Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0027-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Ученическите практики - първа стъпка в професията
Бенефициент: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ -ДИМИТРОВГРАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 13.10.2009
Дата на приключване: 13.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на обучение на учениците от Професионална гимназия - Димитровград, чрез създаване на механизъм за допълнителна професионална подготовка в реални работни условия.
Дейности: 1. Сформиране на екип за реализация на проекта
2. Провеждане на партньорска среща
3. Сформиране на екип от преподаватели и ръководители на стажа, провеждане на обучение върху нови техники и технологии.
4. Определяне на наставници и провеждане на „Мотивационно обучение”.
5. Мотивиране на родители и ученици за постигане целите на проекта.
6. Разработване на учебна документация за допълващо практическо обучение.
7. Сформиране на целеви групи от ученици чрез подбор и екипи: учител-ученик-наставник.
8.* Провеждане на практическо обучение в организациите – партньори по учебните програми
9. *Оценяване на резултата от обучението по предварително определени критерии.
10. Осигуряване на публичност и финализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 424 BGN
Общ бюджет: 41 685 BGN
БФП: 41 685 BGN
Общо изплатени средства: 41 666 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 41 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 685 BGN
2011 30 981 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 666 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 082 BGN
2011 26 334 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 416 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 253 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 603 BGN
2011 4 647 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 250 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% ученици/ студенти, включени в: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз