Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0066-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0017
Наименование: Инвестиция в бъдещето - социално предприятие „Пчела „
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел Нов път
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 11.11.2009
Дата на приключване: 01.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Хайредин
Описание
Описание на проекта: • Изграждане на социално предприятие „ Пчела Раз-работване на методология за проучване на пазара и обучение на екипа на Сдружение „ Нов път „ за ра-бота с методиката • Обучения на целевата група – мотивационно обуче-ние и обучение за овладяване на част от професия „ ПЧЕЛАРСТВО „ • Работна среща на пчеларите от община Хайредин Посещение на международно пчеларско изложение - договаряне „ ПЧЕЛАР „ • Проучване на социалните услуги в област Враца – анализ на състоянието и перспективи за развитие на социалното предприемачество и издаване на бро-шура за резултатите от проучването • Информационни дни в общините – Хайдедин, Коз-лодуй, Мизия и Криводол • Обучение на доставчици на социални услуги • Заключителна конференция • Популяризиране и визуализация
Дейности: Управление на проекта Подготовка стартирането на проекта – Разработване на длъжностните характеристики на екипа на проекта и сключване на договорите с тях; провеждане на първата среща с партньорите и актуализиране на план-графика на дейностите; уточняване списъка на експертите, които ще работят по проекта; разработване на система за съхранение на документите; разработване на система за финансово управление и контрол на предоставените средства по пера, както и за тяхното изразходване; изготвяне на проектно досие и др. За целите на проекта ще се използва офисът на Сдружение „Нов път”, който се намира на ул. „ Г. Димитров „ № 103В , като ще го дооборудва ме с офис работно място - 1 бр. което ще включва – конферентно бюро с дъга 2,00х 90х70,офис секция -2,00х1,20,и офис стол – 1бр. Проблем за нормалната работа на екипа е отоплението, затова планираме закупуването на 1 климатик. При отчитането на проекта източник на информация за постигане на индикаторите са снимки от планираните дейности. Затова планираме и закупуването на 1 цифров фотоапарат. Месечно управление – всеки месец ще се провеждат срещи на екипа на проекта, на които ще се прави анализ на изпълнението и ще се планират дейностите за следващия месец; ще се обсъжда предоставената от мониторинга информация по изпълнение на проекта и при необходимост ще се предприемат необходимите промени в дейностите или план-графика. Ще проведем 4 срещи на ръководствата на организациите – партньори, на които ще се прави анализ на изпълнение на проекта и на постигането на неговите цели и при необходимост ще се планират действия, гарантиращи постигането на планираните цели и резултати.
Изграждане на социално предприятие „Пчела” (СП „Пчела”) За да работи успешно СП „Пчела” е необходимо ремонтиране на следната материална база: - работно помещение, в което ще се извършват подготвителните дейности свързани с обслужването на кошерите. - две складови помещения – за получената продукция и за съхранение на необходимите материали, консумативи и оборудване - съблекалня, в която ще бъдат разположени индивидуални шкафчета за работещите в СП „Пчела” - баня Необходимите строително-монтажни дейности са описани в бюджета и приложение В 5. Необходимото оборудване, обзавеждане, материали и консумативи са подробно описани в бюджета и в приложенията към него. Месец 1 и 2 ще бъде извършена тръжна процедура по ПМС55 за избор на изпълнител на стройтелно- монтажните работи.Отм.3 до м.5 ще се извърши ремонта, обзавеждане и оборудване на помещенията на СП”Пчела”От м.06 до м.09 в СП „Пчела” ще се проведе професионалното обучение на целевата група. По време на практическите упражнения кошерите ще бъдат подготвени за работа. От м. 10 до м.12 (август, септември, октомври) в новоизграденото социално предприятие ще работят трима (3) представители на целевата група на граждански договор за 3 месеца.
Методология за проучване на пазара Поддейност 3.1. Разработване на методология за проучване на пазара С финансовата подкрепа на ЕСФ и ОП „РЧР” ще бъдат изградено социално предприятия „Пчела” към Сдружение „Нов път”. Ключов фактор за устойчивото му развитие е успешното реализиране на изработената продукция и затова е необходимо екипите на проекта и на Сдружение „Нов път” да разполагат с инструментариум и да овладеят умения в областта на проучването на пазара. Партньорът по проекта разполага с експерти, които могат да разработят методология за проучване на пазара. В методологията ще се описани основните стъпи при подготовката и провеждането на проучване на пазара, как да се направи анализ и как да се използват в практиката получените резултати. Методологията ще включва богат набор от практически инструменти и техники. Поддейност 3.2. Обучение на екипа на проекта и на ръководството на Сдружение „Нов път” за работа с методиката Ще бъдат проведени две двудневни обучения в Хайредин, на които екипът на проекта и ръководството на Сдружение „Нов път” ще бъдат обучени как да работят с методиката, на практика ще се упражни използването на разработените техники и инструментариум. В обучението ще вземат участие 5 (пет) човека. След приключване на обучението участниците ще са в състояние да разработват и провеждат проучване на пазара и да планират своята дейност съобразно получените резултати.
Обучения на целевата група Ще бъдат проведени 2 обучения – мотивационно обучение и обучение за овладяване на част от професията „Пчеларство” Подготовка на дейността – сформиране на групата за обучение. За сформирането на групата ще проведем широка информационна кампания за проекта и за предстоящите обучения. Ще публикуваме обява в местен вестник че се набират желаещи за включване в обученията. Обява ще бъде сложена в Бюро по труда в Хайредин Ще бъдат разлепени плакати на проекта и ще бъдат раздавани рекламни дипляни на представители на целевата група. Желаещите да се включат в обучението ще подават заявление в офиса на проекта. Водещата организация ще сформира комисия за подбор на участниците. В комисията ще има представители на Водещата организация Под дейност 1. Мотивационно обучение – комисията ще определи 20 човека, които първо ще преминат мотивационно обучение за изграждане на нагласи за активна трудова дейност. Обучението ще е с продължителност 3 дни. Под дейност 2. Обучение за овладяване на част от професия „Пчеларство ” - обучението ще бъде проведено от външен изпълнител - лицензиран Център за професионално обучение.Ще бъде изградена група от 15 участника от преминалите мотивационното обучение. Те ще преминат 220 часа обучение за овладяване на част от професията „пчеларство”. Обучението ще приключи с полагане на тест и успешно издържалите го ще получат удостоверение за преминато обучение.
Работна среща на пчеларите от община Хайредин На срещата ще бъдат поканени пчелари от общината. Ще бъдат обсъдени проблемите и възможностите за развитие на пчеларството в общината. Ще бъдат поканени лектори от националните пчеларски организации, които да запознаят присъстващите с новостите в областта на пчеларството. Ще бъде представено СП „Пчела”.
Посещение на международно пчеларско изло-жение – договаряне „ПЧЕЛАР” Ежегодно в България се провеждат 4 международни изложения – в гр.Плевен, 2 изложения в гр.София и в гр.Несебър през м.09. В изложенията вземат участие фирми и организации от страната, Европа и Азия. На изложенията се представят последни новости в областта на пчеларското оборудване и инвентар, восъчни основи, ветеринарни препарати, лиценцирано производство на майки и отводки, пчелни продукти и производи /козметика, напитки и др./, опаковки и етикети, специализирано обучение и литература, медоносна растителност – фиданки и семена, финансиращи организации, донори и др. Ще сформираме група от 5 (пет) човека, които ще посетят изложението в гр.Несебър, тъй като то се провежда през м.септември, когато СП „Пчела” ще е изградено и ще работи, а екипът ще е преминал обучението за работа с методиката за проучване на пазара. Целта на посещението е запознаване с най-новите тенденции и с добри практики в развитието на пчеларството. Ще се установят контакти с опитни пчелари, с български и международни посредници, които изкупуват мед.
Проучване на социалните услуги в област Враца – анализ на състоянието и перспективи за развитие на социалното предприемачество Поддейност 7.1. Проучване Проучването ще включва анализ на съществуващи добри практики в областта на социалното предприемачество; анализ на потребностите от социални услуги; предпоставки и ресурси за предоставяне на социални услуги; тенденции в развитието на социалните услуги в областта; ще се очертаят основните насоки и препоръки за развитие на социалното предприемачество. Ще бъдат анкетирани доставчици на социални услуги, потребители на социални услуги, представители на заинтересованите страни и на местното население. Проучването ще включва анализ на документи, проучване на проведени изследвания, статистически данни и др. Поддейност 7.2. Брошура за представяне резултатите от проучването Ще бъде издадена Брошура за представяне резултатите от проучването. В нея на достъпен език ще се представят основните изводи и препоръки от проучването; ще се представят идентифицирани добри практики. Брошурата ще съдържа ценна информация за организациите, които искат да стартират предлагането на нови социални услуги в местните общности или да изграждат нови социални предприятия. Брошурата ще бъде издадена в тираж 500 броя.
Информационни дни по общини В общините Хайредин, Козлодуй, Мизия и Криводол ще проведем по 1 информационен ден. Целта е привличане на гражданското общество и повишаване на обществената информираност относно същността на социалното предприемачество. В рамките на информационните дни ще проведем пресконференция с местните медии; работни срещи с представители на местните власти, бизнеса, доставчици на социални услуги, НПО; ще раздаваме разработените по проекта рекламни материали; ще представяме резултатите от проведеното проучване на социалните услуги в област Враца.
Обучение на доставчици на социални услуги Тридневно изнесено обучение на 20 представители на доставчици на социални услуги – местни власти, работодатели и НПО от четирите общини. На обучението ще бъдат представени добри практики в областта на предоставянето на социални услуги и успешно работещи социални предприятия. Участниците ще бъдат запознати с резултатите от проведеното проучване на социалните услуги в област Враца. Ще се обсъждат варианти за изграждане на социални предприятия в региона и ще се проведе обучение в основните стъпки, които трябва да предприемат организациите в тази насока.
Заключителна конференция Еднодневна конференция, на която ще присъстват представители на организациите – партньори, работещите в СП „Пчела”, представители на местни власти и на организации от 4-те общини (Хайредин, Козлодуй, Мизия и Криводол), представители на медиите, на националните пчеларски съюзи и др. – общо 25 човека. На конференцията ще бъдат представени постиженията по проекта, резултатите от проведеното проучване, ще се разпространяват изданията по проекта, в малки групи ще се коментират идеи за продължаване на установените връзки и контакти между организации и местни власти от четирите общини. Освен популяризиране на резултатите, конференцията ще представи и модел на успешно социално предприятие, а това ще мотивира и други организации да приложат успешната практика.
Популяризиране и визуализация • Медийно представяне на проекта чрез: - 3 пресконференции - 10 публикации в областен вестник - 3 предавания по регионално радио Козлодуй - 3 репортажи по кабелна телевизия Враца • Рекламна дипляна – целта е популяризиране на проекта и на социалното предприемачество. Дипляната ще бъде размер А4, сгъната на 3, пълноцветен печат, тираж 1000 броя. • Една презентация на проекта – размножена на 200 CD • Плакат – за популяризиране на проекта; пълноцветен печат, размер А3; тираж 500 броя. Ще бъде разлепен на обществени места в четирите общини. • Интернет страница на проекта – ще се популяризира проекта и ще се отразява неговото изпълнение, ще се публикуват добри практики в областта на социалното предприемачество, актуални новини в областта на социалното предприемачество и пчеларството, възможност за провеждане на дискусии и обсъждания и др. • 3 информационни бюлетина – за отразяване на изпълнението на проекта и популяризиране на социалното предприемачество. В електронен вариант бюлетините ще бъдат качени на интернет страницата на проекта, а всеки брой ще бъде издаден и в тираж 100 броя. • Наръчник на пчеларя - на достъпен език ще бъде представена необходимата информация в помощ на начинаещите пчелари. Наръчникът ще бъде издаден в тираж 200 броя. • Календар на пчеларя - на него ще бъдат отбелязани важните дати и периоди за извършване на основните дейности в областта на пчеларството. Календарът ще бъде издаден в тираж 500 броя. • Брошура за проекта – ще се издаде преди приключването на проекта и в нея ще бъде представен изградения модел на социално предприятие; ще се популяризират постигнатите резултати и ще се рекламира изградения пчелин – 500 броя • Визуализация – за популяризиране на финансовия принос на ЕСФ и ОП „РЧР” ще бъдат изработени и поставени 3 указателни табели, които ще бъдат поставени на офиса на проекта и на базата на пчелина; 1000 рекламни папки и 1000 рекламни химикалки за участниците в дейностите по проекта; обозначителни етикети, които ще се поставят на закупеното оборудване и обзавеждане; на всички материали, издания и продукти от проекта ще бъде отразявана финансовия принос на ЕСФ и ОП „РЧР”, като ще се спазват стриктно изискванията посочени в Насоките за визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 150 935 BGN
Общ бюджет: 142 083 BGN
БФП: 140 825 BGN
Общо изплатени средства: 139 873 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 98 950 BGN
2011 40 923 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
139 873 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 84 107 BGN
2011 34 784 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 892 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 842 BGN
2011 6 138 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 981 BGN
Финансиране от бенефициента 1 344 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Създадено 1 ново социално предприятие
Индикатор 3 Обучени 15 представители на целевите групи за овладяване на част от професия „Пчеларство”
Индикатор 4 Обучени 20 доставчици на социални услуги
Индикатор 5 Проведено проучване на пазара на социални услуги в област Враца
Индикатор 6 Разработена методика за проучване на пазара
Индикатор 7 5 човека са овладели методика, техники и инструменти за проучване на пазара
Индикатор 8 12 лица, успешно издържали изпит и получили удостоверение за преминато обучение по овладяване на част от професия „Пчеларство”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз