Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0092-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Моята бъдеща професия в нашия град
Бенефициент: Професионална гимназия по механотехника, електроника и транспорт “Христо Ботев” - Шумен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 20.10.2009
Дата на приключване: 20.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.
Дейности: 1.Формиране на екип за изпълнение на проекта.
2.*Организиране и провеждане на информационна кампания.
3.Провеждане на обучение на учители.
4.*Подбор на целевата група на стажантите.
5.Разработване на програми и график за провеждане на практиките и критерии за оценяване на резултатите.
6.Определяне и обучение на наставниците.
7.*Застраховане на стажантите за времето на практиката.
8.Провеждане на предварително обучение на стажантите. Инструктаж.
9.Провеждане на практиките .
10.Самооценка и периодично отчитане на проекта;
11.Провеждане на заключителен изпит за оценка на наученото по време на практиката.
12.Публичност на проекта- утвърждаване на програма за публичност
13.Мониторинг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 698 BGN
Общ бюджет: 53 727 BGN
БФП: 53 727 BGN
Общо изплатени средства: 53 727 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 45 683 BGN
2011 8 130 BGN
2012 - 85 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 727 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 830 BGN
2011 6 910 BGN
2012 - 72 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 668 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 852 BGN
2011 1 219 BGN
2012 - 13 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 059 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% ученици/ студенти, включени в: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз