Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0019-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0005
Наименование: Община Борован – инициатор за развитието на социалната икономика в Общината
Бенефициент: Община Борован
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 10.11.2009
Дата на приключване: 01.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Борован
Описание
Описание на проекта: 1. Подготвителен етап 2. Проучване и анализ на пазара на труда, разработване на методология и наръчници свързани с дейността на социалното предприятие;Изготвяне на Местна стратегия за развитие на социалното предприятие; 3. Текущ ремонт и оборудване 4. Обучение на целевата група 5. Създаване на център за подкрепа, функциониращ като социално предприятие 6. Провеждане на семинари, кръгла маса за възможностите и потенциала на социалната изолация икономика и преодоляване на социалната изолация 7. Дейности за информиране на обществеността 8. Отчетност
Дейности: Подготвителен етап • Приемане на подробен план за действие. Организиране на първа работна среща на екипа и партньора по проекта. Разпределение на дейностите, задачите и отговорностите на всеки член от екипа. Създаване и поддържане на система за комуникация. • Обособяване на офис за обезпечаване на дейността на проектния екип. • Организиране на тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите, подлежащи на възлагане по реда на ЗОП, в съответствие с принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Дадена е възможност за участие на всеки кандидат, който отговаря на предварително определените условия.В документацията за участие не са включении изисквания, които да дават предимство или да ограничават участието на определен кандидат.В документацията за участие е определена методика с критерии и покзатели за оценка на офертите.Определена е тежест на всеки показател в комплексната оценка. • Изготвяне на график за всички информационни кампании. • Разработка на вътрешни правила за мониторинг • Провеждане на откриваща конференция за информиране на обществеността за старта на проекта
Проучване и анализ на пазара на труда, разработване на методология и наръчници свързани с дейността на социалното предприятие;Изготвяне на Местна стратегия за развитие на социалната икономика Тази дейност е от особенно значение за постигане резултатите на проекта. На територията на Община Борован досега не е правен конкретен и задълбочен анализ на пазара на труда. На базата на направените проучвания и изготвени анализи ще се разработи Местна стратегия за развитие на социалната икономика -2009-2016 г.
Ремонт и оборудване Партньорската организация предоставя на Кандидата безвъзмездно помещение , в което ще бъдат обучени на първоначални умения представителите на целевата група.С изработването на уникални дърворезби и украса и иконостаси, целевата група може да намери своята професионална реализация и да започне собствен бизнес. Основният материал с който ще се работи е дървесината.За нейната обработка ще се използват различни видове инструменти и материали за рисуване и чертане, триони, електрошлайф, бороапарат, длета/ право, дъговидно, холкер, резач/, лепила, абразивни материали, съденителни елементи/ гвоздеи, винтове,болтове, дюбели/, чукове, триони,рендета, пили, циркуляр, дървопреработваща фреза, щрайхмус , аспирационни системи. За подобряване на условията в предприятието ще бъде извършен текущ ремонт: подмяна на ел.кабели, вътрешно боядисване на стени и тавани, ремонт и оборудване на стая за почивка, санитарен възел, частичен ремонт на покрива и външно бядисване, подмяна на осветителни тела.
Обучение на целевата група В съвременните условия професионалната подготовка, реализация и развитие на личността в много голяма степен зависят от координацията между подсистемите, отколкото от самоцелната, макар и сама по себе си качествена дейност в някоя от тях.Ще бъде увеличен делът на практическото обучение/ 1/3 от времето е за теоретично обучение, а 2/3 за практическо обучение в предприятието.Ще бъде проведена алтернативна форма на професионална подготовка, чиято по –голяма практическа част се осигурява финансово от предприяттието / дуална система на образование – общината е терен за теоретическото, а социалното предприятие за практическото обучение/. В рамките на изпълнение на проектните дейности се предвижда включване на специфични изборни модулни обучения на представителите на целевата група : - обучения по предприемачески умения; - обучения насочени към концентрация на вниманието и наблюдателност, пространствена представа и въображение; генериране на идеи и нестандартни решения;усет за форма, хрумвания и импровизация - обучения за първи стъпки в дърворезбата -обучения по здравословни и безопасни условия на труд; Ще бъдат закупени материали за обучение: дървесина, инструменти за рисуване и чертане, книги и албуми с нагледни материали, ръкавици, предпазни маски и очила.Обучението ще се проведе от специалисти в съответната област. Предвижда се пътуване на представителите на целевите групи с учебна цел до Трявна – град с традиции в дърворезбата.За целта ще бъде нает малък автобус.
Създаване на център за подкрепа, функциониращ като социално предприятие Социалните предприятия са изправени пред висок риск за финансовата им устойчивост, но тяхната гъвкавост дава възможност дейността им да се насочи към подходящите пазарни и непазарни ниши като комбинират различни възможности за самофинансиране и генериране на добавена стойност със социално измерение Организациите, ангажирани в сектора на социалната икономика имат за цел постигането на социални ползи, съизмерими с интеграцията и заетостта на хора в неравностойно положение, с приноса към процеса на активно социално включване и създаване на социален капитал. Един от най-сериозните показатели на ползите от социалната икономика са спестените публични средства за социални помощи, от една страна, както и допълнителните средства по компенсиране на социалната цена на дългосрочната безработица. Допълващият ефект на този тип организации е тяхната гъвкавост и способност да мобилизират ресурси с различен произход - пазарни и непазарни ресурси, доброволен труд и обществена подкрепа. Социалните предприятия не разпределят печалба, а реинвестират приходите си за постигане на социалната си цел.
Провеждане на семинари, кръгла маса за възможностите и потенциала на социалната изолация икономика и преодоляване на социалната изолация С провеждане на семинарите се цели да бъдат информирани доставчици на социални услуги, работодатели, юридически лица с нестопанска цел за създаване на работни места в сферата на социалната икономика. Целта на провеждане на кръглата маса е привличане на гражданското общество и повишаване на обществената информираност за възможностите на социалното предприемачество
Дейности за осигуряване на публичност и разпространение на информацията Дейността включва следните елементи: - Пресконференция за стартирането,съдържанието, целите, задачите на проекта и пресконференция за приключване и резултатите от проекта - Организиране на семинари и заключителна кръгла маса - Тв репортажи; - Информация в медиите - Плакати, поставени в институции изпълняващи и ползващи се от резултатите от проекта - табели - Създаване на Интернет портал - Изработка на Наръчник на дърводелеца - Изработка на брошури -Изработка на Доклад в резултат на проведения анализ на пазара на труда и Стратегия на пазара на труда
Отчетност Тази дейност е задължителна по изискванията на настоящата процедура.Определеният по изискванията на съответните разпоредби одитор ще проведе одита и изготви доклада за изразходване на средствата, предоставени по проекта. Ръководителят на проекта ще организира изготвянето на всички междинни технически и финансови отчети на проекта, спазвайки изискванията на управляващия орган на програмата.Изготвен отчетен доклад от проектния екип за изпълнението на проектните дейности предаден в определените срокове
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 148 918 BGN
Общ бюджет: 97 610 BGN
БФП: 97 610 BGN
Общо изплатени средства: 103 475 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 65 572 BGN
2011 50 642 BGN
2012 - 12 740 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 475 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 55 736 BGN
2011 43 046 BGN
2012 - 10 829 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 954 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 836 BGN
2011 7 596 BGN
2012 - 1 911 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 521 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Създадено социално предприятие
Индикатор 3 Конференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз