Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0021-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0006
Наименование: Детска занималня МЕЧТА
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел “Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 10.11.2009
Дата на приключване: 01.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Управление и мониторинг на проекта Сформиране на екип за управление на проекта и на съвет на потребителите Подбор на участниците от целевите групи и на специалисти за управление на социалното предприятие Разработване на индивидуални програми за всеки от участниците и сформиране на групи за обучение Обучение и квалификация на участниците и наемане на помещение Бизнес консултиране Маркетинг на услугите Предоставяне на социални услуги на участниците в проекта Практика в занималнята и за предоставяне на почасови услуги за деца Информационна кампания и визуализация на проекта
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта и на съвет на потребителите Екипът ще бъде сформиран непосредствено след старта на проекта от квалифицирани и мотивирани експерти. В него ще бъдат включени Ръководител на проекта, Координатор на проекта и Счетоводител на проекта. Ще бъдат изготвени длъжности характеристики на членовете на екипа, в които ще са разписани основните им задължения и отговорности. Екипът на проекта ще разработи детайлен план за действие по проекта. Съветът на потребителите ще следи работата на екипа за управление на проекта и напредъка на дейностите. Той ще се състои от 7 члена, представители на заинтересованите страни: 4 представители на училищни настоятелства, 1 представител на Община Разград, 2 представители на НПО, доставчик на социални услуги за деца. Съветът ще изготви система за мониторинг на изпълнението и правила за публичност и прозрачност.
Подбор на участниците от целевите групи и на специалисти за управление на социалното предприятие Ще бъдат подбрани 12 основни участници, които ще бъдат включени в дейностите по проекта. Ще бъдат определени и 3 резервни участника, които ще бъдат включени в дейностите по проекта ако някой от основните прекрати участието си. Подборът ще бъде направен първо сред клиентите на ЦОП: родители, на чиито деца се предоставят социални услуги и приемни родители. Поради спецификата на дейността всички участници ще бъдат жени. Предварителните ни очаквания са, че една трета от тях ще бъдат над 55 годишни, а останалите – между 25 и 54 годишни, но възрастта няма да бъде критерий за подбор на участниците. Очакваме и около една трета от участниците да бъдат от етнически малцинства, но етническата принадлежност също няма да бъде критерий за подбор. Съществени за подбора ще бъдат образованието, опитът, личностните качества и мотивацията на кандидатите. Специалистите, които пряко ще управляват дейността (директор на занималнята, финансист и администратор) ще бъдат подбрани сред безработните млади хора с висше образование съвместно с Бюрото по труда. Те ще трябва да представят автобиография, мотивационно писмо и визия за развитие на занималнята на конкурс по документи и на интервю. Подборът ще се осъществи от тричленна комисия, съставена от ръководителя на проекта, председателя на Съвета на потребителите и представител на водещата организация.
Разработване на индивидуални програми за всеки от участниците и сформиране на групи за обучение На всеки от участниците ще бъде направена оценка на капацитета и на нуждата от социални услуги като психологическо и педагогическо консултиране, подобряване на социалните умения, изграждане на мотивация, които да го подготвят за предстоящите обучение и работа. Резултатите от оценките ще бъдат използвани за разработване на индивидуални програми за предоставяне на социални услуги на всеки от участниците, за определяне на приоритетната дейност и за сформиране на групи за обучение. Оценката и разработването на програмите ще бъдат възложени на външни експерти.
Обучение и квалификация на участниците и наемане на помещение Спецификата на предоставяне на услуги за деца изисква да бъдат налице два основни компонента: обучен персонал и подходящи помещения. Ще бъде сформирана група за обучение от 12 участника.. Те ще бъде обучени както за работа в занималнята, така и за почасови занимания с деца в домашна обстановка. Обучението ще включва теоретични и практически занимания и ще се осъществява предимно в интерактивна форма. Успешно преминалите курса на обучение ще получат свидетелства за професионална квалиьфикация от обучител, лицензиран НАПОО. Помещението ще бъде наето чрез договаряне с подизпълнител. Основни критерии за избора ще бъдат централното му местоположение и оборудването с всички необходими за занимания с деца мебели: детски масички и столове, климатик, добро осветление, кът за почивка. Ще бъдат доставени два преносими компютъра, принтер и мултимедиен проектор, които ще се използват в учебния процес за интерактивни тестове, дидактически игри и обучителни филми. Ще бъде инсталирана видеокамера, до която родителите, чиито деца са в занималнята, ще имат достъп чрез интернет.
Бизнес консултиране Консултантите и специалистите, управляващи социалното предприятие, ще проучат опита на детски занимални в други градове и опита на училищните занимални и ще разработят методика за предоставяне на услугите и процедури за управление на качеството и за финансово управление на занималнята. Ще бъде разработена система за управление на качеството, която ще бъде сертифицирана по ISO и въведена в предприятието. Методиката и системите за управление ще бъдат оформени като наръчник за управление на социално предприятие. Консултантите ще изготвят профили на специалистите и след анализа им ще разработят и проведат обучения за работа в екип и мотивационно обучение. Ще бъдат изработени финансов и маркетингов план за развитие на предприятието в краткосрочна (1 година) и дългосрочна (5 години) перспектива.
Маркетинг на услугите Необходимо е да бъдат развити и предложени на пазара конкурентоспособни услуги, отговарящи на нуждите на родителите и децата от региона, поради което ще бъде проучено търсенето на услуги чрез анкета сред родителите. В анкетата ще бъдат включени родители на деца от две училища и от две детски градини. Ще бъдат направени анализ на резултатите и рейтинг на услугите. Тъй като услугите са сравнително нови за региона, ще бъдат обърнато особено внимание на промоцията им. Ще бъдат издадени плакати с най-обща информация за предлаганите услуги и, които ще бъдат разпространени на обществени места, в училища и детски градини. Ще бъде разработена интернет страница, която предлага информация за занималнята и възможност за задаване на въпроси и подаване на заявки чрез интернет. Ще бъде записан и аудиоклип, който ще се излъчи по най-слушаните местни радиостанции. Ще бъдат обявени дни на отворените врати за родители, в които те ще могат да посетят занималнята и да се запознаят с условията в нея. Ще бъдат изработени стендове за листовки в ярки цветове и детски форми, които ще бъдат поставени в училищата и детските градини, във фоайетата на двата бизнесцентъра, в големи магазини и търговски центрове. Ще бъде обявен конкурс за рисунка на тема „Моята мечта”. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на промоционално парти, с което ще бъде открита занималнята.
Предоставяне на социални услуги на участниците в проекта Социалните услуги ще бъдат предоставяни в съответствие с направените оценки на капацитета и на нуждата от социални услуги. Ще бъдат определени графици за предоставяне на психологическо и педагогическо консултиране, обучения за подобряване на социалните умения, програми за изграждане на мотивация за заетост, които да помогнат на участниците да изградят трайни нагласи и умения за работа. Ще бъдат издавани ежемесечни доклади за изпълнението на индивидуалните програми за предоставяне на социални услуги на всеки от участниците и за техния ефект.
Практика в занималнята и за предоставяне на почасови услуги за деца След като участниците в проекта бъдат обучени и бъдат сключени договори с клиенти, ще са налице всички условия за осъществяване на основната дейност на социалното предприятие. Обучените детегледачки ще стажуват по един месец в занималнята под надзора на две наставнички, опитни детски учителки и възпитателки. Стажът ще се провежда в занималнята или при работа „на терен” в домовете на децата. Освен това стажантките ще придружават децата то и до училище, от и до дома, както и за различни извънкласни форми по заявка от родителите.
Управление и мониторинг на проекта Ще бъдат организирани ежемесечно работни срещи на екипа на проекта, които ще бъдат отворени за участници от всички заинтересувани страни, като мястото и времето им ще бъдат обявявани в ежемесечните електронни бюлетини. Координаторът на проекта ще представя ежемесечно отчети за напредъка на проекта, които ще се обсъждат на работните срещи, за да бъдат идентифицирани текущи проблеми и задачи. Технически отчети за дейностите по проекта и съответствието им с плана за действие, както и крайният технически отчет ще се изготвят от ръководителя на проекта. Счетоводителят на проекта ще води финансовата документация, ще изготвя финансови отчети за всеки етап от реализацията на проекта и крайния финансов отчет. Всички отчети ще бъдат представяни на съвета на потребителите и вклщчвани в ежемесечния бюлетин, който се разпространява по електронната поща.
Информационна кампания и визуализация на проекта В периода на реализация на проекта ще бъдат завършили предизборните кампании и местните медии, като наш основен партньор, ще могат да отделят достатъчно внимание на проекта. За тях ще бъдат организирани две пресконференции: в началото и в края на проекта. Ежемесечно ще бъден изготвян и разпращан чрез електронната поща и бюлетин за напредъка на проекта. Листовки с информация за социалните предприятия и социалната икономика ще бъдат разпространени чрез тиража на местен вестник.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 146 903 BGN
Общ бюджет: 110 387 BGN
БФП: 110 387 BGN
Общо изплатени средства: 108 708 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 110 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 381 BGN
2011 79 328 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 708 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 93 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 973 BGN
2011 67 429 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 402 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 407 BGN
2011 11 899 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 306 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Подкрепени предприятия
Индикатор 4 Обучени специалисти за управление на социалното предприятие
Индикатор 5 Проведени кампании


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз