Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0465-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Детска академия
Бенефициент: ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГР. СИЛИСТРА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 05.10.2009
Дата на приключване: 05.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Да изградим система за организиране на извънкласната и извънучилищна дейност в духа на традициите на училището за подобряване на достъпа до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване
Дейности: 1*. Ръководство и управление на проекта
2.Проучване интересите и потребностите на учениците с цел организиране и осмисляне на свободното им време
3. Подготовка на дейност 3. Статут на Детската академия и учредяване на институтите към нея, съобразно желанията на учениците
4.Избор на Комитет за наблюдение на проекта
5.* Информиране и публичност на проекта
3. Изпълнение на дейност 3. Статут на Детската академия и учредяване на институтите към нея, съобразно желанията на учениците
3.1. Избор на академичен съвет
3.2. Институт "Математикознайко"
3.3. Институт "Weaving Our Traditions"
3.4. Институт "Изкуства"
3.5. Институт "Краезнание и фолклор"
3.6. Институт "Физкултура и спорт"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 895 BGN
Общ бюджет: 81 823 BGN
БФП: 81 823 BGN
Общо изплатени средства: 81 811 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 42 841 BGN
2011 38 969 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 811 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 415 BGN
2011 33 124 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 539 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 426 BGN
2011 5 845 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 272 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз