Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0049-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0012
Наименование: „Работилница на мечтите” – шанс за защитена заетост и социално включване в общността
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 10.11.2009
Дата на приключване: 01.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: 1. Организация и управление на проекта - създаване на екип за управление, механизъм за координация между партньорите 2. Оценка и профилиране на лица от целевата група, които да бъдат включени в социалното предприятие. 3. Изграждане на Център за социално консултиране и подкрепена заетост на лица от специализираните институции. 4. Развитие на професионални умения и трудови навици за заетост в социалното предприятие. 5. Създаване на социално предприятие „Работилница на мечтите”за производство на сувенирни продукти. 6. Обособяване на ателиета и работилници за защитена заетост 7. Разработване на продуктов асортимент, маркетинг и реклама на социалното предприятие 8. Развитие на капацитет за управление и развитие на устойчиви социални предприятия 9. Популяризация и публичност на социалното предприятие и проекта. 10. Мониторинг, одит и оценка на проекта.
Дейности: Организация и управление на проекта Тази дейност включва сформиране на екип за управление на проекта, който ще се състои от: Ръководител на проекта, Координатор, Счетоводител. За членовете на екипа ще бъдат разработени характеристики на задълженията и подписани граждански договори. Екипът на проекта ше провежда регулярни срещи за планиране на дейности по проекта, разпределяне на отговорности и вземане на решения за оперативно управление на проекта. За ефективна координация с партньора, както и за включване на всички заинтересовани страни, ще бъде създаден Съвет за партньорство, който ще включва представители на: екипа на проекта, Община Велико Търново и нейните второстепенни разпоредители – Защитени жилища и ДВУИ, както и представител на партньора – сдружение „Център за социални инициативи”. Заседанията на Съвета за партньорство ще се провеждат най-малко веднъж на три месеца за обсъждане напредъка на проекта. За ефективна организация на проекта ще бъдат приети процедури за организация и контрол на проекта, които да гарантират качествено и навременно изпълнение на дейностите за постигане целите на проекта. Правилата за организация и управление на проекта ще бъдат разработени и приети от екипа на проекта, в рамките на два месеца след началото на проекта.
Оценка и профилиране на лица от целевата група, които да бъдат включени в социалното предприятие. В рамките на дейността по подбор на лица от целевата група ще бъде извършена оценка на възможностите и уменията на всяко лице, на база на предваритеелно изготвена методика за определяне на индекс на социалните и трудови компетенции. Този индекс ще се използва при групиране на лицата в отделните работилници и профилирането им в трудовия процес на социалното предприятие. Индексът на социалните и трудови компетенции ще бъде изготвен от мултидисциплинарна комисия, включваща психолог, трудотерапевти, трудов и социален консултант. Това е много важен етап от проекта за да се гарантира адекватна подкрепяща среда на лицата, напускащи специализираните институции, базирана на техните силни страни и индивидуални ресурси. Индексът на трудовите компетенции за хората с увреждания ще служи като отправна точка за планирането на пакет от индивидуални услуги по консултиране и подкрепена заетост. Също така в зависимост от резултатите при формиране на индекса на трудовите компетенции, екипът на проекта ще изготви програма за развитие на професионални умения и трудови навици на лицата с увреждания и лицата напускащи специализираните институции.
Изграждане на Център за социално консултиране и подкрепена заетост Създаването на Център за социално консултиране и подкрепена заетост се предопределя от нуждата за развитие на базови социални умения и трудови навици за хората от целевата група, които ще бъдат заети в социалното предприятие. Този център ще функционира като иновативна подкрепяща услуга към Центъра за социална рехабилитация и интеграция, с екип от 3 души – социален консултант, трудов консултант и психолог за период от 10 месеца. За внедряване на иновативни методики за предоставяне на подкрепа за заетост, ще бъде нает консултант защитена заетост, който да подпомегне изготвянето на методика за услугите на Центъра за социално консултиране. Услугите в центъра ще бъдат в две основни направления: - общо трудово консултиране на хора с трайни увреждания за намиране на подходяща заетост и специализирани консултации за подкрепена заетост. Ползватели на втората услуга ще са лицата, напускащи специализираните иснтитуции, които ще бъдат ангажирани в социалното предприятие. За създаване на центъра ще бъдат предприети следните дейности: подбор на специалисти за работа в центъра, обучение, оборудване на помещение в ЦСРИ (компютърна конфигурация, мултифункционално устройство, обзавеждане на 2 работни места и място за конултиране на клиенти, мултимедия за провеждане на мотивационни тренинги), разработване на правилник за дейността и методики за работа, разработване на специализирани обучителни програми. В рамките на осем месеца Центъра ще предоставя социални и трудови консултации на хора с трайни увреждания, както и менторство и подкрепа на лица, напускащи специализираните институции за заетост в защитените работилници.
Развитие на професионални умения и трудови навици за заетост в социалното предприятие. Тази дейност включва организирането на курсове за придобиване и развитие на професионални умения в различни аспекти на приложното изкуство, които да са пряко обвързани с асортимента от сувенири на социалното предприятие. При планиране на графика и работната програма на практическите занимания ще се вземат предвид специфичните особености за обучение на хора с умствена изостаналост. Занятията ще бъдат с продължителност 2 месеца - 2 пъти х 1 час/ден, в рамките на два месеца за всеки курс, като на всеки 30 минути се предвиждат почивки за активизиране на вниманието на участниците. Обученията и практическите занимания по приложно изкуство ще се провеждат в обособените ателиета в Защитените жилища, както следва: Курс по керамика – Работилница в Защитено жилище с. Церова кория – 2 групи x 10 лица Курс „Изработка на сувенири от кожа” (Работилница – Защитено жилище с. Пчелище) - 2 групи x 10 лица Курс по изработка на сувенири – работилнца в Дом за стари хора – 2 групи х 10 души Курс „Плетиво и текстил” (Защитено жилище Дебелец) – 2 групи х 10 души Курс „Приложно изкуство” (този модул е предназначен за всички лица напускащи специализираните институции и се планира да се провежда в 4 –те работилници в групи от по 10 души). Всички участници в курсовете ще бъдат включени в базов модул „Приложни изкуства” където да придобият умения за комбиниране на цветове и материали, специфики при изработка на сувенири, и др. За провеждане на практичексите обучения ще бъдат наети 6 обучители, които да разработят програмите и плановете и да проведат обученията в рамките на четири месеца. Лицата, с умствена изостаналост от ДВУИ с. Присово ще бъдат транспортирани до работилниците за участие в обучения за развитие на професонални умения чрез използване на транспортна услуга. За успешното провеждане на практическите занимания по приложни изкуства в защитените работилници е предвидено закупуването на материали за изработка на сувенири.
Създаване на социално предприятие „Работилница на мечтите” за производство на сувенирни продукти. В рамките на тази дейност се предвижда закупуване на оборудване и обзавеждане за обособяване на социалното предприятие в две помещения от Центъра за социална рехабилитация и интеграция във Велико Търново (склад и зала за трудотерапия, където да извършва качествен контрол, опаковане и етикиране на продуктите). Предвидено е закупуване на компютърна конфигурация, мултифункционално устройство, принтер, касов апарат, стилажи и работна маса, лепачка, термо принтер за етикети. В рамките на тази дейност ще се извърши проучване за подходящата правно-организационна форма и ще се извърши регистрация на социалното предприятие. За реализация на тази дейност се предвижда наемането на правен консултант за проучване на правната форма, регистрация на социалното предприятие, и подготовка на договори и правни докумнети, както и наемането на консултант по управление и развитие на социално предприятие, който да предоставя специализирана бизнес подкрепа и консултации. Предвижда се определянето и структурирането на екип на социалното предприятие, който да включва три ключови функции – мениджър/управител, организатор произвоство и отговорник маркетинг и продажби. Планирано е мениджъра да бъде нает за период от 12 месеца, като осъществява пряка координация на производствения процес и процеса по подготовка на продуктите за достигане до пазара. Другите две функции по време на проекта ще се изпълняват от наетия консултант по маркетинг и един от определените отговорници на работилници. Тази дейност ще осигури основата за функциониране и развитие на социалното предприятие като се предвижда да се ползват услугите на консултанти в различни апекти на дейността – изготвяне на лого и търговска марка, правно консултиране, бизнес консултиране, разработване на правилници и процедури за дейността на социалното предприятие. Освен това се предвижда внедряване на програмни продукти за водене на счетоводството и управление на материалните запаси, между отделните звена на социалното предприятие, както и създаване на функционираща система за получаване на заявки, снабдяване, управление на складови наличности, контрол по качеството.
Обособяване на ателиета и работилници за защитена заетост В рамките на дейността се предвижда закупуване на оборудване и обзавеждане на работилниците (работни маси, стилажи, столове,осветителни тела, климатик, лаптоп и лазерен цветен принтер за разпечатване на модели за производството), както и специализирани проиводствени активи - преса за топъл печат, керамична пещ, електрическа печка с вентилатор за сушене на керамични изделия, машина за поставяне на печат с клише, шевни машини, ютии. За практическата работа по поризводтсво на продуктовия асортимент от сувенири за 4 ателиета за трудотерапия и работилници за защитена заетост, които да са разположени в Защитените жилища в гр. Дебелец, село Пчелище, с. Церова кория, и една работилница в Дома за стари хора във Велико Търново е предвидено закупуване на материали – конци, макари, хартия, дъски, гвоздеи, моделин, глазура, четки, кожа, ленти, мъниста, игли, прежда, тениски, плат, халки за ключодържател. За изработка на сувенири от кожа е предвидено закупуването на метални букви за печат на различни текстове. В тези работилници първоначално ще се проведат курсовете за придобиване на професионални умения, а в последствие ще бъдат създадени условия за трудотерапия и подкрепена заетост. За обепечаване на подходящи условия за производствена дейност на лица със специфични възможности се предвижда извършване на оценка на риска, създаване на здравословни и безопасни условия на труд, служба по трудова медицина и акупуване на работно облекло Предвижда се оборудването на 16 работни места, които да са заети от лица напускащи специализираните институции, лица с умствена изстаналост, които са настанени в Защитените жилища и лица с трайни увреждания. В ателиетата ще се изработват сувенири и официални подаръци от продуктовия асортимент на социалното предприятие при спазване на изискванията за качество на продуктите и безопасност на труда. За работеюите лица в защитените работилници се предвижда закупуване на работно облекло. За всяка работилница ще се назначи отговорник, който ще ръководи производствената дейност и ще подпомага лицата с умствена изостаналост при справяне с трудовите задачи. Отговорника на работилницата ще е нает за период от 10 месеца, като в рамките на 4 часа/ден ще предоставя подкрепа на целевата група в защитените работилници.
Разработване на продуктов асортимент, маркетинг и реклама на социалното предприятие При разработването на продуктовия асортимент ще се направи анализ и маркетингово проучване за пазара, ще се изработят технологични карти за произвоството на отделните продуктови линии, и ще се направи калкулация на себестойността на продуктите. Следващата стъпка е да се изготви маркетингова стратегия, като се направи тестване на продуктите и се определят местата за продажба на сувенирите на социалното предприятие. В рамките на тази дейност се предвижда разработване на етикети и опаковки, дизайн, изработка и монтаж на рекламни витрини и стилажи за продажба на сувенирите, както и обезпечаване на целия процес от производството до достигането до крайния клиент. Тук се включва и активната реклама на социалното предприятие – организиране на 10 промоции на продукти със социална добавена стойност, разработване на канали за директни продажби, изработване на каталог и Интернет страница на социалното предприятие. Организирането на промоции на сувенири със социална добавена стойност ще бъде възложено на външен изпълнител и ще има за цел да популяризира продуктите на ключови места за продажба и да тества интереса на клиентите. За изпълнение на тази дейност се предвижда наемане на консултант – дизайнер, консултант маркетинг и реклама, наемане на външен изпълнител за проектиране, изработка и монтаж на сувенирни витрини, изработка на рекламен каталог и Интернет страница на социалното предприятие и продуктите със социална добавена стойност.
Развитие на капацитет за управление и развитие на устойчиви социални предприятия В рамките на тази дейност се предвижда провеждането на специализирани обучения и консултации за развитие на бизнес умения на доставчиците на социални услуги (НПО и екипи на защитени жилища и ЦСРИ) за развитие на социални предприятия като иновативна социална услуга, която да създава заетост за лицата в неравностойно положение и да съдейства за социалното включване. Предвижда се провеждането на два цикъла от тренинги за групи от 20 човека в следните модули: - въведение в социалното предприемачество – 2 пъти х 1 ден, бизнес планиране за социални предприятия (2 дена) , финансово управление на социално предприятие (2 дена), маркетинг и пазарни стратегии (2 дена). Тренингите за развитие на капацитет за управление на социални предприятия ще бъдат провеждани в залата за обучение на ЦСРИ и се предвижда подготовката на материали за обучение, осигуряване на кафе паузи. За развитие на капацитета на екипа на новосъздаденото социално предприятие освен участие в обученията се предвижда експертна и консултантска помощ при разработване на бизнес плана за развитието на социалното предприятие, план за продажбите и планирането на финансовите потоци. Тук се предвижда посещение и обмяна на опит с други социални предприятия, с цел повишаване на мотивацията на доставчиците на социални услуги за лица с умствена изостаналост.
Популяризация и публичност на социалното предприятие и проекта За осигуряване на визуализация и публичност на проекта ще бъдат предприети следните действия: организиране на пресконференция за обявяване началото на проекта, изготвяне на 3 прес-съобщения в хода на проекта, изработка и поставяне на 5 информационни табели на всички сгради, където ще се реализират дейности по проекта, организиране на демонстрационно посещение в социалното предприятие, изработка и разпространение на 2 типа брошури – една за социалното предприятие и една за Центъра за социално консултиране и подкрепена заетост. Важен елемент на дейностите за публичност на проекта е изработката на 15 минутен филм за представяне дейността на социалното предприятие, както и изработката на рекламен клип за продуктите от социалното предприятие, който да се излъчва на видеостена пред сградата на Община Велико Търново. Освен това за популяризация на социалното предприемачество като иновативен модел за подкрепена заетост, се предвижда организирането на Регионален форум за обмен на добри практики с участието на 40 представители на НПО, местни власти и други социални предприятия от Северен централен район. В рамките на форума ще бъде представена публикация за добра практика на социално предприятие, която да илюстрира опита на Община Велико Търново в създаването на възможности за подкрепена заетост и пазарна реализация на продукти със социална добавена стойност.
Мониторинг, одит и оценка на проекта За мониторинг на дейностите по проекта се предвижда системно събиране на данни за постигане на индикаторите, наблюдение на индикаторите заложени по проекта, както и контрол по техническото и финансово изпълнение на проекта. Като елементи на системата за вътрешен мониторинг се предвиждат следните дейности: ежемесечна оценка от страна на екипа на проекта за изпълнение на дейностите, тримесечна оценка от страна на Съвета за партньорство, както и извършване на окончателен финансов одит на проекта. За мониторинг и оценка на дейността на Центъра за социално консултиране и подкрепена заетост се предвижда попълването на анкетни карти за оценка на удовлетвореността от услугите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 320 112 BGN
Общ бюджет: 293 626 BGN
БФП: 293 626 BGN
Общо изплатени средства: 291 709 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 293 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 64 022 BGN
2011 227 687 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
291 709 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 249 583 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 54 419 BGN
2011 193 534 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
247 953 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 044 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 603 BGN
2011 34 153 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 756 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 1. Брой създадени социални предприятия
Индикатор 3 2. Брой обучени доставчици на социални услуги
Индикатор 4 3. Брой лица с умствена изостаналост придобили професионални умения за работа в социалното предприятие
Индикатор 5 4. Брой лица с увреждания, получили консултации и подкрепа за достъп до пазара на труда
Индикатор 6 5. Брой промоции на продукти със социална добавена стойност
Индикатор 7 1. Брой създадени работни места в социалното предприятие
Индикатор 8 3. Брой лица, напускащи специализирани институции получили интегрирани услуги за защитена заетост


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз