Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0001-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/014-01
Наименование: Възстановяване и благоустрояване на градската среда в гр.Петрич
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 27.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за подобряване на физическата и жизнената среда на територията на град Петрич за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с високо качество на живот, повишаване на инвестиционната привлекателност за икономическото и социално развитие на община Петрич.
Дейности: дейност 1. Сформиране на екип за управление
дейност 2. Разработване на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедурите според ЗОП
дейност 3. Изпълнение на строително монтаж-ни работи за реха-билитация на улич-ни участъци и изгра-ждане на детска и спортна площадки
дейност 4. Извършване на ав-торски и строителен надзор
дейност 5. Въвеждане в експлоатация обектите
дейност 6 Популяризиране и информиране на обществеността
дейност 7. Осъществяване на отчетност по проекта
дейност 8. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 842 265 BGN
Общ бюджет: 3 265 897 BGN
БФП: 3 265 897 BGN
Общо изплатени средства: 3 265 897 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 265 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 737 428 BGN
2012 1 528 469 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 265 897 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 776 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 476 814 BGN
2012 1 299 198 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 776 012 BGN
В т.ч. Национално финансиране 489 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 260 614 BGN
2012 229 270 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
489 885 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп
Индикатор 3 Квадратни метри подобрена озеленени площи
Индикатор 4 Брой площадки (детска и спортна)
Индикатор 5 Квадратни метри изградени/рехабилитирани тротоари
Индикатор 6 Линейни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа
Индикатор 7 Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони
Индикатор 8 Създадени нови работни места: временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз