Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0036-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0009
Наименование: Осигуряване на заетост на хора в неравностойно положение, чрез изграждане на социално предприятие.
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 10.11.2009
Дата на приключване: 01.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: 1. Информация и публичност; 2. Ремонт и обновяване на помещението, в което ще се помещава Центърът за подкрепа. Доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за изпълнение на предвидените дейности; 3. Подбор на целевата група; 4. Обучение на лицата от целевата група; 5. Стажуване на лицата от целевата група в Общинските предприятия и звена; 6. Изграждане на разсадник за дървесна и храстовидна растителност на свободен терен находящ се в имот –публична общинска собственост, предоставен за ползване на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост с. Просторно за осигуряване на защитена заетост; 7. Предоставяне на услуги в изградения Център за подкрепа; Консултиране и подкрепа на лицата от целевата група.
Дейности: Информация и публичност Съгласно Регламент No. 1828/2006 г. и Комуникационната стратегия и план на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с цел осигуряване на широка публичност и популяризация на дейностите по проекта и финансовата подкрепа от ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” непосредствено след подписване на договора за финансиране на проекта ще стартира информационно-разяснителна кампания за информиране на широката общественост за проекта, целите и средствата, с които те ще се постигнат и ролята на ЕС и българската държава. С оглед на по-голямата информираност на обществото относно проекта, периодично ще се изготвят прессъобщения, които ще бъдат разпространявани чрез медиите в региона (преса, радио и телевизия). Ще бъдат организирани 3 пресконференции отразяващи изпълнението на дейностите по проекта: при стартирането на проекта за популяризацията му сред обществеността; в средата, отчитаща постигнатото до момента; заключителна пресконференция за оповестяване на резултатите от проекта. На пресконференциите ще бъдат поканени около 30 участници - представители на всички медии в региона, доставчици на социални услуги, работодатели, юридически лица с нестопанска цел от града и региона, граждани и др. Ще бъдат раздадени информационни материали. Ще бъдат изготвени и издадени следните печатни рекламно-информационни материали: флаери – 500 бр.; рекламни дипляни – 500 бр., които ще съдържат информация за финансиращия орган; доставчика на услугите; същност на услугите социален асистент и домашен помощник; реда за предоставяне на услугите; правата и задълженията на социалните асистенти и домашни помощници; права и задължения на потребителите; метод за формиране и определяне размера на потребителската такса и др. На интернет страницата на община Разград ще се публикува регулярно информация за изпълнението на проекта. Ще бъдат изработени 3 бр. табели за визуализация, които ще съдържат описание на съответния проект, ролята на ЕС и българската държава, логото на ЕСФ, и ОП „РЧР”, флагът на ЕС.
Ремонт и обновяване на помещението, в което ще се помещава Центърът за подкрепа. Доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за изпълнение на предвидените дейности. За ефективно изпълнение на дейностите, които ще предоставя Центърът за подкрепа, Община Разград ще предостави две помещения, които се намират на достъпно място в сградата на Домашен социален патронаж гр. Разград, ул. „11-ти август” № 18. В помещенията ще се предоставят различни консултативни услуги на целевата група. Там ще се провеждат обученията за придобиване на базови социални и трудови умения. Предвижда се извършване на строително-ремонтни дейности: Старата мазилка от стените и таваните на помещението трябва да бъде свалена, да се направи нова шпакловка и боядисване с латексова боя, подмяна на дървена с PVC и алуминиева дограма по врати и прозорци. Подовата настилка поради амортизиране също ще бъде подменена с нова – ламиниран паркет. Ще бъдат подменени и осветителните тела. За качественото предоставяне на консултативните услуги е необходимо да се закупи офис техника и обзавеждане. Ще бъдат закупени две бюра и една компютърна конфигурация с многофункционално устройство /принтер, копир и скенер/, необходими за събиране на информация и подготовка на документация за лицата от целевата група. За качественото обучение ще бъдат закупени маси и столове, както и шкафове за съхраняване на материалите.
Подбор на целевата група. Подборът ще се извърши от психолог и специалист, социални дейности, чрез изследване на работните възможности на лицата напускащи специализираните институции на територията на Община Разград и хората с увреждания. Ще бъдат изследвани умствените и физически аспекти, социалните умения, нагласите за работа, психологическата стабилност. При подбора на целевата група ще се спазва принципа за равенство между половете и недопускане на дискриминация. Лицата няма да бъдат дискриминирани по пол възраст или расов признак. Хората ще бъдат оценяване в продължение на една седмица, след което ще бъдат обособени в две групи от 7 и 8 за обучение. Целта на подбора е да се изследват възможностите на всяко лице и да се определи план, който е съобразен с тях. По този начин ще може да се използва напълно потенциалът на целевата група.
Обучение на лицата от целевата група Съвместно с подбора на целевата група ще бъде обявена процедура за подбор на обучителна фирма. В поканите ще бъдат поставени условия фирмата да подготви и предостави материали за обучение, адаптирани към специфичните потребности на лицата от целевата група по модулите: градинарство, готварство. След разпределяне на целевата група, съобразно възможностите и желанието им ще се проведат обученията. Обучението ще се осъществява, като се редува една седмица обучение, последвана от една седмина неплатен труд за придобиване на умения в общинските предприятия и звена на общинска издръжка. Целта на обучението лицата включени в модул градинарство да усвоят знания и умения за подготовка на почвата, правилно поливане и торене с препарати, пикиране и садене на разсад и семена. Важно е да познават растенията, сезоните през които те се засаждат, начините на окопаване, плевене и обработка срещу вредители по растенията и храстите. Лицата преминали обучение по модул готварство ще придобият основни познания за подготовка за работа в кухня, видовете продукти подправки и начините на приготвяне на храната. Ще бъдат запознати с традиционни техники и рецепти за готвене, както и с начина на сервиране на различните ястия и културата на хранене.
Стажуване на лицата от целевата група в Общинските предприятия и звена. Завършилите успешно курсовете по готварство и градинарство ще бъдат назначени на стаж в Общинско предприятие „Паркстрой” и Общинско предприятие „Ученическо столово хранене и почивно дело”, където до приключването на проекта с помощта на консултанти от двете общински предприятия, които ще им оказват подкрепа ще прилагат придобитите знания и ще се усъвършенстват и доразвиват.
Изграждане на разсадник за дървесна и храстовидна растителност на свободен терен находящ се в имот – публична общинска собственост, предоставен за ползване на ДДМУИ с. Просторно за осигуряване на защитена заетост. Със съдействието на консултанти от ОП „Паркстрой” в с. Просторно ще изгради разсадник за дървесни и храстовидни видове. За целта първоначално ще се подготви и обработи почвата, след което ще се закупи посадъчен материал – дървесни видове, иглолистни и цъфтящи храсти. Поддържането на разсадника ще се осъществява от лицата преминали обучение по модул градинарство съвместно с консултантите от общинското предприятие. Обучените лица ще поливат, окопават, плевят и обработват с торове и препарати почвата и насажденията. При качествено реализиране на тези дейности след 2 години разсадникът може да донесе собствени приходи, които да се инвестират в същата дейност, като по този начин се осъществи устойчивост на постигнатото с настоящото проектно предложение.
Предоставяне на услуги от Центъра за подкрепа В изграденият Център за подкрепа ще се предоставят услуги по ориентиране на лицата от целевата група, които са преминали обучение по градинарство, готварство и по др. модули – почистване, пакетиране, услуги по доставка на стоки при тяхно желание Ориентирането е свързано с предоставяне на подробности за трудовия пазар, възможности за чиракуване или включване в реалния трудов пазар. Центърът ще предоставя услуги свързани с наставничество и обучение на работното място в Общинските предприятия и звена; Съвети при сключване на трудови договори или друга ситуация, свързана с наемане на работа в реалния трудов пазар; Съветване за развитие, чрез насочване към професионални обучения с цел интеграция в обичайна работна среда; Съветване на работодатели, желаещи да наемат лица от уязвими групи на работа. Услугите ще се предоставят от специалист, социални дейности, който ще бъде нает по проекта и различните консултанти. По желание на лицата от целевата група ще се провеждат и допълнителни обучения за надграждане на придобитите базови умения и придобиване на определена степен.. В центърът ще се осъществява специализирано наблюдение на лицата от целевата група, с цел кариерно насочване и намиране на работа в обичайна работна среда. Ако това се окаже трудно ще се търсят възможности за защитена заетост. Центърът ще информира работодателите за възможностите да наемат на работа обучени лица, с ограничени възможности по отношение на трудовия пазар и преференциите.
Консултиране и подкрепа на лицата от целевата група. За ефективно изпълнение на заловените дейности, ще бъдат наети консултанти, които ще оказват подкрепа на лицата от целевите групи. Ще бъде осигурено индивидуално или групово професионално консултиране, съобразено с актуалните им потребности от информация и подкрепа. При консултирането лицата от целевата група ще получават необходимата им информация, или експертно мнение. С цел справяне с проблеми по проекта ще бъде назначен психолог, които чрез психологична подкрепа ще осигури възможност за вентилиране на емоциите и справяне със стреса. Консултирането ще се извършва в обособения Център за подкрепа по предварително обявен график.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 211 BGN
Общ бюджет: 115 749 BGN
БФП: 115 749 BGN
Общо изплатени средства: 109 131 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 115 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 87 604 BGN
2011 21 527 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 131 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 74 463 BGN
2011 18 298 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 761 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 141 BGN
2011 3 229 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 370 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Създаване на ново социално предприятие
Индикатор 4 Провеждане на информационни кампании
Индикатор 5 Провеждане на обучение за придобиване на базови социални и трудови умения за лицата от целевата група
Индикатор 6 Създадено ново социално предприятие
Индикатор 7 Проведени информационни кампании.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз