Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.5.02-0002-C0001
Номер на проект: К09-15-5С
Наименование: Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност
Бенефициент: Министерство на правосъдието
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 20.07.2009
Начална дата: 09.10.2009
Дата на приключване: 18.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на доверието на гражданите в съдебната система чрез въвеждане на мерки за подобряване на взаимодействието между Министерство на правосъдието, Върховен касационен съд, Апелативните и окръжни съдилища и повишаване на ефективността и прозрачността при прилагане на материалното и процесуалното законодателство по несъстоятелност
Дейности: 1. Създаване на условия за еднообразното прилагане на материалното и процесуално законодателство по несъстоятелност Мониторинг по приложението на част ІV от Търговския закон (ТЗ)"Несъстоятелност"; Провеждане на 10 (по две на апелативан район) съвместни заседания на съдиите от окръжните и апелативните съдилища,които участват в производствата по несъстоятелност, на които съдиите да обсъдят и уеднаквят практиката си, съобразно чл. 85, ал.3, т.2 и чл. 104, ал. 2 от Закона за съдебната власт(ЗСВ); Анализ на нужсите за промяна в нормативната уредба и подготовка на проекти за изменения на нормативната база
2. Осигуряване на прозрачност на производството по несъстоятелност посредством обновяване на Информационна система за производството по несъстоятелност и осигуряване на пълнотата на базите й от данни 2.1 Анализ на спецификацията на изискванията от промени в Информационната система за производството по несъстоятелност (ИСПН) и обмена със системите за управление на съдебните дела (СУСД) – четири на брой за окръжни, апелативни съдилища и ВКС, и Търговския регистър; 2.2 Разработване на промените в ИСПН и СУСД и реализация на обмена; 2.3 Дейности по първоначално въвеждане на данни за откритите производства по несъстоятелност, както и за приключилите производства, при които длъжникът е обявен в несъстоятелност; 2.4 Обновяване на интеграцията между ИСПН и Търговския регистър; 2.5 Провеждане на тестове за внедряване в реална експлоатация на реализираните промени; 2.6 Провеждане на съпътстващи обучения за работа с обновените системи. 2.7 Подготовка на проект на нормативен акт за поддържане в електронен вид на книгата по чл. 634в от ТЗ
3. Разработването на критерии за измерване на натовареността на синдиците и осигуряване на справочен инструментариум В рамките на тази дейност ще се извърши следното: 3.1 Разработване на критерии за измерване натовареността на синдиците; 3.2 Подготовка на промени в нормативната уредба във връзка за планирането на конкурсите за синдици; 3.3 Обновяване на ИСПН със справки относно натовареността на синдиците на база на разработените критерии; 3.4 Първоначално въвеждане на данни относно действията на синдиците в приключилите производства по несъстоятелност за последните 3 години; 3.5 Съпътстващо обучение за използване на справочния инструметнариум.
4. Дейности за информация и публичност 4.1 Подготовка на банери и други рекламни материали 4.2 Откриване на проекта с пресконференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта 4.3 Провеждане на пресконференция с избраните изпълнители по проекта 4.4 Закриване на проекта с пресконференция относно постигнатото по проекта 4.5 Организация на 5 кръгли маси по апелативни райони за представяне на резултатите от проекта на съдии, синдици и адвокати 4.6 Организация на публикации в печатните медии и излъчвания в електронните медии
5. Одит В рамките на тази дейност ще бъде избран одитор на проекта, който ще извърши одит след приключване на дейностите по проекта.
6. Организация и управление на проекта Дейностите за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, чийто членове разполагат с опит и квалификация, отговарящи на нуждите на проекта. В рамките на тази дейност ще бъдат организирани и проведени срещи на екипа за управление, за разпределяне на конкретните задачи и отговорности, както и за разработване на детайлизиран план за изпълнение на проекта. По време на изпълнението на проекта ще бъде провеждан ежемесечен мониторинг, като при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, ще се извършва своевременно проучване на причините за него и ще се вземат мерки за отстраняването му. Част от задълженията на екипа за управление на проекта включват изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта. С особено внимание ще се следи правилното попълване и поддържане на Досието на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 573 180 BGN
Общ бюджет: 415 205 BGN
БФП: 415 205 BGN
Общо изплатени средства: 410 873 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 415 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 114 564 BGN
2010 54 799 BGN
2011 10 283 BGN
2012 142 768 BGN
2013 134 798 BGN
2014 0 BGN
2015 - 46 339 BGN
410 873 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 352 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 97 379 BGN
2010 46 579 BGN
2011 8 741 BGN
2012 121 353 BGN
2013 114 578 BGN
2014 0 BGN
2015 - 39 388 BGN
349 242 BGN
В т.ч. Национално финансиране 62 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 185 BGN
2010 8 220 BGN
2011 1 542 BGN
2012 21 415 BGN
2013 20 220 BGN
2014 0 BGN
2015 - 6 951 BGN
61 631 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1. - Наръчник с препоръки за уеднаквяване на практиката
Индикатор 2 По Д1. Пакет от документи с предложение за промени в нормативните актове
Индикатор 3 По Д2. - Функционираща система за обмен на данни между ИСПН, СУСД и ТР
Индикатор 4 По Д2. - Обучени представители на целевите групи за поддържане и работа с новата система
Индикатор 5 По Д2. - 1 бр. проект на нормативен акт за поддържане в електронен вид на книгата по чл. 634в от ТЗ
Индикатор 6 По Д3. - 1 бр. Наръчник с критерии за измерване натовареността на синдиците и подход за планиране на конкурсите за синдици
Индикатор 7 По Д3. - Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
Индикатор 8 По Д3. - Обучени представители на Инспектората на МП за работа със справочния инструментариум
Индикатор 9 По Д4. - 4 бр. банери
Индикатор 10 По Д4. - 600 бр. рекламни материали
Индикатор 11 По Д4. - 3 пресконференции
Индикатор 12 По Д4. - 5 кръгли маси
Индикатор 13 По Д4. - 12 бр. публикации в медиите
Индикатор 14 По Д5. - 1 бр. одитен доклад
Индикатор 15 По Д6. - Подадени навреме 16 бр. технически доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз