Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0010-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване и развитие на бизнес ориентиран и устойчив механизъм за студентски практики в реална работна среда чрез нова методика за мониторинг на административния и стопански мениджмънт
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 24.08.2009
Дата на приключване: 24.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Укрепване на връзките между Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с представители на водещи фирми (от бизнес браншове – застраховане, пощенски услуги, проектиране) и централни публични институции (МЗХ, МИЕ) чрез провеждане на практики в реална управленска среда
Дейности: Дейност 1 Формиране на екипа по управление на проекта
Дейност 2 Искане за предварително плащане към Договарящия орган
Дейност 3 Дейности по сработване на екипа за управление с екипа за работа по проекта от водещата организация. Адаптация и тренинг по цели и задачи
Дейност 4 Встъпително обучение (семинар) на екипа по управление на проекта с всички представители на партньорските и водещата организация за общите условия на съвместната работа между практикуващите студенти, преподавателските екипи и наставниците от фирмите. Представяне на целите на проекта, проектния цикъл, основните задачи на партньорските организации, определяне на основните етапи от ръководителя на екипа на преподавателите и наставниците.
Дейност 5 Формиране на екипите по методическо, педагогическо и професионално ръководство на практическите занимания от страна на обучаващата организация за всяка от организациите, където ще се провеждат практиките и уточняване на организационната специфика произтичаща от организационната култура на средата.
Дейност 6 Подготовка на договорите за всички участници в проекта. Сключване на индивидуалните договори между ръководителя на проекта и всички участници в проекта
Дейност 7 Подготовка и представяне на методиките за провеждане на студентските практики свързани с дейности по мониторинг на проектното планиране, развитието на човешки ресурси, взимане на оперативни решения, комуникационен мениджмънт от страна на преподавателите на ръководителя на проекта. (Семинар)
Дейност 8 Провеждане на методиката за подбор на студентите по видове курсове, практики и организации.
Дейност 9 Запознаване на студентите с методиките за провеждане на практиката по мониторинг на проектното планиране, развитието на човешки ресурси, взимане на оперативни решения, комуникационен мениджмънт в предварителни семинари
Дейност 10 Разработване на програма за провеждане на практиките във фирмата и подробен мрежови времеви график.
Дейност 11 Създаване на комуникационна програма за оповестяване на работата по проекта на заинтересованите публики от пряката и косвена среда на фирмата (водещата организация). Откриване на пространство за проекта на сайта на Стопанския факултет
Дейност 12* Разпространяване на съобщения в печата, информационни материали за обществеността, срещи с партньори и клиенти за информиране за целите и програмата на практиките
Дейност 13 Разработване на методика за мониторинг и контрол на проекта в съответствие с програмата и графика и възлагане на тяхното изпълнение на членове от екипа за управление
Дейност 14 Провеждане на подготвящо обучение (адаптация) на място (преди началото на практиката) за запознаване на обучаемите студенти и преподавателските екипи от Стопанския факултет с работната среда
Дейност 15 Представяне на междинен отчет от Ръководителя на проекта към Договарящия орган за извършената работа по проекта и искане за междинно плащане
Дейност 16 Изработване на индивидуален план на всеки практикант с методическата и организационна помощ на персоналните отговорници от партньорските организации и водещата организация
Дейност 17 Провеждане на практиките в организациите партньори, в съответствие с приетия подробен мрежови график, индивидуалните планове, целите и задачите на проекта
Дейност 18 Ежемесечни отчети по мониторинга на проекта за ръководителя на проекта от преподавателите и наставниците
Дейност 19* Тримесечни отчети за наблюдаващите и контролните органи и договарящия орган
Дейност 20* Провеждане на тематични семинари за запознаване с технологичните иновации в управлението на фирмите и организациите
Дейност 21 Провеждане на пресконференция за отчитане на резултатите от проекта пред представители на средствата за масова информация
Дейност 22 Тържествено връчване на свидетелства, удостоверяващи успешно завършената практика от Декана на Стопанския факултет съвместно с партниращите организации
Дейност 23 Отчет пред Договарящия орган и предаване на всички документи и счетоводни отчети за финансово приключване на работата и превеждане на средствата по бюджета за Водещата организация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 633 BGN
Общ бюджет: 92 835 BGN
БФП: 92 835 BGN
Общо изплатени средства: 92 806 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 927 BGN
2011 55 938 BGN
2012 17 941 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 806 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 088 BGN
2011 47 547 BGN
2012 15 250 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 885 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 925 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 839 BGN
2011 8 391 BGN
2012 2 691 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 921 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз