Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0102-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/054-02
Наименование: Повишаване качеството на образованието в община Вършец, чрез обновяване и модернизация на образователната инфраструктура
Бенефициент: Община Вършец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.10.2008
Начална дата: 16.07.2009
Дата на приключване: 29.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Вършец
Описание
Описание на проекта: Изграждане на съвременна, достъпна и качествена образователна инфраструктура на територията на община Вършец, допринасяща за ускоряване на процеса на устойчивото и интегрираното й развитие.
Дейности: Дейност 1-Екип на проекта за управление и изпълнение
Дейност 2 - Разходи за организация, управление, за разработване на тръжна документация провеждане на процедура за строителство и за въвеждането на обекта в експлоатация
Дейност 3 – Възлагане и изготвяне на обследване за енергийна ефективност на за сграда - НУ” Св. Св Кирил и Методий”
Дейност 4 –Възлагане и изготвяне на работен проект за сграда на бивше НУ” Св. Св Кирил и Методий
Дейност 10 – Отчетност, мониторинг и контрол – текущ и финален доклад
Дейност 8 – Избор на доставчик и доставка на специализирано оборудване
Дейност 9 – Информация и публичност на проекта
Дейност 5 – Избор на консултантска фирма за осъществяване на строителен надзор
Дейност 6 – Избор на Изпълнител на строително ремонтните работи на обект – училищна сграда
Дейност 7 – Изпълнение на строително ремонтни работи на сграда на НУ „Св, Св, Кирил и Методии” гр. Вършец
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 955 186 BGN
Общ бюджет: 740 596 BGN
БФП: 740 596 BGN
Общо изплатени средства: 740 596 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 740 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 555 986 BGN
2012 184 611 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
740 596 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 629 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 472 588 BGN
2012 156 919 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
629 507 BGN
В т.ч. Национално финансиране 111 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 83 398 BGN
2012 27 692 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
111 089 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 2 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 3 .Икономия на енергия от обновяване на сградите..
Индикатор 4 .Подобрена образователна инфраструктура.
Индикатор 5 Създаване на нови работни места..временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз