Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0014-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/011-01
Наименование: Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 21.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е да се подобри физическата и жизнената среда и да се ревитализира централната градска част в град Пазарджик като предпоставка за интегрирано градско развитие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда с по-високо качество за живот и работа.
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Организация и управление
Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Строителен надзор;
Строително-монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в град Пазарджик
Осигуряване на публичност, информираност, визуализация и прозрачност
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 778 286 BGN
Общ бюджет: 5 164 209 BGN
БФП: 5 164 209 BGN
Общо изплатени средства: 5 164 209 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 164 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 349 466 BGN
2011 1 439 886 BGN
2012 0 BGN
2013 374 857 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 164 209 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 389 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 847 046 BGN
2011 1 223 903 BGN
2012 0 BGN
2013 318 628 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 389 578 BGN
В т.ч. Национално финансиране 774 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 502 420 BGN
2011 215 983 BGN
2012 0 BGN
2013 56 229 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
774 631 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп.
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 6 Създадени нови работни места: постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз