Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0028-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0032
Наименование: „Подкрепа за трудова заетост”
Бенефициент: Сдружение "Търговищко дружество за психично здраве"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 12.11.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: 1. Изграждане на социално предприятие. 2. Създаване на „Център за подкрепа” 3. Провеждане на обучение на доставчици на социални услуги, работодатели и трудови посредници. 4. Изграждане на мрежа от структури и организации в Северна България, ангажирани с проблемите за социално включване на лицата с психични разстройства. 5. Популяризиране на социалното предприемачество и повишаване обществената информираност на гражданското общество за възможностите на социалната икономика
Дейности: ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ В търсене на възможности за трудова реализация ТДПЗ проучи нагласите, потребностите и възможностите на хората от целевата група. Проучихме и възможностите за реализация на бъдещата продукция. Направеният SWOT анализ ни даде убеждението, че е умесно да развиваме социалното предприятие в следните две направления: оранжерия и шивашко ателие. По първо направление- оранжерия: в началото ще проучим пазара за намиране на подходящ доставчик на готова оранжерийна конструкция. Ще направим избор на доставчик и ще сключим договор с него. Ще бъдат проведени аграрно- мелиоративни мероприятия за подготовка на почвата, закупуване на семена, растителни препарати и торове, засяване, текуща обработка, и осъществяване на цялостния производствен процес. По второто направление- шивашко ателие. По това направление сдружението работи от няколко месеца. Благодарение на добрите партньорски взаимоотношения с БЧК гр. Търговище имаме осигурени две шевни машини и една машина оверлог. Проучените възможности на пазара ни дават основание да се насочим към шиене на спално бельо, покривки, декоративни шалчета и др. Ще назначим и тук консултант моделиер - технолог в шивашко производство. Ще назначим консултант маркетинг, който ще се грижи за проучване на пазара, снабдяване с необходимите материали и пласмента на готовата продукция от двата клона на социалното предприятие. Ще проведем обучения под ръководството на експерти в двете направления на 30 човека от целевата група. Обученията ще се провеждат от консултанта агротехнически мероприятия и консултанта моделиер- технолог шивашко производство. Предвиждаме всяко обучение да включва по 5 модула- по 2 теоретични и 2 практически части и по 1 модул посещение на действащи оранжерии и шивашки предприятия в региона. На обучените ще се осигури възможност да работят почасово в оранжерията и шивашкото ателие и да получават възнаграждение за това. Обученията ще продължат по един месец и ще се провеждат успоредно. Поне половината от обучените хора от целевата група ще бъдат назначени в социалното предприятие, а на останалите ще се търси трудова заетост, чрез посредническите услуги на изградения по проекта Център за подкрепа. В социалното предприятие ще работят хора насочени от Центъра за подкрепа и преминали посочените по-горе обучителни курове. Заплащането на положения от тях почасов труд ще става на база остойностените отделни производствени операции от консултанта маркетинг, заедно с консултантите на съответните производсвени направления на база реализирана продукция. Подготвена оранжерия; назначен консултант агротехнически мероприятия; осъществен цялостен производствен оранжериен цикъл; обучени 10 и назначени на работа минимум 8 хора от целевата група; произведена и реализирана селскостопанска продукция; остойностен почасово и изплатен труд. Изградено шивашко ателие; назначен консултант моделиер- технолог; осъществен цялостен производствен шивашки цикъл; обучени 15 и назначени на работа минимум 8 хора от целевата група; произведена и реализирана шивашка продукция; остойностен почасово и изплатен труд.
СЪЗДАВАНЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА” Предвиждаме ремонт на 3 помещения в „Комплекс за психично здравни грижи в общността” кв. Бряг. Предварително ще са изготвени нужните документи. Ще изработим и проведем тръжна процедура за изпълнител на строително- ремонтни работи. Ще сключим договор със спечелилия търга. След завършването на ремонта ще оборудваме Центъра. След направения ремонт ще започне развитие и предоставяне на социални услуги- дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата от целевата група, да водят самостоятелен начин на живот, чрез реализация на пазара на труда. В изградения „Център за подкрепа” ще се получават следните социални услуги: І. Провеждане на индивидуални интервенции: 1. Провеждане на интервю, индивидуална оценка и мотивиране за включване в програмите на „Центъра за подкрепа” на лицата с нарушена трудова заетост от целевата група. 2. Договаряне обема на социалните услуги, които ще ползва конкретния потребител и очакваните от него резултати. 3. Провеждане на индивидуални консултации. 4. Посреднически услуги в сферата на трудовата заетост. 5. Лобизъм пред потенциални работодатели. ІІ. Специфични обучителни групови програми: 1. Обучения в умения за самозаявяване: мотивационно писмо, автобиографии; попълване на документи; поведение при явяване на интервю; поведение при срещи с работодатели. 2. Обучения за справяне в различни проблемни ситуации, свързани с трудовата дейност: проблеми с точността; проблеми с ежедневното присъствие; проблеми с влизането в определена трудова социална роля; проблеми в отношенията с колеги; проблеми с продължителността на работата на определено работно място; проблеми със съсредоточаване в определена работна задача; проблеми с поставяне на приоритети; проблеми с импулса да се откаже от работната задача, когато нещата не вървят добре; проблеми със съпротивите. 3. Обучения за повишаване информираността на лицата относно техните права и ефективност при контактите им с институции и работодатели, в т.ч. поделенията на НОИ, дирекция „Бюро по труда” и др. ІІІ. Разработване на механизми и процедури: 1. За помирение и посредничество при конфликти в сферата на трудовата заетост. 2. Процедури за бърза и качествена работа по жалби на клиенти; ІV. Осъществяване на промоционна и информационна дейност в областта на социалното и здравното осигуряване; В Центъра за подкрепа предвиждаме да работят следните консултанти – 2 психолози, 2 социални работници, психиатър. Координирането и организацията на работата в Центъра ще се осъществява от консултант методист- специалист в областите на психологията и социалните дейности и с организационен опит.
ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, РАБОТОДАТЕЛИ И ТРУДОВИ ПОСРЕДНИЦИ Предвиждаме провеждане на двудневен изнесен семинар. В него ще участват 20 представители на доставчиците на социални услуги, работодатели и трудови посредници и представители на местната власт. Научният консултант ще запознае участниците със същността на социалното предприемачество, законовите разпоредби на които то се базира, ролята му и ползата за лицата от уязвимите групи. Ще бъде представена правителствената политика за насърчаване на заетостта на хора с увреждания. Лектора- психиатър ще запознае работодатели, доставчици на соц. услуги и трудови посредници със същността на психиатричното боледуване; предимствата и рисковете от наемане на работа на човек с психично разстройство. С интерактивни методи той ще работи за смъкване на съпротивите им по назначаване на хора от целевата група. Лектора- социален работник ще акцентира върху значимостта на соц. предприятие; ще разясни Закона за социално подпомагане, в частност ползите от социалното предприемачество и спестените чрез него средства за социални помощи; ще запознае и със Закона за социална интеграция на хора с увреждания и Правилника за прилагането му. Цялостната програма ще бъде изготвена така, че да дава възможност на работодателите да видят ролята, мястото и ползите си от включване в социалната икономика. В хода на изнесеният семинар, ще се създадат формални и неформални отношения между професионалисти от областта на трудовата заетост и специалистите по психично - здравни грижи. Те впоследствие ще бъдат използвани в интерес на хората от целевата група, като възможности за разкриване на нови работни места за тях.
ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА ОТ СТРУКТУРИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ, АНГАЖИРАНИ С ПРОБЛЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦАТА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА. Възнамеряваме да се свържем с известни ни организации и структури от Северна България, работещи в областта на психично- здравните грижи в общността. Имаме партньорски взаимоотношения, създадени по време на реализиране на проекти по програма ФАР в градовете Шумен, Добрич, Ловеч, Плевен и Русе. Допълнителните ни проучвания показаха, че защитени жилища има изградени и в градовете Смядово и Варна. В хода на проекта ще издирим и други организации и структури с посочената целева група, които също ще поканим за участие. Предвиждаме да поканим по двама участника от всяка организация.Ще проведем тридневен семинар като изнесено обучение. Първият ден участниците ще бъдат запознати с идеите, целите и ползите от социалното предприемачество. Ще ги запознаем и с пътищата за изграждане на нашето социално предприятие като иновативна форма на социална услуга и създаване на устойчива практика в сферата на социалната икономика в област Търговище. Ще разясним законовите разпоредби; ще споделим проблемите, пречките, които съпътстваха изграждането му и ползите за целевата ни група. Вторият ден предвиждаме да използваме интерактивни методи и работа в малки групи за практическо отработване на услугата „социално предприятие” според специфичните особености на съответните населени места. Третия ден ще отделим за учредяване на мрежа от структури и организации, ангажирани с проблемите за социално включване на лицата с психични разстройства и обсъждане необходимостта от стратегия за включване на хората с психични разстройства в реалната трудова заетост. За изграждане на стратегия е необходимо да се поучим от опита на водещи социални предприятия, да се запознаем с политиката на държава от ЕС в тази област. Предвиждаме да проведем обмяна на опит, в който да участват хора от семинара /по един от всеки регион/, както и представители на водещата организация. След приключване на обмена ще направим кръгла маса за споделяне на придобития опит от участниците и ще положим основите на бъдещата стратегия.
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА „СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” И ПОВИШАВАНЕ ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМИРАНОСТ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА. Медийната кампания ще започнем още първия месец с промоция за запознаване на обществеността с целите, дейностите и очакваните резултати на проекта. Регулярно ще има 8 публикации в местните и национални медии, за да отразяваме напредъка на проекта през целия период на реализацията му. Предвиждаме от стартирането на проекта да започнем заснимане на етапите на изграждането на социалното предприятие и монтирането на видео филм. Копия от него ще раздадем на участниците в кръглата маса и ще разпространим сред заинтересованите страни. В началото на проекта предвиждаме издаването на 1000 дипляни. В тях ще дадем кратка информация за същността на проекта и информация на хората от целевата група за възможностите за включване в проектните дейности със съответните координати за връзка. Предвиждаме в 2 телевизионни и 10 радио предавания да информираме обществеността за развитието на проекта, да даваме публична отчетност и да предоставяме знания за възможностите на социалната икономика. Ще поставим възпоменателна табела, която да информира гражданите за финансиращата организация и изпълнителя на проекта. В края на проекта ще издадем 1000 брошури, в които ще опишем пътя на изграждане на социалното предприятие. Тя ще е средство за популяризиране на социалното предприемачество и социалното предприятие като иновативна форма на социална услуга за реализиране на трудова заетост. Последния месец ще проведем заключителна конференция, на която ще представим пред обществеността и медиите постигнатите резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 293 124 BGN
Общ бюджет: 283 980 BGN
БФП: 281 054 BGN
Общо изплатени средства: 275 718 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 281 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 155 443 BGN
2011 120 646 BGN
2012 - 370 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
275 718 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 238 896 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 132 126 BGN
2011 102 549 BGN
2012 - 314 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
234 361 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 158 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 316 BGN
2011 18 097 BGN
2012 - 55 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 358 BGN
Финансиране от бенефициента 3 018 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Изградени оранжерия и шивашко ателие
Индикатор 4 Обучени представители на целевата група за работа в оранжерия и за шивашко производство
Индикатор 5 Създадено социално предприятие- оранжерия и шивашко ателие
Индикатор 6 Ремонтиране и оборудване на помещения в КПЗГО
Индикатор 7 Изграден „Център за подкрепа”
Индикатор 8 Обучени доставчици на социални услуги, НПО и работодатели за създаване на работни места в сферата на социалната икономика
Индикатор 9 Изградена мрежа от структури и организации от Северна България, ангажирани с проблемите за социално включване на лицата с психични разстройства
Индикатор 10 Осъществено посредничество за започване на работа
Индикатор 11 Проведена кръгла маса.
Индикатор 12 Проведена информационна кампания за повишаване на общ. информираност за възможностите на соц. предприемачество.
Индикатор 13 Налични оранжерия и шивашко ателие
Индикатор 14 Квалифицирани за работа в оранжерийно и шивашко производство лица
Индикатор 15 Ремонтирани и оборудвани на помещения
Индикатор 16 Брой лица получили интегрирани социални услуги в „Центъра за подкрепа”
Индикатор 17 Мотивирани за включване в процесите на социалната икономика
Индикатор 18 Брой структури и организации от Северна България, придобили мотивация за изграждане на соц. предприятие за своите целеви групи.
Индикатор 19 Положени основи за изграждане на стратегия
Индикатор 20 Брой граждани информирани за възможностите на социалното предприемачество


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз