Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0029-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/004-02
Наименование: Подобряване на физическата среда на жилищни квартали извън центъра на град Разград в подкрепа на устойчивото и интегрирано градско развитие
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 13.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Да способства за подобряване на физическата среда и качеството на живот в градския агломерационен ареал Разград чрез благоустрояване на вътрешно квартални пространства в периферни за града жилищни квартали и осигуряване на устойчива градска среда с високо екологично и естетическо качество.
Дейности: дейност 1: Създаване на екип за организация и управление на проекта; организиране на координативна среща
дейност 2: Организиране на пресконференция за оповестяване стартирането на проекта
дейност 3: Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 4: Осъществяване на отчетност по проекта, мониторинг и контрол на възложените дейности на изпълнители
дейност 5: Благоустрояване на жилищни квартали №54-157
дейност 6: Благоустрояване на жилищен квартал №179
дейност 7: Благоустрояване на жилищен квартал Абритус
дейност 8: Благоустрояване на жилищен квартал Васил Левски
дейност 9: Благоустрояване на жилищен квартал Лудогорие
дейност 10: Благоустрояване на жилищен квартал Майстор Манол
дейност 11: Благоустрояване на жилищен квартал Млади семейства – 1 и 2
дейност 12: Изработване и монтиране на билбордове и постоянни обяснителни табели за информиране и публичност на проекта и финансовата подкрепа на ЕС
дейност 13: Въвеждане в експлоатация на обновените и благоустроени жилищни квартали
дейност 14: Промоционални дейности
дейност 15: Изготвяне на средносрочна (5-годишна) стратегия за продължаване на проектните дейности със собствени ресурси
дейност 16: Организиране и провеждане на заключителна пресконференция по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 8 827 517 BGN
Общ бюджет: 4 928 862 BGN
БФП: 4 928 862 BGN
Общо изплатени средства: 4 839 338 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 928 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 023 519 BGN
2012 3 815 819 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 839 338 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 189 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 869 991 BGN
2012 3 243 446 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 113 438 BGN
В т.ч. Национално финансиране 739 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 153 528 BGN
2012 572 373 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
725 901 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп.
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 6 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони.
Индикатор 7 Създадени нови работни места: постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз