Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0137-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0027
Наименование: Еко-свят без граници
Бенефициент: СНЦ "Емпатия"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 11.11.2009
Дата на приключване: 01.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Обучение за придобиване на базови социални и трудови умения по озеленяване; Осигуряване на трудова заетост на хора с трайни увреждания в новосъздаденото социално предприятие за създаване на оранжерия, като възможност за трудотерапия на лицата от целевите групи; Индивидуална социална работа за подкрепа и възстановяване на социалната и трудова активност на кандидатите, с цел трудова реализация.
Дейности: Организация работата на екипа и изпълнение на дейностите. Проекта предвижда създаването на екип на териториално ниво, който ще е отговорен за изпълнението на цялостната му дейност. С тази подготвителна част се цели:  Да се определят задълженията и отговорностите на всеки член от екипа.  Ще се определи начина на осъществяване на предварителни проучвания за предвиждания брой лица от целевата група, които могат да бъдат включени, чрез заявления за участие в Проекта.
Разработване и приемане на заявление за участие След създаване на организация на работата по Проекта се предвижда изготвянето на заявления по образец за участие в Проекта. Всяко заявление за участие включва следната информация, която ще подлежи на последваща оценка:  Лични данни за участника – трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, пол;  Автобиография;  Опит в изпълнението на подобни дейности;  Описание на конкретните нужди. Всички подадени заявления за участие от Кандидатите се завеждат във Входящ дневник. Във връзка с прякото изпълнение на дейността са необходими материали и консумативи, които ще се осигурят при спазване разпоредбите на НВМОП.
Оценяване на заявленията за участие. След като ръководителя на Проекта изготви заявления за участие. Оценката ще се извърши съгласно разработен формуляр за оценка. За извършване на оценката за участие ще се създаде Комисия, назначена от Ръководителя на Проекта. След приключване на оценките Председателят на комисията създава протокол, който съдържа и становище за одобрение или отказ и го представя на Ръководителя за крайно решение. Ръководителя на Проекта съставя решение, което изпраща на кандидат-потребителите.
Информиране на обществеността. Информиране на обществеността за стартирането на Проекта, чрез местните медии и информационни материали. Провеждане на процедура по реда и условията на Наредбата по възлагане на малки обществени поръчки. Запознаване на обществеността с целите на Проекта, чрез съобщения свързани с информация за реализирането на Проекта, издаване и разпространение на информационни материали. Изготвяне на брошури, диплянки и др. Инф. Материали с цел популяризиране на дейностите по Проекта и реда за подаване на заявление за участие и др. Периодично информиране на обществеността, чрез местните и регионални медии за реализиране на Проекта. Предвижда се да се организират три семинара и три кръгли маси.
Оценка и подбор на потребителите, чрез идентифициране на специфичните им потребности и установяване на договорни правоотношения. На територията на община Гоце Делчев се извършва подбор на кандидатите на база на компонентите, включени във формуляра за оценка. Събраната информация се обработва по следните критерии:  Здравословно състояние и степен на намалена работоспособност на кандидатите;  Мотивация за участие в Проекта;  Възраст;  Пол; За всеки кандидат се оформя лично дело. При подбора на кандидатите се спазва принципа за равнопоставеност между половете. Гарантиране на спазването на правата и задълженията на страните. В тази връзка се сключва договор по един за всяка от страните.
Установяване на договорни правоотношения с участниците в Проекта. Всеки договор се сключва в два еднообразни екземпляра за всяка от страните и съдържа:  Предмет;  Права и задължения на страните;  Санкции и неустойки;  Прекратяване на договора. В него се регламентират правата и задълженията на всяка от страните, уговарят се неустойки и санкции при неизпълнения на договорените отношения.
Индивидуална социална работа за подкрепа и възстановяване на социалната и трудова активност на кандидатите, с цел трудова реализация. Индивидуална социална работа с участниците е основана на индивидуален подход към всеки конкретен случай и е важна част от цялостната дейност по Проекта.
Обучения на участниците в Проекта. През периода на реализиране на Проекта се предвиждат обучения – въвеждащо и поддържащо. Разработването на темите и съдържанието на обучението се изпълнява от екипа по Проекта, съвместно с лицензирани обучтелни организации регистрирани в НАПОО. За обучителите се предвиждат пътни разходи и възнаграждения. 1. Въвеждащо обучение се придвижва да започне от началото на третия месец след стартирането на проекта и да има продължителност 55 дни. То ще обхваща два модула – теоретично обучение /с продължителност 40 дни/ и практическо обучение /с продължителност 15 дни/. 2. Поддържащо обучение, което ще се провежда на всеки три месеца след края на въвеждащото обучение – общо три поддържащи обучения за периода на реализация на проекта. Обучението ще включва задължителни теми, съобразени с ИНСТРУКЦИЯ № 19 от 19.072000г. за организацията, функциите и дейността на държавните горски разсадници и производството на фиданки в тях и учебен план за специалност ”Озеленяване”.
Осигуряване на оранжерия и/или терен за производство на разсад и отглеждане на цветя. . Осигуряване на оранжерия и/ или терен за производство на разсад и отглеждане на цветя
Трудова заетост на хора с трайни увреждания в изграденото социално предприятие Участниците, съвместно с доброволците извършват дейности по производството на разсад и отглеждането на цветя.
Оценка на риска за участниците. Оценката на риска на участниците се извършва след сключването на договорите и се актуализира по преценка на Екипа. Екипът извършва текуща оценка на потенциалните опасности за участника. В оценката се включват следните рискове: злополуки, фактори свързани с работната среда; инструменти, материали, препарати и др. Екипът съвместно с участника изготвя индивидуален план за намаляване на рисковете свързани с безопасни техники за работа
Водене на задължителна документация, наблюдение, контрол и оценка. Всички документи свързани с управлението на процесите на Проекта се създават и съхраняват съгласно българското и общностното законодателство в срокове. Документите се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. В процеса на реализация на дейностите Проекта ще се осъществява мониторинг и контрол и оценка на дейността, чрез отчитане на индикатори за изпълнение за постигнати резултати и за изпълнение. Екипът контролира тримесечно изпълнението на дейностите по Проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 164 039 BGN
Общ бюджет: 145 141 BGN
БФП: 143 019 BGN
Общо изплатени средства: 142 528 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 44 354 BGN
2011 39 230 BGN
2012 58 944 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
142 528 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 701 BGN
2011 33 346 BGN
2012 50 102 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 149 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 453 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 653 BGN
2011 5 885 BGN
2012 8 842 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 379 BGN
Финансиране от бенефициента 2 428 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създаване на ново социално предприятие;
Индикатор 2 Брой обучени лица;
Индикатор 3 Проведени информационни кампании;
Индикатор 4 Брой лица започнали работа;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз