Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0911-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ
Бенефициент: "ВАРИАНТИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 05.11.2009
Дата на приключване: 05.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: "ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ"
Дейности: Анализ на потребностите и дефиниране на заданието за доставка и провеждане на търг за определяне на доставчик
Подписване на договори за доставка, доставка и монтаж
Провеждане на тестове и протоколиране на резултатите, пускане в експлоатация на оборудването, Обучение на персонала за работа с оборудването
Визуализация на проекта
Технически и финансов отчет
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДЪГА ПЛЮС" ООД
"Одит Николова" ЕООД
"БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 316 735 BGN
Общ бюджет: 460 448 BGN
БФП: 299 291 BGN
Общо изплатени средства: 299 245 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 299 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 63 347 BGN
2011 0 BGN
2012 235 898 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
299 245 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 254 398 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 53 845 BGN
2011 0 BGN
2012 200 514 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
254 359 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 502 BGN
2011 0 BGN
2012 35 385 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 887 BGN
Финансиране от бенефициента 170 549 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 2 Закупени нови ДМА (машини)
Индикатор 3 Работници с повишена квалификация
Индикатор 4 Обем на произведената продукция
Индикатор 5 Нетни приходи от продажби на готова продукция
Индикатор 6 Нетни приходи от износ на готова продукция
Индикатор 7 Относителен дял на износа
Индикатор 8 Снижаване на разходите
Индикатор 9 Нетна печалба от дейността
Индикатор 10 Ефективност на едно лице от персонала
Индикатор 11 Стойност на ДМА - машини и оборудване
Индикатор 12 Коефициент на рентабилност - машини и оборудване
Индикатор 13 Брой заети
Индикатор 14 Брой заети - от тях жени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз