Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/011-01
Наименование: Лот 13 - Рехабилитация на път ІІІ-597 Ивайловград – Любимец, на път ІІІ-663 Чирпан - Димитровград и на път ІІІ-5071 Чифлик - Горна крепост – Стремци - Черноочене
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.06.2009
Начална дата: 08.10.2009
Дата на приключване: 08.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Подобряването на степента на изграденост и качеството на третокласната пътна мрежа в региона ще изиграе ключова роля за подобряване на регионалната достъпност. Това от своя страна ще създаде необходимите условия за повишаване в значителна степен на стопанските връзки между икономическите центрове в региона и в национален план. Степента на изграденост и експлоатационното състояние на елементите на транспортната инфраструктура също така са важна предпоставка за привличането на инвестиции в региона
Дейности: 1.1. Сформиране на екип, разпределение на функциите
1.4. Избор на консултант за оказване на методическа помощ при подготовката на тръжна документация и провеждането на процедурите за избор на изпълнители
1.5. Подготовка на документация за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителството.
1.6. Провеждане на процедура за избор и сключване на договор с изпълнител на строителството.
1.7. Подготовка на документация за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителен надзор.
1.8. Провеждане на тръжна процедура за избор и сключване на договор с изпълнител на строителен надзор.
1.9. Избор на консултант за изпълнение на дейност “Аналитичен мониторинг
1.10. Избор на одитор
1.11. Избор на консултант за оказване на методическа помощ при подготовката и изпълнението на дейност “Информация и публичност”
1.12. Подготовка на дейностите по информация и публичност.
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА дейността ще се изпълнява през м.2,3,7,8,21,22,24
Дейност 5. АНАЛИТИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 7: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 306 351 BGN
Общ бюджет: 12 876 563 BGN
БФП: 12 876 563 BGN
Общо изплатени средства: 12 876 563 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 876 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 683 447 BGN
2011 7 354 841 BGN
2012 4 236 782 BGN
2013 - 1 129 BGN
2014 - 1 397 378 BGN
2015 0 BGN
12 876 563 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 945 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 280 930 BGN
2011 6 251 615 BGN
2012 3 601 265 BGN
2013 - 960 BGN
2014 - 1 187 771 BGN
2015 0 BGN
10 945 078 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 931 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 402 517 BGN
2011 1 103 226 BGN
2012 635 517 BGN
2013 - 169 BGN
2014 - 209 607 BGN
2015 0 BGN
1 931 484 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз