Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0055-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0035
Наименование: „С нови умения отново на работа”
Бенефициент: СНЦ "Сбъднати мечти"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 12.11.2009
Дата на приключване: 12.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: - Създаване на социално предприятие / Салон за красота/, генериращо подкрепа за възстановяване на трудови навици, умения за самостоятелност и социално включване за хора от целевите групи. Дейността включва текущ ремонт, оборудване и адаптиране на нови работни места за крайните бенефициенти. Новосъздаденото предприятие ще осигури нови устойчиви работни места за 15 представители на целевите групи. Те ще бъдат включени при предлагане на специфични услуги съобразно дейността на предприятието. Допълнително ще се проучват възможностите и търсенето за пазарна реализация на всички преминали обучение представители на целевите групи. В обхвата на специализираните трудови дейности ще попаднат и лица, които не могат да работят в обичайна среда и нямат шансове за трудова реализация /самотни родители, многодетни майки, трайно безработни, които са загубили трудовите си навици/. Ангажирането на тези хора в е от съществено значение за тяхното социално включване – те ще имат възможност да ос
Дейности: Установяване на система за управление и реализация на проекта Установяването на система за управление и реализация на проекта е систематичен начин на работа, който ще осигури планово протичане, подходящ контрол и упешно финансиране на проекта. За установяването на такава система, в първия месец от стартирането на проекта, екипът по изпълнението ще предприеме следните стъпки: Установяване на подходящ инструментариум за управление на проекта – методи, правила, процедури, техники, функционални характеристики на участниците и други. Утвърждаване на избрания инструментариум и запознаване на всички участници с него. Делегиране на индивидуални правомощия и отговорности за участие в изпълнението на проекта, съгласно утвърдения регламент.
Провеждане на информационна кампания за популяризиране на проекта Популяризиране на планираните и реализираните дейности по проекта, споделяне на добрите практики в резултат на неговота изпълнение, финансовата подкрепа и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 сред местната общност. Водещата организация ще осигури широка публичност на проектното предложение като проведе масова информационна и рекламна кампания. Ще бъде организирана стартираща информационна пресконференция, на която ще бъдат поканени представители на всички регионални и местни електронни и печатни медии: ежедневниците „Струма” и „Вяра”, регионален телевизионен канал „Пирин”, телевизия „Око”, кабелна телевизия „Благоевград”, телевизия „Дартс”, местните власти, Агенцията по заетостта, частните трудови борси. Ще бъде изложена необходимостта от изпълнението на проектното предложение, целите и задачите, които си е поставила водещата организация. С цел по-голяма публичност и по-добра информираност сред целевата група е предвидено изготвяне и дизайн на 3000 информационни брошури и 500 информационни постери, които ще съдържат подробна информация за всички дейности по проекта. Материалите ще бъдат разпространени в Агенцията по заетостта, социалните служби, големите хипермаркети по кварталите на града, частните трудови борси, обществени сгради, лекарски и стоматологични кабинети, кафенета и барчета и др. Предвидени са и 4 публикации в регионалните вестници – “Струма” и “Вяра” и 3 тв репортажа. Целта на публикациите е запознаването на заинтересованата общественост с целите и идеите на проекта, и хода на дейностите по неговото изпълнение. С цел популяризиране на проектните дейности и осигуряване на широка публичност ще бъде създадена интернет страница на новосъздаденото предприятие, където ще бъдат представени целите, идеите и дейностите на проекта. Ще бъдат изработени и монтирани три информационни табели. На финалния етап на проекта ще бъде организирана финална пресконференция обобщаваща реализираните дейности и постигнатите резултати по проекта. Конференцията ще бъде отразена от всички местни електронни медии.
Наем на подходящо помещение, изготвяне на документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител за изпълнение на стриоително-ремонтни дейности и доставка на оборудване, провеждане на процедурите и изпълнение на строително- ремонтни дейности Успешното изпълнение на настоящия проект изисква наемането на подходящо помещение с обща квадратура 62.71 кв.м., съобразено със спецификата на дейностите, които ще се реализират. То е разположено на лесно достъпно място, с цел лесен достъп на бенефициентите по проекта. Дейността включва подготовка на първоначална документация за избор на изпълнител на строителство и доставчик на оборудване и материали при спазване разпоредбите Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, указанията за изпълнение на проекти по оперативната програма, спазване изискванията за информация и публичност. Първоначалната документация ще се съгласува на всеки етап с експертите от Междинното звено преди да бъде проведена процедурата. Предложените дейности по настоящия проект не могат да бъдат успешно реализирани без осигуряване на инвестиционна подкрепа за създаване и развитие на социално предприятие и развитие на социални услуги като елементи от развитие на социалната икономика на територията на общината. Дейността включва преглед и уточняване на проектно-сметна документация, изпълнение на строително-ремнотни дейности при спазване разпоредбитена Закона за устройство натериторията включващи: поставяне на подова настилка /гранитогрес и ламиниран паркет/, поставяне на декоративна минерална мазилка на стените на помещенията, монтиране на вътрешни вертикални щори, обновяване на санитарните възли с нови фаянс и теракот, поставяне на окачени тавани. Дейностите, извършвани от строителя ще се контролират на всеки етап от възложителя с оглед гарантиране на качественото изпълнение на строителството. Обучителните модули и създаването на социално предприятие, изискват набавянето на специфични за дейността апаратура, материали, консумативи и мебелировка. Дейността включва подготовка на първоначална документация за избор на изпълнител за извършване на доставката, съгласно разпоредбите Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, указанията за изпълнение на проекти по оперативната програма, спазване изискванията за информация и публичност и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Първоначалната документация ще се съгласува на всеки етап с експертите от Междинното звено преди да бъде проведена процедурата.с оглед оптимизиране на времевия график се предвижда дейностите по извършване на избор на изпълнители за строителство и доставка да се подготвят паралелно.
Създаване на критерии за подбор и набиране на бенефициенти / кандидати за обучение и работа/ Като основна цел на проекта сме заложили създаване на форма за трайна заетост, чрез създаване на ново социално предприятие и наемане на обучен персонал за работа. За целта ще бъдат обучени 50 представители на целевата група, от които на селективен принцип показалите най-добри резултати в края на обучението 15 курсисти ще бъдат наети. За осигуряване на широка информираност ще бъдат публикувани обявления в местната преса, ще бъдат разпространени информационни материали в ТДБ-Благоевград и частните трудови посредници. Създаването на предварителни критерии за подбор на потенциално наетите на работа е пряк ангажимент на координатора, психолога и социалният работник.
Изготвяне на документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител за провеждане на професионални обучителни курсове: „Курс по Козметика”, „Фризьорство”, „Професионален грим”, „Маникюр и ноктопластика”, „Масаж”, провеждане на процедурата и Изпълнението на проектите, финансирани от Европейски съюз и в частност от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” трябва да бъде съгласно европейското и националното законодателство в сферата на обществените поръчки, което гарантира спазване принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.Дейността включва подготовка на първоначална документация за избор на изпълнител на строителство при спазване разпоредбите Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, указанията за изпълнение на проекти по оперативната програма, спазване изискванията за информация и публичност. Първоначалната документация ще се съгласува на всеки етап с експертите от Междинното звено преди да бъде проведена процедурата. Следващият етап от дейността включва провеждане на процедурата при спазване разпоредбите на НВМОП сформиране на комисия, включваща широк състав от експерти /юрист, икономист, и други експерти с подходяща квалификация в съответната област/, създаване на разумни, балансирани и неограничаващи критерий за избор, публично оповестяване на класирането, подписване на договор с избрания кандидат/участник, съгласуване на всички етапи от процедурата с Междинното звено по Оперативната програма. Преди началото на обучението с избраната професионална обучителна организация ще бъде изготвен график за провеждане на учебните занятия, с предвиден период от 55 работни дни по 6 учебни часа дневно. Обучителните програми по посочените дисциплини ще включват общ хорариум от 330 часа за всяка една, от които 240 теория и 90 практика. Участниците в обучението /50 представители на целевата група/ ще бъдат разпределени по десет души в петте обучителни модула, като всеки отделен модул ще бъде разделен на две групи от по пет души с цел провеждане на ефективна практическа и теоретична подготовка. На участниците в обучението ще бъдат закупени работни облекла, учебни помагала и консумативи, канцеларски материали за теоретичната обучителна част. Участниците в обучението ще бъдат застраховани срещу злополука. След приключване на обучителният курс всички обучени бенефициенти / 50 души / ще положат изпит за проверка на усвоените теоретични знания и практически умения. Изпитът ще се проведе в два последователни работни дни и ще включва четири часов теоретичен писмен изпит и четири часов практически изпит. Всички обучени и успешно издържали финалният изпит ще получат документ - Удостоверение за професионално обучение от обучителната организация. Показалите най-високи резултати 15 бенефициенти / по 3 за всяка от специалностите/ ще бъдат наети на постоянни трудови договорпи в новосъздаденото професионално предприятие
Стартиране на дейността на новосъздаденото социално предприятие Показалите най-добри крайни резултати ще бъдат назначени на постоянна работа в новосъздаденото социално предприятие, което ще разкрие минимум 15 нови работни места. Чрез стартиране на дейността на предприятието /Салон за красота/ ще бъдат създадени условия за развитие на иновативни модели на социални услиги, насочени към идентифициране и реализиране на индивидуалните умения на хора от уязвими социални групи и ще бъдат осигурени реални условия за тяхното социално включване.
Създаване на Център за подкрепа на лица от целевите групи за преход към реалния пазар на труда Центъра ще бъде създаден паралелно със стъртирането на обучителните занятия с целевите групи и ще се помещава в наетото за дейността на социалното предприятие помещение. В центъра ще се провеждат мотивационни обучения за хората от целевите групи в специализирана работна среда, за придобиване на умения за активно поведение и самостоятелност, с цел подкрепа за бъдещ преход към реалния пазар на труда. Ще се предоставя и професионална психологическа помощ на нуждаещите се, свързана с насочването им към подходяща за тях професия, намиране на работа, изграждане и доразвиване на ключови социални умения като комуникативност и работа в големи екипи. Създаден и функциониращ център за подкрепа към социалното предприятие
Оперативна дейност – документиране, осчетоводяване и докладване Тази дейност ще има перманентен характер. Ще бъдат използвани следните полезни инструменти: Изготвяне на Индивидуален сметкоплан и Правила за съставяне, съхранение и архивиране на документите; Оповестяване на подходяща счетоводна политика; Съставяне на прогнозен паричен поток за добрия оперативен мениджмънт и стабилност на проекта; Обслужване на паричните средства от специална банкова сметка; Разпореждането с паричните средства ще се базира на принципа на “двойния подпис” / ръководител на проекта и счетоводител /, Изготвяне на месечни технически и финансови отчети за докладване на напредъка по проекта; информацията в тях ще бъде разбираема, уместна, достоверна и сравнима.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 280 241 BGN
Общ бюджет: 269 575 BGN
БФП: 269 575 BGN
Общо изплатени средства: 268 316 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 269 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 209 847 BGN
2011 58 469 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
268 316 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 229 139 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 178 370 BGN
2011 49 699 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
228 069 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 436 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 477 BGN
2011 8 770 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 247 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Създаване и развиване на предприятие в сферата на социалната икономика
Индикатор 3 Проведени масова информационна кампания за повишаване на обществената информираност за възможностите на социалното предприемачество
Индикатор 4 Брой предвидени информационни материали и дейности
Индикатор 5 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги.
Индикатор 6 Брой реализирани информационни материали и дейности
Индикатор 7 Брой лица обучени и придобили ключови професионални уменя
Индикатор 8 Брой лица консултирани и получили мотивационна и професионална помощ в Центъра за подкрепа
Индикатор 9 Брой на лицата информирани за постигнатите резултати и ефекта от изпълнението на настоящият проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз