Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0152-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/053
Наименование: Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура в община Гърмен посредством ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две училища в с. Огняново и с. Долно Дряново
Бенефициент: Община Гърмен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.10.2008
Начална дата: 16.07.2009
Дата на приключване: 16.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гърмен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на предложението съответства напълно и с целта на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно – да се подобри качеството на живот и работната среда в конкретния регион и да се осигури по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие.
Дейности: Оперативен и финансов мениджмънт
Изготвяне на тръжна документация
Изпълнение на договор за независим строителен надзор
Изпълнение на договор за строително-ремонтни дейности
Осигуряване на информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 972 639 BGN
Общ бюджет: 455 575 BGN
БФП: 455 575 BGN
Общо изплатени средства: 455 575 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 455 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 298 167 BGN
2011 0 BGN
2012 157 408 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
455 575 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 387 239 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 253 442 BGN
2011 0 BGN
2012 133 797 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
387 239 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 44 725 BGN
2011 0 BGN
2012 23 611 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 336 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 2 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите..ОУ “Христо Ботев”, с. Долно Дряново
Индикатор 4 Икономия на енергия от обновяване на сградите.ОУ “Пейо Яворов”, с. Огняново
Индикатор 5 ...Подобрена образователна инфраструктура.
Индикатор 6 Създаване на нови работни места: временни
Индикатор 7 .Създаване на нови работни места: - постоянни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз