Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0100-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/055
Наименование: Ремонт, внедряване мерки за енeргийна ефективност в СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Самуил, в подкрепа на устойчивото развитие на Община Самуил
Бенефициент: Община Самуил
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.10.2008
Начална дата: 16.07.2009
Дата на приключване: 10.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Самуил
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е: Устойчиво местно развитие на Община Самуил чрез подобряване на енергийните характеристики, експлоатационните качества и комфорта на обитаване в сградата на СОУ ” Св.Св.Кирил и Методий” с.Самуил. Осигуряване социално включване на подрастващи от различни етнически групи.
Дейности: Управление и администриране на проекта
Създаване на информационна и публична среда
Подбор на изпълнители за поддоговорени дейности
Реализиране на поддоговорените дейности
Извършване на одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 948 376 BGN
Общ бюджет: 625 849 BGN
БФП: 625 849 BGN
Общо изплатени средства: 604 145 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 625 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 533 030 BGN
2012 71 115 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
604 145 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 531 971 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 453 076 BGN
2012 60 447 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
513 523 BGN
В т.ч. Национално финансиране 93 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 79 955 BGN
2012 10 667 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 622 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 2 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 3 ..Икономия на енергия от обновяване на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура.
Индикатор 5 .Създаване на нови работни места: - временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз