Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0043-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Студентска адаптация за реализация на трудовия пазар (СТАРТ)
Бенефициент: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 13.10.2009
Дата на приключване: 13.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на възможност на студентите за реално професионално развитие, придобиване на практически работен опит и повишаване на тяхната конкурентоспособност на пазара на труда. Повишаване качеството на обучение в Русенски университет чрез подобряване връзките с бизнес организациите в региона и съобразяване с техните специфични изисквания.
Дейности: 1.*Провеждане на една начална и една заключителна пресконференция с оглед информиране на широката общественост за целите на проекта, начина за неговата реализация, постигнатите резултати.
2.*Определяне на лекторите, отговорните преподаватели от страна на Русенски университет и наставниците от страна на работодателите – партньори и провеждане на работни срещи.
3.Подготовка на дейност 3 Разработване на индивидуални работни програми и времеви график за провеждане на практиките в отделните организации – партньори по проекта.
3.Изпълнение на дейност 3 Разработване на индивидуални работни програми и времеви график за провеждане на практиките в отделните организации – партньори по проекта.
4.Определяне на критерии за участието на студенти в проекта, подготовка и провеждане на конкурс за сформиране на групите за отделните работодатели - партньори.
5.Подготовка на дейност 5 Провеждане на съвместно предварително обучение от страна на Русенски университет и организациите-партньори с цел запознаване на избраните студенти с техните отговорности и задачи по време на практиките.
5.Изпълнение на дейност 5 Провеждане на съвместно предварително обучение от страна на Русенски университет и организациите-партньори с цел запознаване на избраните студенти с техните отговорности и задачи по време на практиките.
6.Подготовка на дейност 6 Провеждане на студентските практики в организациите – партньори.
6.Изпълнение на дейност 6 Провеждане на студентските практики в организациите – партньори.
7.Подготовка на дейност 7 Текущ контрол от страна на избраните преподаватели от Русенски университет и наставниците от организацията партньори за оценка напредъка на практическото обучение на студентите.
7.Изпълнение на дейност 7 Текущ контрол от страна на избраните преподаватели от Русенски университет и наставниците от организацията партньори за оценка напредъка на практическото обучение на студентите.
8.Подготовка на дейност 8 Провеждане на обучение на преподавателите от РУ, включени в проекта, за работа с модерно оборудване и технологии, организирано от предприятията-партньори.
8.Изпълнение на дейност 8 Провеждане на обучение на преподавателите от РУ, включени в проекта, за работа с модерно оборудване и технологии, организирано от предприятията-партньори.
9.Подготовка на дейност 9 Удостоверяване на завършената практика от страна на обучаващата организация и съгласувано от организацията-партньор.
9.Изпълнение на дейност 9 Удостоверяване на завършената практика от страна на обучаващата организация и съгласувано от организацията-партньор.
10.Подготовка на дейност 10 Актуализиране на учебна документация в зависимост от препоръките на организациите-партньори и изискванията на бизнеса.
10.Изпълнение на дейност 10 Актуализиране на учебна документация в зависимост от препоръките на организациите-партньори и изискванията на бизнеса.
11.Подготовка на дейност 11 Осигуряване на публичност на проекта
11.*Изпълнение на дейност 11 Осигуряване на публичност на проекта.
12.Изпълнение на дейност 12 Подготвяне на междинни отчети за напредъка по проекта и финален отчет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 162 BGN
Общ бюджет: 81 462 BGN
БФП: 81 462 BGN
Общо изплатени средства: 81 462 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 230 BGN
2011 17 139 BGN
2012 45 093 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 462 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 346 BGN
2011 14 568 BGN
2012 38 329 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 243 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 885 BGN
2011 2 571 BGN
2012 6 764 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 219 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз