Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0814-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Училището в с. Ясеновец общ. Разград обл. Разград – работилница за граждани”
Бенефициент: ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ЯСЕНОВЕЦ, ОБЛ. РАЗГРАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 05.10.2009
Дата на приключване: 05.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Подобряване начина на живот, на децата-роми, чрез създаване условия за развитие възможностите и дарбите на всяко дете. Осигуряване на възможности за физическо, инте-лектуално и личностно развитие, пълноценна социална ин-теграция и последваща социална реализация.
Дейности: 1. Изпълнение на дейност 1 „Хайде да си поиграем”- празник по случай деня на детето.
2. Подготовка на дейност 2 „Децата на с.Ясеновец, обш. Разград, обл. Разград – пеят и танцуват”- празник на селото
2.Изпълнение на дейност 2 „Децата на с.Ясеновец – пеят и танцуват”
3.Подготовка на дейност 3/4. „Отново на училище”- училищно тържество; „Независима България не забравя и празника Рамазан Байрам”,екс- курзия до с. Свещари
3.Изпълнение на дейност 3 „Отново на училище”
6. Изпълнение на дейност 4 „Независима България", екскурзия до с.Свещари
5.Подготовка за дейност 5 Екскурзия до гр.Варна
8. Изпълнение на дейност 5 Екскурзия до гр.Варна
6. Подготовка на дейност 6/7 „Даровете на земята”- фо- рум и „Ден на будителите”
6. Изпълнение на дейност 6 „Даровете на земята”- фо- рум
7. Изпълнение на дейност 7 „Ден на народните буди- тели”- тържество
8. Подготовка на дейност 8 Коледиада „Празниците на моето семейство и на Моите приятели”
8. Изпълнение на дейност 8 Коледиада „Празниците на моето семейство и на Моите приятели”
9. Подготовка на дейност 9 „Банго Васил Ви кани на своето тържество” – тър- жество и тренинг
9.Изпълнение на дейност 9 „Банго Васил Ви кани на своето тържество” – тър- жество и тренинг
10. Подготовка за дейност 10/11 „Постер на влюбените”, „Да помним Апостола
10. Изпълнение на дейност 10 „Постер на влюбените”
11. Изпълнение на дейност 11 „Да помним Апостола”
12. Подготовка на дейност 12/13 „Мартенички, мартенич- ки, бели и червени”-бла- готворителна акция, „3 март – дата обединяваща всички българи”
12.Изпълнение на дейност 12 „Мартенички, мартенич- ки, бели и червени”
13. Изпълнение на дейност 13 „3 март – дата обединяваща всички българи”
13. Изпълнение на дейност 13 „3 март – дата обединяваща всички българи”
14. Подготовка на дейност 14 „Земята- извор на блага”- училищен празник
14. Изпълнение на дейност 14 „Земята – извор на блага”
15. Изпълнение на дейност 15 „Зелена седмица” и патронен празник на училището
16. Подготовка за дейност 16 „Математиката – лесна и интересна”- математичес- ко състезание
16. Изпълнение на дейност 16 „ Математиката – лесна и интересна”
17. Подготовка на дейност 17 Екскурзия по маршрут „В.Търново, Габрово, Етъ а, Шипка”
17. Изпълнение на дейност 17 Екскурзия – „В. Търново, Габрово, Етъра, Шипка”
1. Подготовка на дейност 1. "Хайде да си поиграем"
4.Подготовка на дейнаст 4. „Независима България"
15. Подготовка на дейност 15 „Зелена седмица” и патронен празник на училището
Партньори
Партньори:
Община Разград
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 32 617 BGN
Общ бюджет: 25 635 BGN
БФП: 25 635 BGN
Общо изплатени средства: 25 632 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 25 635 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 678 BGN
2011 8 954 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 632 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 14 176 BGN
2011 7 611 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 787 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 845 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 502 BGN
2011 1 343 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 845 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз