Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0074-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/058
Наименование: Извършване на енергоефективни мероприятия и изпълнение на необходимите СМР на СОУ ”Хр.Ботев”
Бенефициент: Община Девин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.10.2008
Начална дата: 16.07.2009
Дата на приключване: 16.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Девин
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектопредложение е подобряване на услугите в областта на образованието в община Девин, чрез обновяване на свързаната с тях инфраструктура, което ще допринесе за повишаване на качеството и средата на живот, а оттам и за устойчивото развитие на общината.
Дейности: Подготовка за изпълнение на проекта
Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Строително-монтажни работи
Извършване на строителен надзор от фирма изпълнител
Извършване на авторски надзор
Осигуряване на информация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 849 859 BGN
Общ бюджет: 643 018 BGN
БФП: 643 018 BGN
Общо изплатени средства: 568 719 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 643 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 594 042 BGN
2011 0 BGN
2012 - 25 323 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
568 719 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 546 565 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 504 935 BGN
2011 0 BGN
2012 - 21 524 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
483 411 BGN
В т.ч. Национално финансиране 96 453 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 89 106 BGN
2011 0 BGN
2012 - 3 798 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 308 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 2 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 3 .Икономия на енергия от обновяване на сградите...
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура=
Индикатор 5 ...Създаване на нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз