Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0633-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "УЧЕНИЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ НА ФОЛКЛОРНОТО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
Бенефициент: ФОНДАЦИЯ "БЪЛГАРЕ" - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 20.10.2009
Дата на приключване: 20.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Промяната се налага поради невъзможността на бенефициента да изпълни дейностите по проекта с одобрения по договор екип.
Дейности: Подготвка и изпълнение на дейност 1 Формиране на екипа по управление на проекта, срещи на екипа по управление с партньорите, разработване и приемане на програма и подробен времеви график за изпълнение на заложените в проекта дейности. Сключване на договори, там където е приложимо
Дейност 2 Дейности по управление на проекта
Дейност 3 Разработване на „Методология за обучение чрез извънкласни дейности” с акцент върху обучение на ученици под формата на извънкласни занимания във сферата на българския фолклор, етнос и култура от различните краища на страната.
Дейност 4 Разработване и практическо реализиране на програмите за извънкласни дейности, разработени на базата на заявените интереси от страна на целевата група. Привличане и включване на партнъори и експерти от външни организации, които ще придадат устойчивост и мултиплициран ефект на проекта. Материално осигуряване на програмите.
Дейност 5 Регулярно допитване до целевата група чрез анкетни карти за установяване на техните интереси, предпочитания и удовлетвореност от провеждането на проектните дейности; анализиране на резултатите.
Дейност 6 Заключителен концерт-представление на танцовите групи от двете училища в зала 1 на НДК. На този концерт, който ще бъде със свободен вход, учениците ще представят пред публика свое авторско представление базирано на български фолклорни танци от всички краища на България.
Дейност 7* Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 355 148 BGN
Общ бюджет: 132 669 BGN
БФП: 132 669 BGN
Общо изплатени средства: 132 663 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 132 669 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 135 794 BGN
2012 0 BGN
2013 - 3 131 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 663 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 115 425 BGN
2012 0 BGN
2013 - 2 662 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 763 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 20 369 BGN
2012 0 BGN
2013 - 470 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 899 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз