Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0048-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/010-03
Наименование: Подобряване на физическата и жизнена градска среда в община Ловеч
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 21.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение кореспондира с целите на настоящата операция 1.4 ”Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и е насочено към подпомагане развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите работещи в тях и тяхното превръщане в двигател за повишаване на конкурентоспособността на регионите.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на работен екип
Дейност 2 Кампания за публичност м. 2,5, и 24
Дейност 3 Избор на консултант за подготовка на тръжна документация
Дейност 4: Подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител на СМР, строителен надзор и одитор
Дейност 5: Провеждане на тръжни процедури
Дейност 6:Изпълнение на СМР и надзор
СМР на улична мрежа
СМР на паркова зона”Баш Бунар” и зелена система
Дейност 8:Одит м 3,6,9,12,15,18,21 и 24
Дейност 9 Дейности по финансова и техническа отчетност м. 3,6,9,12,15,18,21 и 24
Дейност 7: Въвеждане на обекта в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 721 466 BGN
Общ бюджет: 7 645 398 BGN
БФП: 7 502 958 BGN
Общо изплатени средства: 7 485 812 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 502 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 063 669 BGN
2011 3 998 542 BGN
2012 2 212 109 BGN
2013 - 788 509 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 485 812 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 377 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 754 119 BGN
2011 3 398 761 BGN
2012 1 880 293 BGN
2013 - 670 233 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 362 940 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 125 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 309 550 BGN
2011 599 781 BGN
2012 331 816 BGN
2013 - 118 276 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 122 872 BGN
Финансиране от бенефициента 143 501 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп.
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки
Индикатор 4 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 5 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 6 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони.
Индикатор 7 Създадени нови работни места: постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз