки бенефициенти ще бъде предложено да извършват съвместни инициативи в рамките на описаните дейности на социалното предприятие. Всички дейности на социалното предприятие, които носят печалба ще бъдат ориентирани към реинвестиране и разширяване на обхвата. Наетите лица ще работят в една защитена среда, която ще им даде възможност да се реализират в едно професионално поприще и да се измъкнат от социалната изолация, от която са заплашени. Тази работа ще подпомогне младежите да започнат своето професионално развитие, като полезни на себе си и обществото. Печалбата от дейността ще бъде разпределена на първо място като стипендии за работещите в социалното предприятие лица, а след задоволяване на техните потребности и за развиване на материалната база и създаване на по-благоприятна среда за работа.
Провеждане на конференции за осведомяване на обществото за напредъка по проекта и постигнатите резултати и ползи. За целите на проекта е предвидено организиране на 2 конференции в началото и края на проекта с цел популяризиране на проекта, дейностите по него, очакваните резултати, напредъка и впоследствие създадените добри практики. Конференциите ще бъдат проведени с участието на широк кръг представители на местната власт в Столична община, представители на неправителствения сектор, общественици и заинтересовани лица. Задачата на първата конференция по проекта е да бъде създадена положителна нагласа в обществото при стартирането на проекта. Той ще даде информация на всички заинтересовани страни и ще създаде равни възможности на представителите на целевата група за участие в дейностите по проекта. Финална конференция е планирана в края на изпълнение на проектното предложение. Нейната цел е да покаже постигнатите резултати, да представи полезността на иновативната идея за социално предприятие. Конференцията ще бъде полезна и за неправителствения сектор от областта и съседните региони, заради възможността да се сподели опит, да се сподели ноу хау и да се потърси възможност за мултиплициране на ефекта от проекта и подпомагане на бъдещи инициативи в социалната сфера в региона.
Счетоводно отразяване на проекта. Тази дейност е свързана със следните отговорности: - Правилно отчитане на Проекта, съгласно действащото законодателство, принципите и регулациите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. - Разработване на счетоводната политика на Проекта - Организиране на счетоводната дейност в екипа за управление. - Контрол върху спазването на цялостния бюджет на Проекта. - Организиране на финансовата дейност и реализиране на счетоводната политика по Проекта. - Разработване на индивидуален сметкоплан по Проекта, който да се използва в счетоводната дейност. - Обобщаване и изготвяне на исканията за средства на ниво Проект. - Организиране и систематизиране на счетоводната информация – регистри, папки, файлове и др., както и тяхното съхраняване. - Изготвяне на необходимите анализи на счетоводната информация. - Изготвяне на платежни нареждания за разплащане на получените първични документи и др.
Административно обслужване на проекта. Мониторинг и вътрешен контрол Тази дейност е свързана с организирането на цялостната дейност по проекта. Специфичните отговорности са свързани с организацията на работа на екипа за управление. Съблюдаване за спазване на сроковете. Надлежно документиране на всички дейности и процеси, свързани с проекта. Контрол върху счетоводната отчетност. В рамките на тази дейност ще бъде разработена и използвана система за наблюдение и вътрешен контрол върху дейностите по проекта, която да гарантира правилното, ефективно, срочно и прозрачно изпълнение на дейностите. Системата ще бъде базирана на редовни проверки и непрекъснато рапортуване и отчетност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 864 BGN
Общ бюджет: 126 081 BGN
БФП: 126 081 BGN
Общо изплатени средства: 148 439 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 126 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 45 357 BGN
2011 0 BGN
2012 103 082 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 439 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 107 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 553 BGN
2011 0 BGN
2012 87 620 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 173 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 804 BGN
2011 0 BGN
2012 15 462 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 266 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Създаване на социално предприятие
Индикатор 4 Проведени минимум 2 информационни кампании


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз